ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Teaching on the run

​Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma en kan ook gebruikt worden als didactische bij- en nascholing voor artsen die al Teach the Teacher cursussen hebben gevolgd. Daar waar Teach the Teachers uit drie meerdaagse cursussen bestaat duurt elke module van Teaching on the Run twee á drie uur. Daardoor zijn ze goed in te passen in de drukke klinische praktijk. U kunt u dus – on the run – tussendoor nascholen. Het programma is afgeleid van een soortgelijk, succesvol initiatief in Australië. Het gehele programma is GAIA-geaccrediteerd.

Het programma Teaching on the Run is een initiatief van de OOR Noordoost-Nederland. Het is ontwikkeld met steun van het innovatiefonds van de OOR, in een samenwerkingsverband tussen de Isala Academie, het Wenckebach instituut en Seneca Advies, Begeleiding en Training.

Bij opleidingsvisitaties worden strenge eisen gesteld. Niet alleen aan de (plaatsvervangend) opleider, maar ook aan de overige leden van de opleidingsgroep. In 2012 zijn nieuwe RGS-eisen voor medisch specialisten die betrokken zijn bij de opleiding van coassistenten en arts-assistenten (aios) van kracht. Het volgen van didactische bij- en nascholing zal dan worden verplicht. Ook de STZ stelt didactische scholing voor haar medisch specialisten verplicht. Teaching on the Run kan in deze behoefte voorzien, op een manier die goed te combineren is met de drukke klinische werkzaamheden.

Programma

Het programma Teaching on the Run bestaat uit negen modules die zoveel mogelijk worden afgestemd op de deelnemers en/of deelnemende vakgroepen. Een intakegesprek maakt dan ook deel uit van de aanmeldingsprocedure.

De negen modules zijn:

 1. opleiden in de dagelijkse praktijk
 2. Korte Praktijk Begeleiding (KPB)
 3. interactief onderwijs
 4. vaardigheden onderwijs
 5. STAMPPOT
 6. voortgangsgesprekken en portfolio
 7. leerstijlen
 8. onderwijs op de polikliniek
 9. uniform en onderbouwd toetsen en beoordelen.

1. TOTR module: opleiden in de dagelijkse praktijk

Duur: 2½- 3 uur
Doelgroep: Specialisten en aios
Begineisen: Geen voorwaarden vooraf

Van medisch specialisten wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de opleiding van coassistenten, arts-assistenten physician assistants en verpleegkundig specialisten. Deze onderwijstaak wordt grotendeels uitgevoerd, geïntegreerd met klinisch en poliklinisch werk. Hoe kan een medisch specialist dat nu het handigste doen? Dus: de onderwijs- en opleidingstaken goed en serieus uitvoeren, maar wel de balans bewaken zodat optimale patiëntenzorg daar niet onder lijdt, en het allemaal behapbaar blijft qua werk- en tijdbelasting. Deze module geeft concrete handvaten en tips om dat te bereiken: hoe kun je in de praktijk van alledag, op de werkvloer, onderwijs en opleiding integreren met effectieve patiëntenzorg?

Na afloop van de module:

 • kan de deelnemer de grondslagen van het leren van volwassenen toepassen in onderwijs
 • kent de deelnemer het belang van leerdoelen
 • kent de deelnemer de STAMPPOT methode om onderwijs en patiëntenzorg te integreren bij
 • de supervisie van een coassistent, aios, enz.

2. TOTR module: Korte Praktijk Begeleiding (KPB)

Duur: 2½- 3 uur
Doelgroep: Specialisten

De KPB, formeel de Korte Praktijk Beoordeling, maar door ons graag genoemd de Korte Praktijk Begeleiding, is een vorm van toetsen die vanuit de Verenigde Staten is geïntroduceerd In Nederland. In de VS was het de mini-Clinical Examination (mini-CEX). Het oordeel van de supervisor wordt gebaseerd op een observatie van de performance van de leerling in een beroepssituatie, vaak een (poli)klinisch patiëntcontact. Echter ook het leiden van een vergadering, een door de aios geschreven brief naar de huisarts, enz. laten zich met een daarop toegespitste KPB prima toetsen. KPB’s zijn geen examens maar mogelijkheden tot het met de leerling bespreken van de punten ‘Wat kan ik al?’ en ‘Wat moet beter en hoe?’. In deze module zal duidelijk worden dat het afnemen van een KPB niet veel tijd hoeft te kosten (maximaal 10 minuten). Bij de opfrisversie is ervaring met het doen van KPB’s vereist. Ervaringen van cursisten kunnen in de module worden ingebracht en daarmee zal worden geoefend.

