Contact
  1. Meer bekendheid geven aan nieuw patiëntenportaal MijnIsala
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Bijna de helft van het Isala Klantenpanel is niet op de hoogte dat Isala nu al het patiëntenportaal ‘MijnIsala’ heeft, dat je kunt raadplegen om bijvoorbeeld de labuitslagen of de reeds gemaakte afspraken in te zien.

Persoon bekijkt MijnIsala achter laptop

De patiënten die het wel kennen, maken er niet frequent gebruik van. Het goede nieuws is dat de meerderheid wel interesse heeft om het in de toekomst (meer) te gebruiken. Hier ligt dus een uitdaging voor Isala om het nieuwe MijnIsala-portaal meer onder de aandacht van patiënten te brengen. Of je je medisch dossier direct online kan inzien, zonder beoordeling arts, verschillen de meningen. Je ziet dat chronische patiënten, die vaak overleg hebben met hun arts, hier meer behoefte aan hebben dan patiënten die minder frequent het ziekenhuis bezoeken.

Onderzoek

Eind augustus vond het onderzoek ‘Nieuw patiëntenportaal’ plaats. Vanaf 2 november 2018 kunnen patiënten van Isala én Isala Diaconessenhuis met DigiD inloggen op het nieuwe portaal, dat het huidige MijnIsala gaat vervangen. Ruim 250 deelnemers van het Isala klantenpanel deden mee aan het onderzoek. Aan hen werden 10 stellingen voorgelegd en er was ruimte voor toelichting op de antwoorden. Daarnaast heeft er bij Isala een workshop plaatsgevonden, waarbij diverse Isala patiënten aanwezig waren. Aan hen zijn dezelfde stellingen voorgelegd.

Samen met de aanwezige medisch specialisten, huisartsen, apothekers en de Cliëntenraad gaf dit zinvolle discussies. Met deze uitkomsten gaat Isala nu een meerjaren stappenplan opstellen om voor onze patiënten een zo gebruikersvriendelijk en optimaal mogelijk portaal te kunnen inrichten. Vertrekpunt is de huidige inrichting van MijnIsala. Dat wil zeggen dat patiënten inzage hebben in hun persoonlijke gegevens, de gemaakte afspraken, de labuitslagen (na 7 dagen) en de brieven van de specialist aan de huisarts (na 14 dagen).

Resultaten klantenpanel

Een grote groep patiënten (43%) kent nog niet het huidige ‘MijnIsala’ portaal . En van de patiënten die hier wel van op de hoogte zijn, gaf 30% aan het portaal weinig te gebruiken en 27% regelmatig. Het is goed te weten dat zeker meer dan de helft van de patiënten (59%) interesse heeft om in de toekomst gebruik te gaan maken van ‘MijnIsala’.

Waar iedereen (95%) het over eens is binnen het klantenpanel, is dat de patiënt eigenaar is van het medisch dossier: ‘het gaat immers over mijn lichaam, het gaat over mij’. Er wordt wel aangegeven dat de term ‘mede-eigenaar’ misschien beter op zijn plaats is. Een gezamenlijk document van de zorgverlener, die verantwoordelijk is voor de medische inhoud, en de patiënt, waarbij de patiënt bepaalt wie er toegang tot heeft.

Bij de vraag of de behandelend arts informatie mag afschermen in het belang van de patiënt, is de uitkomst iets minder overtuigend. In ieder geval gaf 77% van de patiënten aan het hier wel mee eens te zijn. Men kan zich goed voorstellen dat de arts eerst met een collega wil overleggen om een goede diagnose te stellen. Bepaalde uitslagen kunnen ook, zonder persoonlijke toelichting, onnodig onrust veroorzaken. Daarentegen zijn bijvoorbeeld chronische patiënten van mening dat zij met de arts mee mogen denken over de juiste behandeling. Dan is het van belang om zo snel mogelijk een uitslag te weten om goed voorbereid het gesprek met de arts aan te kunnen gaan. De meerderheid is wel van mening dat er uiteindelijk wel transparantie moet zijn, dus dat dossierinformatie op een later tijdstip gepubliceerd wordt.

