Contact

Projectenoverzicht Connected Care

  1. Projectenoverzicht Connected Care

Het projectenoverzicht van Connected Care.

Onderzoek (Diagnostiek) Thuis

Bij deze vorm van zorg thuis hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen voor een onderzoek dit kan dan thuis plaats vinden. Hoe? Lees hieronder de mogelijkheden.

Patiënten die willen stoppen met roken worden, naast de telefonische coaching, via een app begeleid met het stoppen met roken. De juiste informatie en motivatie wordt op het juiste moment aangeboden. Daarnaast wordt de app ingezet om de telefonische coaching momenten te triëren.

Patiënten slapen een nacht met een device. Dat device helpt bij het stellen van de diagnose. Dit scheelt een bezoek aan het ziekenhuis.

Netwerkzorg

Steeds vaker organiseren we zorg in een samenwerking met bijvoorbeeld de apotheker de huisarts of de wijkzorg verpleegkundige, dit noemen wij Netwerkzorg. Zie hieronder de voorbeelden van Netwerkzorg.

Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen bij Isala, en ondersteund door de transmurale Parkinson keten, gebruik maken van een e-coach. In deze e-coach kunnen patiënten informatie over Parkinson lezen, leren zij hiermee om te gaan en wordt zelfregie gestimuleerd. Patiënten kunnen op afstand worden begeleid en gemonitord waardoor zij minder vaak op controle hoeven te komen en/of een afspraak beter voorbereid is door zowel patiënt als zorgprofessional.

Medicatie en Behandeling Thuis

Onder verantwoordelijkheid van de dokter uit het ziekenhuis ontvangt u zorg thuis, soms ook geleverd door de specialistische wijkverpleegkundige van de thuiszorg. Welke zorg op deze manier geleverd kan worden leest u hieronder.

Ketamine infuus werden in het ziekenhuis toegediend. Patiënt lag dan diverse dagen opngenomen. Nu wordt patiënt op de Pijnpoli aangesloten op het ketamine-infuus en komt een aantal dagen later weer terug voor afkoppelen. De thuiszorg is achterwacht voor het geval er iets met de pomp of de lijn thuis aan de hand is.

Patiënten kunnen na de ziekenhuisopname eerder terug naar hun vertrouwde thuissituatie, omdat het vervolg van de behandeling met intraveneuze antibiotica, thuis voortgezet wordt door verpleegkundigen van de thuiszorg. 

Oncologische patiënten ontvangen een deel van de behandeling thuis of op een buitenpoli. Bij de 5FU wordt een pomp bij de patiënt in het ziekenhuis aangesloten en 2 dagen later door de thuiszorg thuis afgekoppeld. Er zijn diverse toedieningen van de dagverpleging die thuis of op een buitenpoli toegediend worden, waardoor de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Hierover is een podcast gemaakt, beluisteren kan via onderstaande link.

Podcast 6: Kanker behandelen buiten het ziekenhuis?

Zwangere vrouwen met overmatig braken worden in de thuissituatie behandeld, in plaats van in het ziekenhuis. Ze krijgen door de verpleegkundige van de thuiszorg vocht en evt medicatie toegediend, via het infuus.

Hierover is een podcast gemaakt, beluisteren kan via onderstaande link.

Podcast 8: Overmatig braken tijdens zwangerschap thuis behandelen

Telemonitoring

Via een app kan u vanuit huis doorgegeven hoe het met u gaat. Verpleegkundige van het Medisch Coördinatie Bureau kunnen u hiermee goed volgen en wanneer het nodig is contact met u opnemen.

Ontwikkelen Transmurale parkinsonzorg door aan te sluiten bij Punt voor Parkinson, het realiseren van een e-coach voor patiënten en ketensamenwerking.

Patiënten met een ketamine infuus worden begeleidt tijdens de behandeling, de klachten en het effect worden geïnventariseerd, om zo sneller te anticiperen op klachten en om te triëren of een telefonische afspraak nodig is.

Het op afstand monitoren van de bloeddruk bij patiënten die bekend zijn met een hoge bloeddruk zodat de patiënt niet altijd meer op de poli hoeft te komen en afwijkingen eerder worden gesignaleerd.

