ISALA

Over de afdeling

​Medische psychologie vormt een belangrijk aspect van de moderne geneeskunde. Bij gezond blijven, ziek worden, hulp zoeken bij klachten, diagnostische procedures, behandeling en nazorg (revalidatie) zijn niet alleen lichamelijke factoren van belang. Ook gedrag speelt hierin een cruciale rol. Psychologie is de wetenschap die zich bezig houdt met de bestudering van gedrag. Psychologen die in een ziekenhuis werken zijn specialist op het grensvlak tussen de psychologie en de medische wetenschap.

Medisch psychologen houden zich bezig met:

 • het omgaan met chronische en/of ernstige ziekten
 • de relatie tussen spanning en lichamelijke klachten
 • het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties
 • methoden om de pijnbeleving te beïnvloeden
 • ontwikkelingsstoornissen bij kinderen
 • de emotionele invloed van medische ingrepen op de patiënt en direct betrokkenen
 • de invloed van medicatie op gedrag.

Diagnose

De medisch psycholoog stelt in goed overleg met uw behandelend medisch specialist de diagnose en de behandeling vast. In overleg met u rapporteert hij naar uw medisch specialist, uw huisarts en eventueel anderen. Voor het stellen van een diagnose maakt de psycholoog, naast een uitgebreid intake-gesprek, vaak gebruik van (neuro)psychologisch onderzoek. Hierdoor krijgt de psycholoog een beter beeld van uw sterke en minder sterke kanten. Dit onderzoek wordt gedaan door een psychologisch medewerker.

Behandeling

De behandeling is meestal kort, en gericht op het aanpakken van het belangrijkste probleem. Behalve individuele behandeling (eventueel samen met de partner) met gesprektherapie is ook groepsbehandeling mogelijk (bijvoorbeeld hartrevalidatie). Onderzoeken en behandelingen:

 • EMDR
 • hartfalenrevalidatie
 • hartrevalidatie
 • longrevalidatie
 • rugrevalidatie

Specialisaties

Wij zijn trots op de volgende specialisaties:

 • Cognitieve revalidatie: patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel leren (praktische) oplossingen te zoeken voor de hinder die zij van hun aandoening ondervinden in het dagelijks leven.
 • Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR): een behandelingsmethode voor de gevolgen van verlies en andere ingrijpende (medische) gebeurtenissen, zowel bij volwassenen als bij kinderen.
 • Vroege opsporing van ontwikkelingsstoornissen, in samenwerking met de kinderartsen.
 • Kortdurende psychotherapie.
 • Acceptance Commitment Therapy (ACT).

Verwijzing

De psycholoog in het ziekenhuis zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling. Als langduriger behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener, zoals een eerstelijns psycholoog, GGZ of psychiatrische instelling.

Inzagerecht

U heeft het recht op inzage en blokkeringsrecht van de rapportage van onderzoek of behandeling. Als u dit wenst kunt u contact opnemen met de psycholoog en deze zal dan het dossier met u doornemen.

Vertrouwelijke informatie

De psycholoog en de psychologisch medewerkers hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt alleen gerapporteerd aan andere direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers, bijvoorbeeld de medisch specialist die u heeft doorverwezen. Voor het verstrekken van gegevens en het geven van beoordelingen aan andere beroepsbeoefenaren is geen directe toestemming van de patiënt nodig als die andere beroepsbeoefenaren de patiënt behandelen of onderzoeken in verband met hetzelfde. Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats na uw toestemming.

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Soms worden gegevens die tot u herleidbaar zijn, gebruikt voor onderwijs en onderzoek. Dit mag alleen wanneer dit vooraf aan u is gevraagd en u toestemming hebt gegeven. Wanneer de gegevens niet te herleiden zijn tot u, dan kunnen deze zonder uw toestemming worden gebruikt. Als u hiertegen bezwaar hebt, dan dient u dit aan uw psycholoog kenbaar te maken.

Vragen en klachten

De psycholoog streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, dan nodigen wij u uit om deze met uw psycholoog te bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.
Psychologen moeten zich houden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Adres: Postbus 2085; 3500 GB Utrecht. Bij deze instantie kunt u terecht met vragen. Ziekenhuispsychologen zijn geregistreerd als klinisch psycholoog, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) of zijn in opleiding daartoe. Zij vallen onder het tuchtrecht van de Wet BIG.

Psychologisch medewerkers

Mevr. Y.M.C. Robat, Psychologisch Medewerker / Cognitief Revalidatie Therapeut
Mevr. S.J. Wierstra, Psychologisch Medewerker
Mevr. R. Boxum-Rook, Psychologisch Medewerker