Contact
 1. 7087-Vruchtbaarheidsbehandeling (PID): H4 Uw rechten en plichten

Patiënten Informatie Dossier

​Als patiënt heeft u een aantal rechten en plichten. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten die in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn vastgelegd.

Uw rechten als patiënt

Recht op informatie

De zorgverlener moet u in begrijpelijke taal informeren over:

 • uw ziekte of aandoening;
 • de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
 • de gevolgen of de eventuele risico’s van behandeling of onderzoek;
 • andere behandelingsmogelijkheden;
 • vooruitzichten voor uw gezondheid;
 • de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Als patiënt beslist u samen met de arts over de behandeling die u ondergaat. Daarom moet de arts u goed informeren. Op basis van zijn informatie geeft u toestemming voor de behandeling. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg. Vaak krijgt u een folder zodat u de informatie nog eens op uw gemak kunt doorlezen en/of bespreken met anderen.

Verlenen van toestemming

U mag alleen behandeld en/of onderzocht worden als u daarvoor toestemming geeft. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet wordt behandeld. Natuurlijk kunt u altijd van mening veranderen. U kunt dan alsnog uw toestemming intrekken of van een behandeling afzien. Als u niet in staat bent om toestemming te geven, bijvoorbeeld omdat u bewusteloos bent geraakt, mag de zorgverlener u vanwege de acute situatie zonder uw toestemming behandelen. Maar dit geldt niet als u van tevoren een schriftelijke verklaring heeft opgesteld dat u een bepaalde behandeling niet wenst. Een dergelijke wilsverklaring wordt in principe gerespecteerd.

Recht op inzage in dossier

De zorgverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Binnen het Isala Fertiliteitscentrum werken we met een elektronisch dossier. Zo hebben zorgverleners en medewerkers die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken, toegang tot uw medische gegevens. Uw dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar bewaard. Laboratoriumgegevens worden daarentegen dertig tot tachtig jaar bewaard. U heeft recht op inzage in uw dossier met uitzondering van de gegevens die niet over u gaan. U kunt om inzage vragen: mondeling bij de zorgverlener die u behandelt of schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen bij de privacyfunctionaris. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Recht op privacy

Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in deze gegevens. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie verstrekt worden aan niet-direct betrokkenen. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor registratie van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Deze registratie is anoniem, dat wil zeggen zonder uw naam en andere persoonlijke gegevens. Dat geldt ook voor het verzamelen van gegevens in het kader van kwaliteitsbewaking en -verbetering. Als u bezwaar heeft tegen registratie van uw anonieme gegevens, dan kunt u dit rechtstreeks kenbaar maken aan de zorgverlener of het secretariaat van het Isala Fertiliteitscentrum.

Als voor een wetenschappelijk onderzoek gegevens gebruikt worden die wel herleidbaar zijn tot de patiënt, vraagt uw behandelend arts hiervoor altijd eerst uw toestemming. Het recht op privacy houdt nog meer in. Medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kunt u vragen om in een aparte ruimte een gesprek te voeren met uw zorgverlener. In het algemeen geldt dat privacy zo veel mogelijk moet worden gerespecteerd.

Recht op een tweede mening

U heeft het recht om een tweede mening (second opinion) te vragen van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld wanneer u twijfelt aan de diagnose of voorgestelde behandeling. Met een tweede mening wordt het oordeel of advies bedoeld van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. Deze geeft op uw verzoek alleen zijn mening en neemt de behandeling niet over. Informeer bij uw zorgverzekeraar of deze de second opinion vergoedt.

Uw plichten als patiënt

Naast rechten heeft u als patiënt ook plichten. U bent verplicht de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren. Doet u dat niet, dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven. Daarnaast wordt van u verwacht dat u binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener opvolgt. Als gevolg van de wettelijke identificatieplicht moet u zich in het ziekenhuis kunnen identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kunnen tonen.

