Contact
 1. 6685-S-ICD implantatie

Subcutane defibrillator onder de huid

ICD staat voor implanteerbare cardioverter defibrillator. De S staan voor subcutaan. Dat wil zeggen: ‘onder de huid’. Sinds 2010 worden in Isala ICD’s geplaatst waarvan ook de elektrode onder de huid wordt geplaatst. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke methode waarbij een of meerdere elektrodes via een ader naar het hart worden opgeschoven. Uw cardioloog bespreekt met u of u in aanmerking komt voor de S-ICD.

Een ICD is een inwendige defibrillator voor mensen met risico op een gevaarlijke, onvoorspelbare ritmestoornis van de hartkamers. De ICD kan het normale hartritme herstellen en zorgt ervoor dat de drager dan niet aan een gevaarlijke hartkamerritmestoornis overlijdt.

Voorafgaand aan de ICD-implantatie

Als u in overleg met uw cardioloog heeft besloten een ICD-implantatie te ondergaan, bent u opgenomen op de cardiologische verpleegafdeling of wacht u thuis op een opname voor deze ingreep.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de opname, de ingreep en de periode erna, vindt u hier overzichtelijk alle informatie. Ook voor uw naasten kan het zinvol zijn om deze informatie te lezen. Meer informatie vindt u ook op de website www.stin.nl van Patiëntenvereniging STIN (Stichting ICD dragers Nederland).

Voor meer informatie wijzen wij u graag op een aantal voorlichtingsfilms en folders van de Hartstichting.

Voorlichtingsfilm over de bloedsomloop en de bloedvaten:

Filmpje bloedsomploop en bloedvaten

 Voorlichtingsfilm over hartritmestoornissen:

Filmpje Hartritmestoornissen

Lees meer in de folders van de Hartstichting over hartritmestoornissen en implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD).

Lees meer in de folder van Boston Scientific over implantatie van de S-ICD onder de huid.

Een ICD implantatie bij Isala

Voorbereidende gesprekken

Iedere patiënt is anders. Het kan dus gebeuren dat er wordt afgeweken van hetgeen u in deze informatie leest. Uw arts bespreekt dit dan met u en uw naasten. Onder het motto ‘Twee horen nu eenmaal meer dan één’ raden wij u aan om iemand (maximaal twee personen) mee te nemen naar deze gesprekken.

Is u iets niet duidelijk, vraagt u dan vooral om een nadere toelichting aan de desbetreffende zorgverlener. Als er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meld ons dit dan alstublieft. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Waarom een ICD?

U komt in aanmerking voor de implantatie van een ICD als u al eens een gevaarlijke ritmestoornis hebt gehad en overleefd. Of wanneer u een vergroot risico loopt op het krijgen van een potentieel levensgevaarlijke ritmestoornis. Het gaat in beide gevallen om ritmestoornissen die in de hartkamers ontstaan.

Geleidingssysteem van het hart

Afbeelding 1: het geleidesysteem van het hart
 

Voorbereiding

Voorafgaand aan de ICD-implantatie vindt er een aantal gesprekken en onderzoeken plaats.

Gesprek met de cardioloog

Vóór de ICD-implantatie hebben u en uw direct betrokkenen een gesprek met de behandelend cardioloog over de ingreep en de periode erna. In Isala worden zowel subcutane- als transveneuze ICD systemen geplaatst.
De cardioloog bespreekt met u welk type ICD voor u het meest geschikt is aan de hand van de huidige richtlijnen.

 • ICD met 1 lead/elektrode
  Eén elektrode in de rechter hartkamer.
 • ICD met 2 leads/elektrodes
  Een elektrode in de rechterboezem en een in de rechter hartkamer.
 • ICD met 3 leads/elektrodes
  Dit wordt ook cardiale resynchronisatie genoemd.
  Een extra elektrode op de linker hartkamer bij ongelijk samentrekkende hartkamers. Bij chronisch boezemfibrilleren wordt de boezemelektrode meestal niet geplaatst.
ElektrodesAfbeelding 2: Elektrodes 
 • S-ICD
  De elektrode wordt onder de huid geplaatst. 
S-ICD elektrode onder de huidAfbeelding 3: De S-ICD elektrode wordt onder de huid, aan de linkerzijde van de borst onder de arm geïmplanteerd. De draad zit net onder de huid boven het borstbeen.
 

