ISALA

Over de Academie

​Partners inspireren elkaar. Samen met andere organisaties kunnen we inspelen op de toenemende vraag naar professionele zorg. Daarom is de Isala Academie actief in diverse samenwerkingsverbanden.


Teaching hospital

De Isala Academie zet zich in voor de opleiding van medisch specialisten. Zij bepalen voor een groot deel de kwaliteit van de zorg. Een aantal medische (vervolg)opleidingen verzorgt Isala zelfstandig. Voor andere opleidingen werken we samen met het UMCG. Hiervoor heeft Isala de titel ‘Teaching Hospital UMCG’. Met die titel staat Isala samen met het UMCG voor:

 • nauwe samenwerking
 • innovatie
 • kwaliteitsverhoging van de medische opleidingen
 • samenwerking bij wetenschappelijk onderzoek.

In de praktijk betekent de samenwerking met het UMCG een intensieve uitwisseling van personen en kennis. Jaarlijks vindt een groot aantal coassistenten en arts-assistenten uit Groningen een plek in Isala. Zij kunnen een deel van hun studie geneeskunde en van hun medische vervolgopleiding in Zwolle volgen. Artsen en opleiders van het UMCG worden naar Isala gedetacheerd. Omgekeerd gaan Zwolse specialisten voor scholing naar het UMCG.


Opleidings- en OnderwijsRegio (OOR)

Voor de organisatie van onze medische opleidingen neemt de Isala Academie deel aan de Onderwijs- en OpleidingsRegio (OOR) Noord- en Oost-Nederland. Hier overleggen we met andere ziekenhuizen uit de regio die medisch specialisten opleiden. Het UMCG coördineert dit overleg. Nederland kent in totaal acht OOR’s. Het overleg in de OOR heeft de volgende doelen:

 • De raden van bestuur van aangesloten opleidingsziekenhuizen overleggen over opleiding en onderwijs. Maar ze nemen uitdrukkelijk geen besluiten.
 • Ieder opleidingsziekenhuis heeft een centrale opleidingscommissie. Hierin overleggen de opleiders van medisch specialisten met elkaar. In de OOR komen de voorzitters van al deze commissies samen. Zij bespreken het opleidingsbeleid en stemmen dit af.
 • De voorzitters van centrale opleidingscommissies stellen een programma vast met disciplineoverstijgende cursussen (DOC’s).
 • De opleiders van elke beroepsgroep (wetenschappelijke vereniging) verdelen samen de aios-plaatsen over de opleidingsziekenhuizen.
 • Ieder opleidingsziekenhuis heeft een ‘leerhuis’, zoals de Isala Academie. In de OOR komen de managers van deze leerhuizen samen. Zij beheren het Innovatiefonds. Uit dit fonds (gesticht door de opleidingsziekenhuizen) worden projecten betaald ter verbetering van de medische opleidingen.

Wilt u meer weten over de OOR of over de medische (vervolg)opleidingen binnen Isala? Neem dan contact op met drs. R.W.J.A. Trimbos, manager Isala Academie of prof. dr. P.L.P. Brand, hoofd medisch opleidingsbeleid.
Zij staan u graag te woord. U kunt hen bereiken via het secretariaat van de Isala Academie. Zij zijn op werkdagen te bereiken op telefoonnummer (038) 424 62 20.


Human Capital Agenda

De samenwerkende partijen in de regio hebben de overtuiging dat niet kan worden volstaan met een agenda alleen gericht op technologische innovatie en vernieuwend ondernemerschap. Voor het bereiken van succes binnen het innovatiedomein, vervult de kenniswerker een spilfunctie. In ondernemerschap, vakmanschap en wetenschap is het menselijk kapitaal doorslaggevend. Proces- en productinnovaties hebben slechts dan kans van slagen als er ook ruimte is voor sociale innovatie. Vanuit het belang van de menselijke factor is de Human Capital Agenda ontstaan. De regio zet met haar Human Capital Agenda in op een drietal actielijnen:

 • versterken met bestaande initiatieven aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (topsectoren, Centres of Expertise)
 • methodeontwikkeling
 • aanscherpen regionaal beeld en opgaven op (middel)lange termijn.

Health Innovation Park (HIP)

Met de inzet op de topsector Health is er in de regio een infrastructuur ontstaan van waaruit volop ingezet wordt op de innovatie- en human capital agenda. De partners, waaronder de Isala Academie, hebben de coöperatieve vereniging HIP opgericht om van daaruit nog gerichter in te kunnen zetten op de geformuleerde ambitie:
Het Health Innovation Park is dé centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in de regio Zwolle. Ondernemers, zorgorganisaties, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en overheden komen naar het park voor kennis, netwerk en ondersteuning.

Het HIP richt zich met haar innovatieagenda op:

 • transitie van tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg en het vergroten van zelfredzaamheid
 • vernieuwen en optimaliseren van bedrijfsprocessen
 • medische toepassingen.

Samen jagen de leden van het HIP innovatie op de zorgmarkt aan met als resultaat: meer werkgelegenheid, lagere zorg kosten en een hogere kwaliteit van zorg. Naast de innovatieagenda is ook nadrukkelijk ingezet op de human capital agenda met de ontwikkeling en tekening van het manifest 'Buiten de oevers', de formering van de strategische kopgroep (namens Isala Raad van Toezicht) en de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma om daarmee te komen tot een gezamenlijk aantrekkelijk regionale health arbeidsmarkt. Vanuit de partners is het HIP gevraagd om in de realisatie hiervan en in de uitrol van het uitvoeringsprogramma, waar de aanvraag bij het MBO-investeringsvraag deel van uitmaakt, een regisserende en coördinerende rol te spelen.


Zorgtrainingscentrum

Het Zorgtrainingscentrum is een innovatieve leerwerkpraktijk waar zorgprofessionals, studenten en docenten samen leren en werken aan de zorg van morgen. Om de zorgprofessionals, maar ook studenten en docenten bekwaam te houden en maken voor de zorg van de toekomst hebben onderwijsinstellingen, zorgorganisaties (waaronder Isala), zorgtechnologische bedrijven en overheden in de regio Zwolle samen het Zorgtrainingscentrum opgericht. Het Zorgtrainingscentrum is een bijzonder concept. Het leren gebeurt in drie samenhangende labs. Een wijkzorg lab, een zorgethisch laben een zorgtechnisch lab.
www.zorgtrainingscentrum.nl

  

Regiocampus

De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen zij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

De Regiocampus wordt gevormd door: Isala Diaconessenhuis, Zorggroep Noorderboog, Deltion College, hogeschool Windesheim, hogeschool Viaa, Gemeente Meppel, Gemeente Steenwijkerland, RSG Stad & Esch, Drenthe College, ZorgZaak en Rabobank.
www.regiocampus.nl