Het op afstand monitoren van de benauwdheidsklachten bij patiënten die bekend zijn astma zodat de patiënt beter in staat is om hiermee om te gaan en hierdoor mogelijk niet altijd meer op de poli hoeft te komen.

Patiënten met Hartfalen worden door de verpleegkundigen van chance@home thuis gemonitord. Er wordt gebruik gemaakt van een applicatie van Luscii, waar de patiënt zelf zijn waarden invult zoals bloeddruk, hartfrequentie en gewicht. Afhankelijk van deze waarden prioriteert de verpleegkundigen haar bezoeken thuis aan deze patiënten.

Hierover is een podcast gemaakt, beluisteren kan via onderstaande link.

Podcast 5: Thuis herstellen bij hartfalen

Zwangere patiënten met hypertensie kunnen bij Isala gebruik maken van de Luscii Thuismeten app. Middels deze app kunnen zwangeren in de thuissituatie zelf de bloeddruk opmeten met een gekoppelde bloeddrukmeter. Wanneer de bloeddrukmeting hier aanleiding tot geeft, wordt ook een vragenlijst uitgezet. Ook wordt de patiënt middels de app van de nodige patiëntinformatie voorzien en bestaat de mogelijkheid tot berichtenverkeer met de zorgverlener middels de BeterDichtbij integratie. Wanneer de bloeddrukmeting en/of ingevulde vragenlijst aanleiding geeft tot contact met de spoedpoli Verloskunde, ontvangt de patiënt een bericht met het verzoek om direct contact op te nemen. De app analyseert gegevens, herkent risico's en geeft de zorgprofessional een seintje als er aandacht nodig is. Het gebruik van deze app leidt tot minder polikliniekbezoeken.

Patiënten kunnen binnen het hersenrevalidatieprogramma gebruik maken van een CVA e-coach (Luscii). Door gebruik van deze e-coach krijgen patiënten informatie, tips en adviezen hoe zij het beste om kunnen gaan met de gevolgen van een CVA. Ze krijgen vragenlijsten en worden op afstand gemonitord door het Medisch Coördinatie Bureau Isala. Door deze monitoring en begeleiding krijgt de patiënt sneller antwoord op vragen, wordt hij/zij goed in de gaten gehouden en hoeft de patiënt minder vaak op afspraak te komen in het ziekenhuis.

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes worden op afstand gemonitord door het Diabetes Centrum Isala. Deze monitoring wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van de Thuismeten app (Luscii). Via de app worden de glucose waarden gemonitord en krijgen de zwangere vrouwen informatie over zwangerschapsdiabetes, tips over voeding en gezondheid en het eventueel toedienen van insuline. Door het gebruik van deze app zijn minder telefonische consulten nodig, wordt het zelfmanagement en regie van patiënten vergroot en wordt een bijdrage geleverd aan het verhogen van de kwaliteit van zorg.

IBD patiënten worden op afstand gemonitord in Luscii door middel van korte vragenlijsten. Ook krijgen patiënten informatie met als doel om ziekte acceptatie en zelfmanagement te bevorderen en krijgen zij tips voor gezonde leefstijl. Dit zorgt voor preventie en reductie van het aantal IBD-flares bij patiënten. Door het op afstand monitoren kunnen verslechteringen in gezondheid eerder worden opgemerkt. Door IBD-flares snel en effectief te behandelen ontstaat er minder schade aan het darmstelsel en treden er minder complicaties op bij de patiënt. Patiënten hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis te komen en hebben meer regie over hun eigen gezondheid.  

Een cardiale emboliebron (bloedpropje uit het hart) is één van de meest voorkomende oorzaken van een herseninfarct of een TIA. Het zoeken naar een mogelijke cardiale emboliebron is een belangrijk onderdeel van de diagnostiek naar de onderliggende oorzaak van de TIA of het herseninfarct en is mede van belang voor bepalen van geschikte behandeling. Bij Isala worden patiënten met een TIA of herseninfarct met onduidelijke oorzaak via cardiale monitoring, thuis verder onderzocht en behandeld. Dit gebeurt door middel van cardiale monitoring op afstand, via Senselink. 

Hierover is een podcast gemaakt, beluisteren kan via onderstaande link.