Voor meer informatie wijzen wij u graag op een animatiefilm van Boston Scientific over de implantatie van een S-ICD.Animatiefilm S-ICD Implantatie

Verschillen tussen S-ICD en transveneuze ICD’s

Procedure voor het implanteren van S-ICD

 • In tegenstelling tot een transveneuze ICD wordt de pulsgenerator (het apparaat) aan de linkerzijde van de borst onder de arm geïmplanteerd, en wordt de draad net onder de huid boven het borstbeen geïmplanteerd.
 • Op basis van anatomische oriëntatiepunten wordt de S-ICD-elektrode onder de huid geplaatst. Voor het S-ICD-systeem hoeven geen draden in het hart te worden geïmplanteerd.
 • De S-ICD laat het hart en de bloedvaten onberoerd en intact.

Procedure voor het implanteren van een transveneuze ICD

 • Een transveneuze ICD wordt enkele centimeters onder de linker schouder geïmplanteerd.
 • Met behulp van röntgenopnamen worden de draden via een ader (vene) in het hart en door de hartklep gebracht. Afhankelijk van de hartziekte worden één, twee of drie draden in het hart gebracht. Vervolgens worden de elektroden op een goede positie in het hart aan de hartwand dmv een klein schroefdraadje bevestigd.
Let op
Om zeker te weten of u geschikt bent voor een S-ICD wordt met behulp van een speciaal gemaakt hartfilmpje (ECG) in liggende en staande positie gemeten of de S-ICD in staat is uw hartritme goed te 'lezen'.
 • De S-ICD heeft een minder kwetsbare elektrode omdat deze niet door de bloedbaan hoeft. Ook het risico op infectie in de bloedstroom is kleiner dan bij de transveneuze systemen.
 • De S-ICD is niet geschikt voor controle op afstand mbv een thuismonitor systeem.
 • De S-ICD heeft geen uitgebreide pacemakerfunctie.
 • De levensduur van de S-ICD is ongeveer vijf tot zes jaar.

Risico’s en complicaties

De arts vertelt u ook over de mogelijke complicaties bij het plaatsen van een ICD. Hoewel de risico’s daarop klein zijn, is het wel noodzakelijk dat hij u daarover informeert.

Risico’s tijdens de implantatie

 • nabloeding

Risico’s na de implantatie

 • onterechte shock
 • infectie
 • nabloeding

Voorbereidende onderzoeken

Bij een geplande implantatie krijgt u enkele weken vóór de ingreep telefonisch of per brief een uitnodiging voor het zogeheten preklinische traject. Op die dag staan enkele voorbereidende onderzoeken.

Het is mogelijk dat de beschreven onderzoeken niet allemaal bij u uitgevoerd hoeven te worden. Op de afdeling waar u zich moet melden, geeft de verpleegkundige u informatie over de onderzoeken die u ondergaat.