Na afloop van de module kent de deelnemer:

 • de principes van feedback geven
 • de procedure van een KPB
 • het principe van gefocust observeren
 • de drie beperkingsregels van de KPB.

Na afloop van de module kan de deelnemer:

 • gefocust observeren
 • de regels van Pendleton toepassen in een KPB-gesprek
 • (opfrisversie:) ook een lastig KPB-gesprek tot een goed einde brengen.

Beginnersniveau óf 'opfris' niveau, deze module kan in twee versies worden aangeboden.

3. TOTR module: interactief onderwijs

Duur: 2½- 3 uur
Doelgroep: Specialisten en aios
Begineisen: Geen voorwaarden vooraf

Onderwijs aan coassistenten en aios wordt meestal interactief gegeven, in kleine groepen. U wilt in een onderwijsleergesprek uw boodschap goed overbrengen. In deze module oefent u hier intensief mee. U krijgt veel aanknopingspunten om de effectiviteit van uw onderwijs te optimaliseren. De module ‘Interactief Onderwijs’ geeft zeer veel aanknopingspunten voor het goed laten verlopen van de vele korte onderwijsmomenten die zich in de praktijk voordoen. Uiteraard wordt er in de module veel geoefend, dat past bij interactief onderwijs.

Na afloop van de module kent de deelnemer:

 • de grondslagen van het leren door volwassenen
 • de elementen die interactief onderwijs aan kleine groepen succesvol maken.

Na afloop van de module kan de deelnemer:

 • met drie vragen het kennisniveau van de leerling(en) vaststellen
 • interactief onderwijs toepassen.

Beginnersniveau óf 'opfris' niveau, dus deze module kan in twee versies worden aangeboden.

4. TOTR module: vaardigheden onderwijs

Duur: 2½- 3 uur
Doelgroep: Specialisten en aios
Begineisen: Geen voorwaarden vooraf

Vakgerelateerde vaardigheden zijn essentieel voor elke goede arts. Veel vaardigheden worden geleerd in de prekliniek, maar de coassistent en de aios moeten het eerder geleerde toepassen in allerlei klinische situaties. Het grote verschil tussen kliniek en prekliniek: nu zijn er steeds patiënten bij betrokken! En de vaardigheden worden complexer.

In deze module zullen de deelnemers een methode aanleren waardoor de coassistent of de aios de vaardigheid kan leren zonder dat goede patiëntenzorg daarmee in gevaar komt. Verder wordt duidelijk dat de docent onbewust bekwaam is en dat dat een belemmering is bij het onderwijzen van vaardigheden. In deze module blijkt hoe de docent daar iets aan kan doen. Bij de opfrisversie is ervaring met vaardighedenonderwijs vereist. Ervaringen van cursisten kunnen in de module worden ingebracht en daarmee zal worden geoefend.

Na afloop van de module kent de deelnemer:

 • de niveaus in de vaardighedenontwikkeling
 • de vier-stappen-methode.

Na afloop van de module kan de deelnemer:

 • de begrippen (on)bewust (in)competent hanteren
 • de vier-stappen-methode toepassen
 • (opfrisversie:) ook complexe vaardigheden onderwijzen.

Beginnersniveau óf ‘opfris' niveau, deze module kan in twee versies worden aangeboden.