Podcast 4: Thuis herstellen na een hersenbloeding of - infarct

Telebegeleiding

Bij deze vorm van zorg wordt u ook via een app begeleid en ondersteund bij uw ziekteproces. Dit bevordert de kwaliteit en zorgt ervoor dat u de juiste informatie op het juiste moment ontvangt.

Patiënten die willen stoppen met roken worden, naast de telefonische coaching, via een app begeleid met het stoppen met roken. De juiste informatie en motivatie wordt op het juiste moment aangeboden. Daarnaast wordt de app ingezet om de telefonische coaching momenten te triëren.

Het aanbieden van digitale voorlichtingsmaterialen zoals tekst en filmpjes in aanloop naar een vaatchirurgische ingreep zodat de patiënt beter geïnformeerd is over de operatie en het herstel.

Het gebruik van een e-coach ter ondersteuning van medicatieinname van patiënten met de ziekte van Kahler.

De inzet van telebegeleiding bij patiënten die thuis revalideren na een ziekenhuisopname onder leiding van de fysiotherapie.

Patiënten met een colorectaal carcinoom worden begeleidt tijdens chemotherapie, de klachten worden regelmatig geïnventariseerd, om zo sneller te anticiperen op klachten. Ook worden patiënten actief gewezen op tips die kunnen helpen bij het verminderen van de klacht.

Digitale ondersteuning voor zowel de patiënt als de fysiotherapeut, tijdens de fysiotherapeutische behandeling. Patiënt krijgt via 1 kanaal alle informatie aangeleverd rondom ingreep/behandeling. Filmpjes met uitvoering van verschillende oefeningen worden in een tijdlijn getoond. Op termijn wens om wearables te koppelen om beweging te kunnen meten.

Doel; meer regie bij de patiënt, kwaliteitsverbetering in aanbieden van patiënt informatie en afname van duur en frequentie consulten fysiotherapeut.

Patiënten met uitgezaaide prostaatkanker worden thuis gecoacht. Via een applicatie van Luscii krijgen zij digitale informatie aangeboden, passend bij de aandoening en behandeling. Ook vult de patiënt periodiek verschillende vragen in. Op deze manier is voor de zorgverlener inzichtelijk hoe het met de patiënt gaat en kan er, indien nodig, vroegtijdig contact opgenomen worden met de patiënt. 

Patiënten met MS worden bij Isala begeleid en gemonitord via een online applicatie, MS monitor. Deze is ontwikkeld door MS neurologen. Patiënten en MS-team krijgen meer inzicht in uw het ziekteverloop en behandeling wordt meer persoonlijk op maat vormgegeven. Daarnaast wordt de regie en zelfmanagement vergroot. Door deze monitoring zijn minder afspraken in het ziekenhuis nodig.  

Patiënten gebruiken, voor medisch psychologische begeleiding en behandeling bij Isala, therapieland als online tool. Project is afgerond en overgedragen naar de lijn.

Patiënten met recidiverende urineweginfecties wordt de e-coach rUWI aangeboden, waarin zij gedoseerd tips en adviezen krijgen aangeboden ter preventie van een urineweginfectie of ten tijde van een urineweginfectie. 

De inzet van telemonitoring bij patiënten die thuis peritoneaal dialyse uitvoeren waardoor beter inzicht is in de gezondheidsstatus van de patiënt waardoor behandeling op afstand kan worden gevolgd en eerder complicaties kunnen worden herkend.

Versneld Ontslag

De meeste patiënten herstellen thuis het beste na een ingreep in het ziekenhuis. Steeds vaker kan een u al eerder naar huis, ondersteund door een app en/of zuurstof en begeleid door de verpleegkundigen van het Medisch Coördinatie Bureau.

Patiënten met een influenza of COVID infectie kunnen na opname in het ziekenhuis, eerder terug naar hun vertrouwde thuissituatie. De patiënt krijgt thuis zuurstof toegediend en meet zelf verschillende waarden zoals het zuurstofgehalte in het bloed, temperatuur en hartslag. Met behulp van een applicatie van Luscii worden deze waarden gedeeld met verpleegkundigen in het Isala ziekenhuis. Zij hebben dagelijks telefonisch contact met de patiënt. Indien overleg met een longarts noodzakelijk is, wordt er contact opgenomen met de eigen longarts.

Ervaringen