 • ECG/hartfimpje
  Dit is een elektrocardiogram, een hartfilmpje.
 • Bloedonderzoek
  Er wordt een algemeen bloedonderzoek verricht, onder andere om te bepalen hoe de stolling van het bloed is en of er tekenen zijn van een infectie.
 • Echocardiografie
  Dit onderzoek verschaft nadere informatie over de verschillende delen en functies van het hart, bijvoorbeeld over de hartkleppen en de pompfunctie van de hartkamers.
 • Thoraxfoto
  Dit is een röntgenfoto van hart en longen.
 • Hartkatheterisatie (CAG)
  Dit onderzoek maakt de kransslagaders en de pompkracht van de linkerhartkamer met behulp van contrastvloeistof zichtbaar op röntgenfoto’s.
 • Rechtskatheterisatie
  Een drukmeting in de rechterharthelft en de longslagader. Dit onderzoek vindt plaats om de bloeddruk in het hart en het zuurstofgehalte in het bloed vast te stellen.
 • Elektrofysiologisch onderzoek (EFO)
  Dit onderzoek heeft twee doelen:
  - Het onderzoeken van het geleidingssysteem van het hart; om geleidingsstoornissen op te sporen  en in kaart te brengen.
  - Het onderzoeken van de elektrische stabiliteit; dit betekent dat tijdens het onderzoek ritmestoornissen kunnen worden opgewekt.
 • MRI scan
 • Subclavia angio
  Als u al een ICD of pacemaker heeft, kan uw cardioloog adviseren om een elektrode bij te plaatsen. In dit geval volgt een onderzoek om te kijken of er in de ader onder uw sleutelbeen voldoende ruimte is voor een extra elektrode. Tijdens dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid contrastmiddel door een infuusnaald in de ader gespoten terwijl er een röntgenopname wordt gemaakt. Dit onderzoek heet een subclavia angio. Het wordt doorgaans enkele weken vóór de geplande ingreep verricht tijdens een dagopname, in combinatie met eventuele andere vooronderzoeken.

Voorlichting door de physician assistant

De physician assistant (PA) is opgeleid om een aantal taken van een arts of specialist over te nemen. De PA’s zijn werkzaam op de verpleegafdelingen van de cardiologie en op de poli cardiologie.

Op de dag waarop u het preklinische traject ondergaat, verzorgt de physician assistant voor u een informatieve presentatie over de ICD. Hij is gespecialiseerd in de ICD-behandeling en gaat in op de werking van het hart, de voorbereiding op de ICD-implantatie, de ingreep zelf en de periode erna. Dit gesprek vindt plaats op de poli cardiologie. Ook wordt van tevoren een meting verricht, met behulp van een hartfilmpje (ECG), om te beoordelen of u geschikt bent voor een S-ICD.

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis en in afwachting bent van een ICD implantatie, kan de PA langskomen op de afdeling voor het beantwoorden van vragen.

Informatie over de opname in Isala

Voor een ICD-implantatie wordt u in principe drie dagen en twee nachten opgenomen (in ieder geval wanneer u bloedverdunners van de trombosedienst gebruikt). Als dat niet het geval is, duurt de opname soms twee dagen en een nacht.

Als u al een ICD heeft en alleen de batterij moet worden vervangen, dan duurt de opname meestal ook twee dagen en een nacht.

Wat neemt u mee?

 • nachtkleding
 • toiletspullen
 • al uw medicijnen

Oproep voor opname

Uw opnamedatum is onder andere afhankelijk van de planning, de vooronderzoeken en de wachtlijst. Een week voor de geplande opname krijgt u van ons telefonisch bericht. U hoort waar en hoe laat u zich in het ziekenhuis moet melden. Ook krijgt u instructies over wat u moet doen met uw medicijnen, zoals plasmedicatie, bloedverdunners en medicijnen die u gebruikt vanwege suikerziekte. Na de ingreep blijft het medicatie gebruik doorgaans onveranderd. Dit wordt bij ontslag met u besproken.

Helaas gebeurt het weleens dat het tijdstip van de ingreep kan veranderen. Bijvoorbeeld door tussenkomst van een spoedopname of doordat de voorgaande ingreep uitloopt. Het kan zelfs zo zijn dat de ingreep op het laatste moment wordt uitgesteld. Dit is het geval bij:

 • afwijkende stollingswaarden
 • tekenen van een infectie zoals koorts

Op de verpleegafdeling

Niet alle opgenomen patiënten ondergaan een ICD-implantatie. Er worden ook patiënten opgenomen met andere hartproblemen. Op de zalen wordt gemengd verpleegd, dat wil zeggen dat op één zaal zowel mannen als vrouwen kunnen liggen met verschillende hartproblemen.