Meer informatie

Op de volgende sites vindt u meer informatie over rechten en plichten:

 • www.postbus51.nl onder thema ‘Familie, zorg en gezondheid’.
 • www.npcf.nl, site van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Een klacht, en dan?

Hoewel het gehele fertiliteitsteam erop is gericht uw behandeling zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en te begeleiden, kan zich een situatie voordoen, waardoor u een klacht heeft over uw behandeling op zich of over iemand die u tijdens de behandeling heeft begeleid. Dat horen we graag van u.

Uw ervaringen kunnen voor onze medewerkers een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren. Heeft u opmerkingen, klachten of problemen, bespreek die dan zo mogelijk met de persoon/personen die u daarvoor verantwoordelijk acht. Als u een gesprek met hen niet wenselijk vindt of ontevreden bent over de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Zij stelt u op de hoogte van de klachtenprocedure en de procedure bij aansprakelijkheidsstelling.

Klachtenfunctionaris
088 624 75 10 of 088 624 42 76 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur)

Postadres
Isala
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u geen contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie Isala.

Postadres
Isala
t.a.v. klachtencommissie
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Voor meer informatie over de klachtenbehandeling verwijzen wij u naar de folder ‘Een klacht, en dan?’

Veilige zorg

De zorgverleners van Isala zijn verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Veilige zorg wil bijvoorbeeld zeggen dat u de juiste medicijnen krijgt en dat wij u de juiste behandeling geven, passend bij uw situatie. U kunt een bijdrage leveren aan veilige zorg en samen met ons zorgen dat fouten zo veel mogelijk voorkomen worden.

Wat kunt u doen?

 • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand: zet uw vragen op papier, vertel hoe u zich voelt en wat u van de zorgverlener verwacht. Meld eventuele overgevoeligheid (allergie).
 • Zeg het als u iets niet begrijpt, als u ergens over twijfelt of bezorgd bent, als u het gevoel heeft dat iets niet klopt, controleer uw naam en geboortedatum.
 • Noteer welke medicijnen u gebruikt en neem deze lijst mee. Vraag uw apotheker om een uitdraai van uw medicijnlijst. Zeg het als u twijfelt over de medicijnen die u krijgt.
 • Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht: stel vragen als de zorgverlener een andere behandeling geeft dan volgens u is afgesproken. Durf te vragen.
 • Volg instructies en advies goed op, vraag wat u wel en niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt.
 • Neem gerust een familielid of goede bekende mee tijdens uw gesprek met de arts of een andere zorgverlener. Twee horen meer dan één.

Folders, patiëntenverenigingen en websites

Folders over vruchtbaarheid, zwanger worden en verloskunde zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het Isala Fertiliteitscentrum. Ook staan diverse folders in het folderrek in ons centrum.

Patiëntenverenigingen

Freya

Freya is een landelijke en onafhankelijke patiëntenvereniging die mensen ondersteunt in de verschillende stadia van hun onvervulde kinderwens. Lidmaatschap van Freya geeft recht op het bijwonen van bijeenkomsten voor de speciale ledenprijs, en hulp bij verzekeringszaken. Ook ontvangt u het Freya Magazine, dat vijf keer per jaar uitkomt met het laatste nieuws, een medische rubriek en veel ervaringsverhalen. Meer informatie via www.freya.nl.

Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen

De Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen (NVOM) is een belangenvereniging voor (aanstaande) meerlingouders. De NVOM wil deze ouders zo veel mogelijk ondersteunen in het meerlingouder worden en zijn. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, verstrekt informatie en geeft voorlichting aan leden, professionals en geïnteresseerden, onderhoudt een netwerk van contactpersonen en is (mede)organisator van informatie- en contactavonden. De NVOM probeert stelselmatig nadelige situaties in de regelgeving voor meerlingouders te verbeteren. Meer informatie via www.nvom.nl.

Websites

Daarnaast is op internet veel informatie te vinden. Op onze website staan links naar interessante websites zoals die van Digitalepoli.nl, Freya en het Erfocentrum.