Van de panelleden die in de toekomst het nieuwe patiëntenportaal willen gebruiken, geeft 68% aan dat het logisch is dat aanvullende informatie, zoals folders of vragenlijsten behorende bij de behandeling, dan ook alleen digitaal aangeboden wordt. Dat past in deze tijd en het is goed voor het milieu. Daarbij kregen we wel veel reacties terug dat patiënten het prettig vinden om bepaalde informatie ook op papier te kunnen lezen; is met name voor ouderen belangrijk. Het is dus wenselijk dat de informatie én digitaal én - indien daarnaar gevraagd wordt - op papier aan te bieden.

68% van de patiënten ziet het portaal als een noodzakelijke aanvulling op de bestaande behandeling. Maar of het ‘noodzakelijk’ is, verschillen de meningen. Men spreekt liever van een verbetering, van een goede aanvulling op de behandeling. We leven in een digitaal tijdperk, waarin je zelf bepaalt hoe en wanneer je geïnformeerd wordt. Het is fijn om je gegevens thuis op je gemak in te kunnen zien.

Volgens 84% van de patiënten helpt het patiëntenportaal om betere regie te hebben over de eigen zorg. Veel van hen geeft wel aan dat ze de regie samen met de behandelend arts willen. Hij of zij is immers de expert en weet precies welke behandeling en/of medicatie jij nodig hebt.

Op de vraag welke onderwerpen voor patiënten het meest belangrijk zijn binnen het portaal, kwam duidelijk naar voren dat het inzien van brieven en labuitslagen bovenaan het lijstje staan. Op de voet gevolgd door het kunnen inzien van reeds geplande afspraken. Het inzien van behandelverslagen en metingen scoort redelijk hoog, evenals medicatie inzien en herhaalrecepten aan kunnen vragen. Bij de vraagstelling over zelf online de afspraak plannen, zijn de meningen nogal verdeeld. E-consult scoort in het midden; uit de opmerkingen kunnen we halen dat iedereen hier wat anders onder verstaat; varieert van videobellen met de specialist tot een mailbericht waar een antwoord op volgt binnen een x-termijn. Dit vraagt dus om verduidelijking. Het klantenpanel geeft het invullen van online vragenlijsten een lage waarde, terwijl dat in deze tijdsgeest wel zou passen. Het beheren van persoonlijke gegevens of het invoeren van aantekeningen vindt men het minst relevant.

Op de vraag of u als patiënt de keuze moet hebben om direct, ook zonder beoordeling van de arts, uw dossier en uitslagen in te zien, geeft precies 50% aan het hier mee eens te zijn, maar tevens 50% oneens. Deze stelling geeft duidelijk weer dat dit per situatie of patiëntgroep nogal verschilt. De ‘voorstanders’ geven aan dat je bij directe inzage als patiënt actiever medebehandelaar wordt van je eigen (chronische) ziekte en je kunt het consult beter voorbereiden. De ‘tegenstanders’ denken dat dit voor enorme onrust kan zorgen, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de omgeving en willen daarom eerst de beoordeling van de arts afwachten, die het persoonlijk toelicht.

Een acceptabele termijn van het kunnen inzien van uw patiëntgegevens op MijnIsala ligt volgens het klantenpanel tussen 3-7 dagen. De meeste patiënten (31%) geeft een termijn aan van 5 dagen, 22% een termijn van 7 dagen en 23% een termijn van 3 dagen. Opvallend is dat geen patiënt van het klantenpanel de 0 dagen termijn heeft aangevinkt. Wellicht is hier een relatie met de uitslag dat slechts 50% gelijk alle uitslagen wil inzien nog voordat de arts dit beoordeeld heeft of u gesproken heeft tijdens een afspraak.

Wij danken het Isala Klantenpanel van harte voor deelname aan dit onderzoek! Wij gaan nu de plussen en minnen tegen elkaar afwegen om 2 november 2018 een goed, nieuw MijnIsala te kunnen lanceren. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en wie weet vervolgt er nog een vervolgonderzoek.

Wilt u ook meedenken met Isala? Geef u dan op voor het Isala klantenpanel. Klik rechts op 'Nieuw account aanmaken' en u kunt u meteen inschrijven.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.