Op de cardiologische verpleegafdelingen werkt een vast team van verpleegkundigen van wie een aantal een specialisatie heeft gedaan in cardiologie. Naast verpleegkundigen, stagiaires, artsen en physician assistants werken er zorgkundigen, brancardiers, een voedingsassistente en een afdelingssecretaresse.

Praktische informatie

 • Op de cardiologische verpleegafdelingen mag niet worden gerookt.
 • Tijdens uw verblijf mag u de afdeling meestal niet verlaten als uw hartritme wordt bewaakt via een monitor. Dit heeft te maken met de reden (indicatie) waarom u een ICD krijgt. Bij het verlaten van de afdeling verliezen wij dit signaal.

De dag van de implantatie

Gesprek met de verpleegkundige en zaalarts of physician assistant

Tijdens uw opname maakt u kennis met de verpleegkundige en zaalarts of physician assistant. Zij bespreken met u of u de informatie heeft begrepen die u vóór de opname heeft gekregen. Ook bereiden zij u verder voor op de ingreep. Zij zullen eventueel aanvullend onderzoek doen zoals luisteren naar hart en longen, meten van lengte en gewicht en bloedonderzoek.

Nuchter

Op de dag van de ingreep moet u nuchter zijn, tenzij dit anders met u wordt afgesproken. Dit betekent dat u voor de ingreep niet mag eten en drinken.

Voorbereiding

De verpleegkundige van de afdeling meet uw bloeddruk, hartslag en temperatuur en brengt een infuusnaald bij u in. Om infecties te voorkomen, krijgt u een uur voor de ingreep antibiotica via het infuus toegediend. U krijgt een jasje van het ziekenhuis aan. De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de katheterisatiekamer, waar de ingreep plaatsvindt.

Tijdens de implantatie

De implantatie van de S-ICD vindt onder narcose plaats.

Implantatie van de S-ICD

Afbeelding 4: Ingreep implantatie S-ICD


Bij sommige patiënten kan de werking van de ICD worden getest. Het hart wordt dan kunstmatig in de ritmestoornis gebracht. En wordt gemeten of de ICD goed werkt. Bij het sluiten van de huid wordt gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen.

Na de ingreep

Na de ingreep gaat u naar de uitslaapkamer.

Weer terug op de afdeling:

 • Wordt er een hartfilmpje gemaakt.
 • Wordt uw bloeddruk, hartritme en temperatuur regelmatig gecontroleerd.
 • Krijgt u gedurende enkele uren een zandzakje op de wond om de kans op een nabloeding te verminderen.
 • Wordt de wond regelmatig geïnspecteerd.

U krijgt pijnbestrijding toegediend. Als u volledig wakker bent en u voelt zich goed, mag u weer eten en drinken. Drie uur na de ingreep krijgt u wederom antibiotica via het infuus toegediend.

Op de dag na de ingreep:

 • Wordt een röntgenfoto gemaakt van de borstkas om vast te stellen of de ICD en de elektrode op de juiste plek liggen.
 • Wordt de ICD doorgemeten door een technicus van de functieafdeling.
 • Krijgt u van de technicus een pasje met technische gegevens van uw ICD.
 • Wordt u na het doormeten van de ICD afgekoppeld van de monitor die uw hartritme registreert, tenzij de cardioloog anders bepaalt.
 • De S-ICD kan een piepalarm afgeven. Vraag de technicus u dit geluid te demonstreren.

De arm bewegen
Na de implantatie van een S-ICD zijn er geen beperkingen voor het bewegen van uw linkerarm. De wond in de zij kan pijnlijk zijn, u mag hiervoor paracetamol innemen.

Weer naar huis

Als de ingreep zonder complicaties is verlopen, is het gebruikelijk dat u de eerste of tweede dag na de ingreep ‘met ontslag’ mag, hetzij terug naar het ziekenhuis waar u vandaan komt, hetzij naar huis.