5. TOTR module: STAMPPOT

Duur: 2½- 3 uur
Doelgroep: Specialisten en aios
Beginvereiste: TOTR module ‘Onderwijs op de werkvloer" gevolgd hebben

Bij het superviseren van een coassistent of aios die bij een patiënt anamnese en lichamelijk onderzoek heeft verricht moeten optimale patiëntenzorg en onderwijs beide aan bod komen en efficiënt geïntegreerd worden. Een hiervoor geschikte methode is de STAMPPOT-methode waarbij elke letter staat voor een onderdeel van het supervisieproces. Deze STAMPPOT-methode is eenvoudig te leren voor en toe te passen door de opleider, wordt door (co-)assistenten zeer gewaardeerd, en helpt hen grip te krijgen op hun eigen diagnostisch proces en hun diagnostische vaardigheden te verbeteren. In deze module wordt de methode geïntroduceerd en wordt er uiteraard mee geoefend.

Na afloop van de module kent de deelnemer:

 • de theoretische basis van de STAMPPOT-methode
 • de gebruiksmogelijkheden van de STAMPPOT methode.

Na afloop van de module kan de deelnemer de STAMPPOT methode toepassen bij supervisie van coassistenten, aios, enz.

6. TOTR module: voortgangsgesprekken en portfolio

Duur: 2½- 3 uur
Doelgroep: Specialisten
Begineisen: Om deel te kunnen nemen moet u de TOTR-modules Feedback èn KPB of Teach the Teacher cursus 1 ("Didactische Basisprincipes") gevolgd hebben

Sinds 1 januari 2011 is in de medische vervolgopleiding het gebruik van portfolio in de regelgeving vastgelegd en de frequentie van voortgangsgesprekken opgevoerd. De aios wordt verantwoordelijk voor het completeren van het portfolio. Hoe kan een (plv.) opleider of stagebegeleider zo goed mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die daardoor ontstaan. Hoe verzamelt u als verantwoordelijke opleider genoeg goede informatie? Welke valkuilen zijn er bij een voortgangsgesprek? Hoe kan zo’n gesprek gevoerd  worden als de boodschap niet (alleen maar) constructief en positief is, maar er ook een paar harde noten moeten worden gekraakt? En hoe kunnen de verschillende competentie-rollen van de aios voldoende worden belicht? U blijkt niet de enige te zijn die hiermee worstelt. Met deze vragen wordt geoefend, daartoe zullen acteurs meewerken aan deze module.

Na afloop van de module kent de deelnemer:

 • de principes van toetsen en beoordelen in de medische vervolgopleidingen
 • de regelgeving rond het portfolio
 • de mogelijkheden om het portfolio effectief te gebruiken bij het VG
 • de relatie tussen KPB’s, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken

Na afloop van de module kan de deelnemer:

 • de basissystematiek van het VG toepassen
 • ‘moeilijke’ thema’s in een VG aan de orde stellen en bespreken.

7. TOTR module: leerstijlen

Duur: 2½- 3 uur
Doelgroep: Specialisten en aios
Begineisen: Geen voorwaarden vooraf

De docent gaat er – ten onrechte van uit- dat iedereen het prettigst en snelst leert zoals hij zelf het liefste leert. Aan deze misvatting wordt in deze module snel een einde gemaakt. De leerling leert effectiever en met meer zelfvertrouwen als hij zijn eigen voorkeursleerstijl mag gebruiken.

Na afloop van deze module:

 • Kennen de deelnemers hun eigen voorkeursleerstijl.
 • Kennen zij de voordelen en nadelen van de 'eigen' leerstijl.
 • Weten zij dat de hele leercirkel doorlopen moet worden om optimaal te leren.
 • Kunnen zij voor een leerling een plan maken voor de eigen voorkeursleerstijl van de leerling.

8. TOTR module: onderwijs op de polikliniek

Duur: 2½- 3 uur
Doelgroep: Specialisten en aios
Begineisen: Geen voorwaarden vooraf

Een drukke dag, een volle poli, en dan moet er ook nog een coassistent meelopen, een aios gesuperviseerd. Hoe krijgt u dat voor elkaar? In deze module leert u hoe u de principes van het leren van volwassenen toe kunt passen om zelfs tijdens een drukke en volle poli effectief onderwijs te kunnen geven. Als u de geleerde technieken in de praktijk toepast zult u merken dat coassistenten en aios niet langer een last zijn maar dat zowel u als de leerling plezier en profijt kan hebben van uw onderwijsinspanningen.