Digitalepoli.nl

Voor meer informatie over vruchtbaarheidsproblemen en behandelingen kunt u ook terecht op de site www.digitalepoli.nl. Dit is een website van en voor patiënten, mantelzorgers en professionele zorgverleners met als doel een sterk kennisnetwerk op te bouwen. U vindt er algemene informatie over verschillende thema’s, onder andere over vruchtbaarheidsproblemen. Ook kunt u gratis lid worden van een of meerdere communities (groepen) rondom een bepaald thema. Zo is er ook een community van het Isala Fertiliteitscentrum waartoe alleen patiënten en zorgverleners van Isala toegang hebben. U kunt hier in een veilige omgeving contact hebben met medepatiënten, en gerichte vragen stellen aan het behandelteam. Ook proberen wij u hier met blogs op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Er is een folder beschikbaar met meer informatie over Digitalepoli.nl. Vraag ernaar bij het secretariaat van het fertiliteitscentrum.

Verklaring van vreemde termen en afkortingen

 

Tabel termen en afkortingen 
Term/afkorting Betekenis
BMI / Body Mass Index geeft aan of uw gewicht goed is in verhouding tot uw lengte
Chlamydia bacterie die seksueel overdraagbaar is en een infectie van de eileider kan veroorzaken
Cryo ET​ plaatsing van een ingevroren embryo ​
Cryo-preservatie​ het bewaren van (snel) ingevroren weefsel voor later gebruik ​
Cyste​ blaasje met een min of meer vloeibare inhoud ​
Echografie​ onderzoek van weefsels en organen met behulp van weerkaatsende ultrageluidsgolven ​
Embryo​ ​bevruchte eicel
Embryotransplantatie​ het overbrengen van een bevruchte eicel in de baarmoeder ​
Endometriose​ aanwezigheid van baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder​
ET​ embryotransplantatie ​
EUG​ extra-uteriene graviditeit, buitenbaarmoederlijke zwangerschap ​
Follikel​ ei-blaasje ​
FSH​ follikelstimulerend hormoon ​
Gonadotrofinen​ hormoon uit de hypofyse van de hersenen dat een stimulerende werking op de
geslachtsklieren uitoefent ​
hCG​ humaan choriongonadotrofine, zwangerschapshormoon​
Hepatitis​ virus dat een ontsteking van de lever en geelzucht veroorzaakt ​
HIV​ humaan immunodeficiëntievirus, verwekker van aids ​
ICSI​ intracytoplasmatische spermacelinjectie: directe injectie van een zaadcel in een eicel
als onderdeel van in vitro fertilisatie ​
Indicatie​ aanwijzing/oorzaak van een aandoening ​
Insemineren​ bij elkaar brengen van zaadcel(len) en eicel(len) om een bevruchting te bewerkstelligen ​
Isoleren​ het opsporen van de eicellen uit het follikelvocht ​
IVF​ ​in vitro fertilisatie
Medium​ kweekvloeistof​
Menopauze​ periode na de allerlaatste menstruatie ​
Oestradiol​ hormoon dat door de ei-blaasjes geproduceerd wordt ​
OHHS ovarieel hyperstimulatiesyndroom​ overstimulatie van de eierstokken ​
Oligo(zoo)spermie​ gering aantal zaadcellen in het sperma ​
Ovarium​ eierstok​
PGD: pre-implantatie genetische diagnostiek​ nieuwe techniek waarbij een embryo vóór de innesteling op afwijkingen wordt onderzocht ​
Prenataal onderzoek​ onderzoek van het ongeboren kind (zelfde als antenataal onderzoek) ​
Rubella​ rodehond (infectieziekte) ​
Sperma​ vloeistof uit de penis die zaadcellen bevat ​
Semen​ ​zaadcellen
Subcutaan (s.c.)​ injectie in het onderhuids vetweefsel ​
Testikel​ teelbal​
Tuba​ ​eileider

 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7087 / P