De zaalarts of physician assistant bepaalt op basis van de röntgenfoto, de informatie van de technicus en de bevindingen van de verpleegkundige of u het ziekenhuis kunt verlaten. Meestal kunt u in de loop van de ochtend naar huis, alleen als u zich in orde voelt en het wondje bij het sleutelbeen er goed uitziet.

Medicijnen

Als u de bloedverdunnende medicijnen van de trombosedienst gebruikt, krijgt u van de verpleegkundige te horen welke dosering u moet gebruiken op de dagen na ontslag. Daarna krijgt u een nieuwe doseringskalender thuisgestuurd.

Vóór ontslag heeft u een gesprek met de verpleegkundige. Zij gaat na of de gegeven informatie door de zaalarts of physician assistant duidelijk is en bereidt u verder voor op het ontslag. Zo geeft zij u richtlijnen voor deelname aan het verkeer en vertelt zij u hoe u de wond thuis kunt inspecteren en verzorgen.

Voordat u naar huis gaat, krijgt u de volgende papieren mee:

 • voorlopige brief voor uw huisarts
 • recepten (als uw medicatie is aangepast)
 • medicijnkaart

Voor de controleafspraak bij de ICD-technicus en uw cardioloog of physician assistant krijgt u thuis bericht.

Hechtingen

Het wondje van de ICD ingreep zijn met oplosbare hechtingen gesloten. U hoeft niet naar de huisarts om deze te laten verwijderen. Krijgt u in de weken na de ingreep koorts, koude rillingen en lijkt het wondje ontstoken, neem dan contact op met Isala.

Controle

Na de ingreep moet uw ICD met enige regelmaat worden gecontroleerd. De technicus kijkt of uw ICD technisch in orde is, zo nodig wordt deze anders ingesteld. Een controle duurt vijftien tot dertig minuten. De eerste ICD-controle vindt twee maanden na de implantatie plaats. Daarna volgens afspraak een of twee maal per jaar in principe bij Isala in Zwolle.

Autorijden

Autorijden als ICD-drager is mogelijk na een wettelijke wachttijd nà de implantatie van de ICD. De wachttijd is twee weken of twee maanden, dat hangt af van de reden dat u de ICD heeft gekregen. Voor specifieke regelgeving verwijzen wij u naar: www.stin.nl onder ‘rij- en vaarbewijzen’.

Herstel thuis

Na uw ontslag uit het ziekenhuis gaat het verdere herstelproces thuis door. Van tevoren is moeilijk te zeggen hoe dit proces verloopt. Dit verschilt van persoon tot persoon. Gun uzelf de tijd om vertrouwd te raken met uw ICD.

Meer informatie over het herstel en de leefregels na een ICD-implantatie kunt u vinden op de website van STIN (Stichting ICD dragers Nederland), een actieve patiëntenvereniging van en voor ICD-dragers.

Griepprik

Het halen van de griepprik liever niet in de eerste maand na de ICD implantatie.

Hartrevalidatie

Veel patiënten zijn na een ingreep aan het hart erg onzeker over hun lichaam. Wat kan ik wel, wat kan ik niet? Thuis komen de vragen over bewegen, voeding, werk en leefstijl. Vaak kunt u en mag u meer dan u denkt. Het is ook belangrijk dat u nieuwe klachten voorkomt.

In Zwolle kunt u een hartrevalidatieprogramma volgen bij het Isala Harthuis. Wij bekijken samen met u wat het beste past bij uw persoonlijke doelen en situatie. Dit doen we volgens de Richtlijn Hartrevalidatie van de Nederlandse Hartstichting. Na uw behandeling in Isala bespreekt uw cardioloog met u de mogelijkheid om een hartrevalidatieprogramma te volgen. Als dat niet het geval is, vraag dat dan gerust. Lees voor meer informatie ook de folder Hartrevalidatie.

Afspraak voor ICD-controle

Een technicus moet met enige regelmaat uw ICD controleren. Er is geen specifieke voorbereiding nodig. Soms maakt laborant(e) voorafgaand aan de ICD-controle een hartfilmpje. Als u aansluitend aan de ICD-controle naar de cardioloog of physician assistant gaat, moet u een overzicht van uw huidige medicijngebruik meebrengen.

De controle

Tijdens de ICD-controle wordt uw ICD gecontroleerd op de juiste werking. De technicus kijkt of de ICD technisch in orde is. Tijdens het doormeten van uw ICD plaatst de technicus in de meeste gevallen een aantal elektroden op uw armen en benen om zodoende uw hartritme te observeren tijdens de controle. Daarna verricht de technicus met behulp van diverse apparatuur verschillende metingen aan uw ICD. Zo nodig wordt de ICD anders ingesteld.

Daarnaast wordt in het geheugen van de ICD gekeken of zich in de afgelopen tijd nog ritmestoornissen hebben voorgedaan. Als dit het geval is, kijkt de technicus ook of de ICD op de juiste manier hierop heeft gereageerd. Misschien vraagt de technicus u om een aantal testjes te doen, zoals een stukje lopen of de handen tegen elkaar aan te drukken. Heeft u alleen een afspraak bij de technicus, dan worden de gegevens van uw ICD in uw dossier opgeborgen. Het onderzoek is niet pijnlijk. De controle duurt vijftien tot dertig minuten.

Afspraak bij de cardioloog

Als u aansluitend aan de controle door de technicus een afspraak bij de cardioloog of physician assistant heeft, dan krijgt u van de technicus de meetgegevens van uw ICD mee.

Vervolgcontrole

Van de technicus of de cardioloog krijgt u een afsprakenkaartje waarop staat wanneer u de volgende afspraak kunt maken bij de balie van de polikliniek Cardiologie.

ICD en overlijden

Een ICD vraagt rond het overlijden van de drager om een aantal specifieke maatregelen. Voor de volledigheid zetten wij deze hieronder op een rij:

 • De levensreddende functie van de ICD kan dan het sterven op natuurlijke wijze in de weg staan. Tijdens het stervensproces kunnen ongewenste en pijnlijke shocks door de ICD worden afgegeven. Ook na het overlijden kan de ICD nog shocks afgeven, met onwillekeurige bewegingen van het lichaam als gevolg. Dit kan voor de aanwezigen als ongewenst en belastend worden ervaren. Om deze reden is het goed de ICD in ieder geval voordat het stervensproces begint uit te schakelen.
  Lees voor meer informatie de folder ICD en het levenseinde, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).
 • Bij patiënten die thuis of in het ziekenhuis terminaal zijn, is het mogelijk om de ICD uit te zetten, waarbij de pacemakerfunctie aan blijft. Het is wel belangrijk dat dit door de behandelende cardioloog met patiënt en familie goed wordt besproken en dat dit ook wordt vastgelegd in het medisch dossier.
 • Na het overlijden is het wenselijk dat de ICD wordt verwijderd. De nabestaanden dienen aan de begrafenisondernemer door te geven dat de overledene een ICD draagt.
 • Ook als de overledene wordt gecremeerd, is het belangrijk dit voor de crematie aan de uitvaartbegeleider door te geven.
 • Wanneer een overleden ICD-drager deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek of studie, dan is het nodig dat de gegevens die nog op de ICD staan, worden uitgelezen. Het is in deze gevallen belangrijk het overlijden aan het ziekenhuis door te geven.

Wat moet u doen als ...?

U belt 112 of de afdeling Spoed van Isala als:

 • Uw ICD één of meerdere shocks afgeeft en u voelt zich daarna onwel.
 • U één of meerdere wegrakingen heeft gehad (bewusteloosheid).
  Geef altijd door dat u shocks heeft gehad van uw ICD.

Afdeling Spoed (038) 424 41 92, bereikbaar 24 uur per dag.