Na het volgen van deze module kan de deelnemer:

 • Onderwijsmomenten zinvol integreren in een spreekuur.
 • Leerdoel(en) samenstellen met aios of coassistent.
 • Kiezen voor verschillende invalshoeken voor onderwijs bij elk consult.

9. TOTR module: uniform en onderbouwd toetsen en beoordelen

Duur: 2½- 3 uur
Doelgroep: Medisch specialisten
Begineisen: Geen vereisten vooraf. Deze module is voor iedere belangstellende medisch specialist toegankelijk, maar uitsluitend in vakgroep- of maatschapsverband.

Bij het bespreken van de voortgang van aios en coassistenten blijkt meestal dat er verschillende meningen over deze leerlingen bestaan in een opleidingsgroep. Waar de één de aios of coassistent goed vindt, vindt een ander dezelfde leerling slecht. Het blijkt vervolgens lastig om te expliciteren waar de meningen op zijn gebaseerd. Dit geeft onderlinge onduidelijkheid over de kwaliteit van de aios en coassistent en kan bij hen onzekerheid veroorzaken.

In deze module geven we inzicht in de factoren die een rol spelen in uw beeldvorming. Daarbij gaan we oefenen met het bewuster kijken naar video’s van aios en coassistenten. Ook geven we een aanzet om met deze kennis binnen uw groep te komen tot meer uniformiteit in toetsen en beoordelen.

Na afloop van deze module:

 • Kent de deelnemer de factoren die bijdragen aan de beeldvorming over hun aios en coassistenten.
 • Kent de deelnemer de begrippen criterium, norm en waarderen.
 • Kan de deelnemer met zijn/haar vakgroep/maatschap een zinvolle discussie voeren over implementatie van (toets)criteria, normen en waarderen.

Programmacommissie

Prof.dr. Paul L.P. Brand, programmaleider kinderarts Isala Zwolle; hoogleraar klinisch onderwijs UMCG.
dr. Peter M. Boendermaker, UMCG Postgraduate School of Medicine Wenckebach Instituut.
Ruud Venekamp, Seneca Advies, Begeleiding en Training Haren.

Docenten

De docenten zijn medisch specialisten met affiniteit voor en ervaring in onderwijs en opleiding. Ze zijn voor het geven van deze modules getraind door de samenstellers van het programma.

Voor wie?

De trainingen worden uitsluitend op aanvraag verricht aan medisch specialisten die arts-assistenten of coassistenten opleiden, arts-assistenten die coassistenten opleiden en (plaatsvervangend) opleiders.

Accreditatie

Alle modules zijn geaccrediteerd bij het accreditatiebureau medisch specialisten binnen het GAIA-systeem. Per gevolgde module ontvangt u drie accreditatiepunten.

Duur

De modules duren elk twee á drie uur.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal zes personen en maximaal twaalf personen. U kunt de modules volgen met (een deel van) uw eigen maatschap of vakgroep, of samen met uw aios. De modules kunnen ook gevolgd worden in een gemengd gezelschap van verschillende specialisten.

Kosten

De prijs per module varieert van € 650 tot € 1500 (afhankelijk van het aantal benodigde docenten). U ontvangt een offerte van de Isala Academie. Voor instellingen buiten de OOR Noordoost en voor modules die starten na 18.00 uur gelden hogere tarieven.

Data en aanmelden

De Isala Academie verzorgt de training op aanvraag. Dat betekent dat we de datum in overleg vaststellen. U kunt uw interesse voor één of meerdere modules kenbaar maken via aanmelding@isala.nl.

Meer informatie

Wilt u met de vakgroep een incompany training volgen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de planners van de Isala Academie via telefoonnummer (038) 424 81 88 of met de programmaleider prof. dr. Paul Brand via p.l.p.brand@isala.nl. Ook kunt u gebruik maken van het online contactformulier.


12 december 2016 1071

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht