Contact
Kopbeeld

Regionale Zorgalliantie

 1. Regionale Zorgalliantie
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

​In de regio Zwolle hebben diverse zorgaanbieders, gemeente, GGD en zorgverzekeraar vastgesteld dat zij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor mensen die zichzelf niet (langer) kunnen redden en aangewezen zijn op hulp, zorg en andere ondersteuning.

Ook vinden partijen dat zij een belangrijke rol hebben in het voorkomen van die situatie. Partijen willen zich gezamenlijk inzetten om (kwetsbare) mensen een goed leven te bieden. Door intensief samen te werken kunnen ze meer voor deze groepen mensen betekenen.

Daarbij speelt ‘zorg’ meestal niet de belangrijkste rol, behalve op specifieke momenten wanneer intensieve of complexe zorg echt nodig is. De wensen en behoeften van onze inwoners richten zich meer en meer op behoud van vitaliteit, mobiliteit en zelfstandigheid. De sociale omgeving (is er een partner/mantelzorger, is er (vrijwilligers)werk, hoe zijn de relaties met de buurt, met vrienden en familie) een buitengewoon belangrijke rol.

Visie

Wij streven naar toekomstbestendige, toegankelijke en betaalbare zorg, welzijn en wonen voor kwetsbare groepen in onze samenleving. De opgave is niet meer om ziekten te genezen, maar om mensen te laten floreren – ook als aandoeningen en beperkingen een rol spelen. Nederland vergrijst, er komen steeds meer chronisch zieken: de ziekte kan niet meer worden weggenomen – en toch zullen mensen gelukkig willen zijn en in de maatschappij een rol willen blijven spelen. De tweede reden is dat er een grotere focus komt te liggen op de preventie van ziekten omdat de kosten van curatieve zorg anders te hoog worden. Er is een derde, meer positieve reden: een maatschappij heeft sociaal en economisch baat bij florerende mensen, die hun capaciteiten zoveel mogelijk kunnen inzetten (Bron: Toekomstverkenning Gezondheid en Zorg in Overijssel).

De visie die we daarbij hebben gaat uit van positieve gezondheid, preventie, eigen regie en zelfmanagement én een geïntegreerde aanpak van medische zorg en ondersteuning, welzijn en wonen. Maatwerk op basis van behoeften is het leidend principe. Het gaat bij ons om de juiste (preventieve) zorg of ondersteuning, op de juiste plek en juiste kosten waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. We stimuleren daarin zelfredzaamheid.

Uitgangspunten en scope

De stuurgroep heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • Onze focus ligt bij (preventie op) kwetsbaarheid bij ouderen en jeugd.
 • Het doel bij ouderenzorg is tweeledig: vermijdbare en schadevrije zorg én eigen kracht versterken.
 • Het gezondheidsconcept zoals Machteld Huber dat heeft ontwikkeld vormt het vertrekpunt, omdat dit concept leidt tot samenwerking met alle regionale partners. Zij omschrijft gezondheid als “het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven”.
 • Wij willen burgers zoveel mogelijk zelf regie en zeggenschap geven over hun gezondheid, waarbij de ondersteuning die het zorgsysteem daarbij biedt wordt her-ontworpen.
 • We streven naar een zo dichtbij mogelijk toegankelijk aanbod. Dat betekent dat we streven naar het aanbieden van ondersteuning in de wijk. Bij specifieke ondersteuningsvragen kan het aanbod in Zwolle breed zijn of, als nodig, regionaal.
 • Ideeën die al in de regio bestaan, plannen die zijn of worden ontwikkeld, goede initiatieven die al werkelijkheid zijn geworden worden waar mogelijk ingepast, c.q. ondersteund als zij binnen de gezamenlijke visie passen. Reeds bestaande samenwerkingsverbanden en goed lopende afspraken (zoals de MCC Werkafspraken) gaan we intensiveren, met nieuwe partijen. Ervaringen uit Dieze Oost waar wijkgericht werken met alle betrokken instanties en hulpverleners centraal staat worden meegenomen.
 • Institutionele hindernissen die tot suboptimale zorg leiden worden benoemd en weggenomen: een integraal perspectief op gezondheid en op het organiseren van gezondheidszorg en zorgprocessen is daarom wenselijk. Dat betekent dat verbeteringen veelal over ‘de linies’ heen gaan, (‘waarde-creatie binnen de regio), waarin het Triple Aim gedachtegoed (gelijktijdig verbeteren van ervaren kwaliteit van zorg, gezondheid en kostenbesparing) een belangrijke inspiratie kan zijn.

Doelstelling en opdracht regiozorg

De doelstelling van het programma regiozorg luidt als volgt:

“Het realiseren van een samenhangend aanbod van zorg, welzijn en wonen voor (kwetsbare) ouderen en de jeugd, zo dicht mogelijk bij de burger, met als uitkomsten een betere gezondheid, verbetering van de door de burger ervaren kwaliteit en vermindering van de verwachte zorgkosten per persoon.''

Samenstelling Stuurgroep

 • Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur Isala (voorzitter Stuurgroep)
 • Henk Bilo, internist
 • Carlo Besselink, Zilveren Kruis
 • Frans Bierens, manager Zorginkoop en strategie Isala
 • Gert Leeftink, directeur Icare
 • Vacature, Medrie Zwolle
 • Margreet Algera, directeur GGD Overijssel
 • Olof Schwantje, voorzitter Huisartsenvereniging Regio Zwolle
 • Daphne Snik, Zilveren Kruis
 • Helene Wüst, directeur IJsselheem
 • Henk Procé, Gemeente Zwolle
 • Ellen van Assem, secretaris regiogemeenten

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.