U belt de polikliniek Cardiologie als:

 • Uw ICD één shock heeft afgegeven en u daarna geen klachten heeft.
 • U denkt dat de ICD een shock heeft afgegeven, maar u weet het niet zeker.
 • Uw ICD een piep- of trilsignaal afgeeft (afhankelijk van type ICD). Laat u doorverbinden met de ICD-technicus.
 • U vragen heeft over de werking van uw ICD of thuismonitor. Belt u in dit geval tijdens kantoortijden met de polikliniek Cardiologie. Vraagt u naar de ICD-technicus.

Patiëntenverenigingen en meer informatie

Er zijn verschillende (patiënten)verenigingen. U kunt bij daar terecht voor meer informatie en lotgenotencontact.

 • STIN / Stichting ICD-dragers Nederland
  Smitsven 18
  1504 AM Zaandam
  (075) 785 03 92
  kantoor@stin.nl
  www.stin.nl
 • Patiëntenvereniging De Hart & Vaatgroep/Nederlandse Hartstichting
  Prinses Catharina Amaliastraat 10
  2496 XD Den Haag
  (088) 111 16 00
  info@hartenvaatgroep.nl www.hartenvaatgroep.nl
 • info@hartstichting.nl www.hartstichting.nl
  Online brochures Hartstichting: voor het downloaden of bestellen van een brochure van de Hartstichting
 • www.hartwijzer.nl: over hartziekten en wat u moet doen om hartziekten te behandelen en te voorkomen

Op vakantie met een S-ICD

Lees ervaringen van mensen met een S-ICD en meer over het reizen met een S-ICD.

Rijbevoegdheid

Voor meer informatie over rijbevoegdheid kunt u contact opnemen met:

 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) Regio Oost
  Hazenkamp 10
  Postbus 4046
  6803 EA Arnhem
  t 0900 0210 , algemeen nummer
  www.cbr.nl

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan kunt u telefonisch contact opnemen met polikliniek Cardiologie, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (038) 424 23 74.
Na 17.00 uur en in het weekend belt u met de Centrale balie van Isala, via telefoonnummer (038) 424 50 00. U wordt doorverbonden met de dienstdoende arts-assistent van de afdeling Cardiologie, of de ICD-technicus.

Bent u door uw huisarts of medisch specialist doorverwezen naar de polikliniek Cardiologie in Zwolle, Kampen of Heerde? Of heeft u een vervolgafspraak? Dan kunt u zelf een afspraak maken. Heeft u binnenkort een afspraak bij de polikliniek Cardiologie in Meppel of Steenwijk? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.

Voor het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van de brochure ‘Rijgeschiktheid van personen met een geïmplanteerde cardioverter defibrillator’ van De Gezondheidsraad.

Bijlage 1: Autorijden

Autorijden als ICD-drager is mogelijk na een wettelijke wachttijd nà de implantatie van de ICD. De wachttijd is twee weken of twee maanden, dat hangt af van de reden dat u de ICD heeft gekregen:

 • Primaire preventie: u krijgt de ICD uit voorzorg.
 • Secundaire preventie: u krijgt de ICD omdat u al een ritmestoornis hebt gehad waarbij uw klachten heeft gehad of als u gereanimeerd bent.

U komt dan alleen in aanmerking voor de rijbewijscategorieën A, A1, A2, B, B+, B+E, T (privége­bruik). Dit is het rijbewijs met code 100. Een rijbewijs voor beroepsmatig rijden is beperkt mogelijk. U heeft dan een rijbewijs met code 101 nodig. De CBR-arts verklaart u wel of niet rijgeschikt. Pas als u in het bezit bent van uw nieuwe rijbewijs, met code, bent u weer rijbevoegd.

Belangrijk

'Wettelijke wachttijd na implantatie’ betekent jammer genoeg niet dat u meteen daarna ook direct weer mag autorijden. In de praktijk duurt die periode namelijk enkele weken langer omdat uw behandelend cardioloog pas na wachttijd de geschiktheidsverklaring kan verstrekken waarmee u een nieuw geldig rijbewijs voor ICD-dragers kunt aanvragen. Kijkt u voor uitgebreide informatie over dit onderwerp op de website van STIN.

Autorijden met een ICD in het kort (laatste update januari 2018)

 • Alleen mogelijk met een geschiktheidsverklaring van de cardioloog.
 • Alleen mogelijk met 'gecodeerd' rijbewijs A, A1, A2, B, B+, B+E, T.
 • Code 100: alleen privégebruik.
 • Code 101: beperkt beroepsmatig gebruik met uitzondering van personenvervoer en het onder toezicht besturen van derden.
 • Alle andere rijbewijzen( bijvoorbeeld vrachtwagen- of buschauffeur) uitgesloten.

* Wettelijke wachttijden:

 • Na implantatie ICD voor primaire preventie: 2 weken. Pas daarna kan een nieuw rijbewijs aangevraagd worden.
 • Na implantatie voor secundaire preventie: 2 maanden. Pas daarna kan een nieuw rijbewijs aangevraagd worden.
 • Na terechte shock: 2 maanden, mits toestemming behandelend cardioloog.
 • Na onterechte shock: Ongeschikt totdat kans op herhaling is geminimaliseerd door aanpassing van de instellingen van de ICD of aanpassing van de medicatie. Dit ter beoordeling van de behandelend cardioloog.

* Regeling eisen geschiktheid 2000, artikel 6.7.4: Staatscourant 99 [23 mei 2000], pagina 10 e.v.; gewijzigd: Staatscourant 106 [8 juni 2004], pagina 13 e.v. en 1 januari 2018 

Stappenplan aanvragen rijbewijs

Aanvragen rijbewijs code 100

 • 'Eigenverklaring' of 'gezondheidsverklaring' kopen op het gemeentehuis.
 • Bij de eerste controle van de ICD na implantatie, ontvangt u het keuringsrapport code 100.101 van de cardioloog of PA namens de cardioloog.
 • Beide formulieren opsturen naar het regiokantoor van het CBR.
 • Na enige tijd krijgt u een verklaring van geschiktheid voor maximaal vijf jaar. Hiermee kunt u op het gemeentehuis een rijbewijs kopen met code 100. Dit rijbe­wijs is alleen geschikt voor privégebruik.

Aanvragen rijbewijs code 101

 • 'Eigenverklaring' of 'gezondheidsverklaring' kopen op het gemeentehuis.
 • Bij de eerste controle van de ICD na implantatie, ontvangt u het keuringsrapport van de cardioloog of PA namens de cardioloog.
 • Werkgeversverklaring laten invullen door de werkgever.
 • Formulieren opsturen t.a.v. het hoofd medische zaken van het CBR, met vermelding van naam en adres van uw cardioloog.
 • Na enkele weken ontvangt u dan een verklaring van geschiktheid waarmee u op het gemeentehuis een rijbewijs kunt kopen met code 101. Dit rijbewijs is geschikt voor beperkt beroepsmatig gebruik.
Let op
Bent u ouder dan 75 jaar, dan heeft u een 'Eigenverklaring' of 'gezondheidsverklaring' met geneeskundig verslag nodig, in te vullen door een huisarts na een kleine keuring.

Wanneer is autorijden nooit toegestaan?

De rijgeschiktheid geldt niet voor het groot rijbewijs (C-D-CE-DE). Rijden op vrachtwagens blijft verboden voor lCD-dragers. Het besturen van een auto voor het beroepsmatig vervoeren van personen (zoals taxi- en buschauffeur) blijft verboden.
Voor mensen met ernstig hartfalen (NYHA-klasse 3 of 4) geldt een algeheel rijverbod, voor ieder rijbewijs.

Aansprakelijkheid bij ongeval

Bovenstaande regels zijn wettelijk vastgesteld. Het niet-houden aan deze regels kan bij een ongeval met de auto grote financiële en juridische gevolgen hebben voor de ICD-drager. U wordt dan ook met klem geadviseerd zich aan deze wettelijke regels te houden.

23 november 2018 / 6685

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.