Contact
  1. 7309-Afdelingsinformatie PAAZ (Isala Diaconessenhuis)

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis

In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis).

Op de afdeling kunnen ongeveer twintig mensen worden opgenomen. De afdeling is in twee groepen verdeeld. Elke groep heeft een eigen huiskamer. In welke groep en op welke slaapkamer u wordt opgenomen hangt af van de plaats die beschikbaar is.

Medewerkers PAAZ

Bij uw opname krijgt u met verschillende medewerkers te maken. Hieronder vindt u informatie over wat u van hen kunt verwachten.

Psychiater

De psychiater is eindverantwoordelijk voor de behandeling tijdens uw opname op de PAAZ Regelmatig heeft u gesprekken met hem/haar. Samen met uw psychiater stelt u een behandelplan op. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om hem/haar als arts te benaderen met uw eventuele lichamelijke klachten.

Verpleegkundigen

Met de verpleegkundigen zult u het meeste te maken krijgen. Er zijn 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig. Zij zullen u begeleiden in veel dingen, die zich op de afdeling afspelen. Per dienst werkt er één verpleegkundige op een huiskamer. Tijdens uw opname krijgt u twee persoonlijke begeleiders (PB-ers) toegewezen. Deze verpleegkundigen zullen uw eerste aanspreekpunt zijn en u tijdens de opname begeleiden. Tijdens hun afwezigheid kunt u altijd een beroep doen op de dienstdoende verpleegkundige.

Activiteitentherapeut

De activiteitentherapie (AT) bestaat uit het samenwerken aan een (creatieve) groepsactiviteit. Door samen te werken aan een activiteit wordt het (eigen) functioneren in de groep inzichtelijk en maakt het mogelijk om te oefenen met nieuwe vaardigheden. Zoals het zicht krijgen op welke rol u aanneemt in het contact met de ander, het leren omgaan met groepsdruk en ruimte nemen en geven. Na de groepsactiviteit wordt gereflecteerd op het eigen- en het groepsproces, van waaruit verbanden worden gelegd tussen de therapie-ervaringen en het dagelijks leven.

Naast de groepstherapie bestaat de mogelijkheid om individueel aan uw persoonlijke doelen en vragen te werken, zoals het opnieuw vormgeven en structureren van uw dagritme.

Psychomotorisch therapeut

De psychomotorisch therapeut maakt gebruik van bewegingsactiviteiten en lichaamservaringen. Door de oefeningen probeert hij/zij u inzicht te geven in uw gedrag en gevoel. Tevens bieden ze gelegenheid om ander en nieuw gedrag aan te leren en er mee te oefenen. Psychomotorische therapie (PMT) bestaat uit een combinatie van doen, ervaren en erover praten.

A.B-activering (wat is A.B. activering?) Het is geen functionaris/persoon

De A.B-activering is een onderdeel van het behandelplan. Op het programma staat dat u 2 keer A.B- activering heeft in de week. Als de groep niet te groot is, kunt u deelnemen. U krijgt bij A.B.-activering de mogelijkheid een (nieuwe) hobby te ontwikkelen. Ontspanning en een goede tijdsbesteding staan voorop.

Maatschappelijk werker

Bij de maatschappelijk werker kunt u, na overleg met de psychiater, terecht als u sociale en maatschappelijke vragen heeft.

Dagindeling

De afdeling kent het volgende weekprogramma:

 

Tabel van folder Afdelingsinformatie PAAZ (Isala Diaconessenhuis)
​Maandag ​Dinsdag ​ Woensdag ​Donderdag Vrijdag​
07.30 uur                                ​opstaan                    ​      
​08.00- 8.30 uur ​circuit  
​08.45 uur ​ontbijt
​09.15 uur  ​zelfzorg
​09.45-10.30 uur ​weekend
nabespreking
​lifestyle ​groepsgesprek      ​huiskamer             
bespreking
​weekend
voorbespreking
​10.30 uur ​koffie/thee
​​10.45-12.00 uur ​CT:observatie
PMT
(start 11.00
​AT PMT:activering        
(start 11.00)
​AB:activering
in huiskamer
​AT PMT:activering
(start 11.00)
​AB:activering
​12.15 uur ​maaltijd
​13.00 uur ​vrije tijd
​​13.30-14.45 uur ​themagroep ​AB:activering
in huiskamer
​vrije tijd ​PMT:observatie ​vrije tijd
​14.45 uur ​koffie/thee
​​15.00-16.15 uur ​​AT activering ​AT acitvering
PMT:ontspanning
​vrije tijd ​AB:activering
in huiskamer
​vrije tijd
​​16.30-17.15 uur ​bezoekuur
​17.30 uur ​maaltijd
​​18.30-19.30 uur ​bezoekuur
​​20.00 uur ​koffie/thee
​​20.30 uur ​vrije tijd

 

Weekprogramma

Iedere patiënt krijgt bij opname zo spoedig mogelijk een weekprogramma aangeboden. Het weekprogramma wordt voor iedereen apart ingevuld naar aanleiding van het behandelplan dat de psychiater voor u en zo mogelijk met u heeft opgesteld. Op dit overzicht zijn de onderdelen gearceerd waar u aan deel dient te nemen. Mocht het behandelplan worden aangepast, zult u daarna ook een aangepast weekprogramma ontvangen.

In het weekend

In het weekend wordt u 's ochtends niet gewekt en zijn er geen therapieën. Verder is de dagindeling globaal hetzelfde als door de week. Het is mogelijk dat u het eerste weekend op de afdeling doorbrengt. Er wordt met de behandelaar overlegt hoe u uw weekenden doorbrengt.

Bezoek

Het bezoek is 's middags welkom tussen 16.30 uur en 17.15 uur, ’s avonds tussen 18.30 en 19.30 uur. U mag uw bezoek in de huiskamer ontvangen, of buiten de afdeling.

Gang van zaken op de afdeling

Algemeen

Wij verwachten van u dat u zich houdt aan het dagprogramma. De huishoudelijke dienst van onze afdeling zorgt voor het schoonmaken van de afdeling. U wordt verzocht op de slaapkamer uw omgeving opgeruimd te houden, zodat uw persoonlijke spullen de schoonmaak niet beletten en de hygiëne op de slaapkamers en de doucheruimtes gewaarborgd blijft. Ook vragen wij van iedereen die daartoe in staat is mee te helpen met lichte huishoudelijke werkzaamheden, die vermeld komen te staan op de corveelijst. Voor het opmaken en verschonen van uw bed draagt u zelf zorg, tenzij u hiertoe niet in staat bent. Mocht u de afdeling verlaten, vragen wij u dit aan de verpleging kenbaar te maken.

Enkele huisregels

Alcohol en drugs

Tijdens uw opname is het verboden om alcohol of drugs te gebruiken of bij u te hebben.

Medicatie

Medicatie wordt door een verpleegkundige verstrekt op vaste tijden. Het is niet toegestaan om zelf medicatie te gebruiken, die niet is voorgeschreven door uw behandelend arts. Medicatie die u van thuis heeft meegebracht, wordt bij ons in bewaring gegeven en kunt u weer meenemen bij ontslag. Mocht u deze medicatie niet doorgebruiken thuis, dan kan de afdeling zorgen
voor vernietiging.

Slaap- en rusttijden

Wij hechten grote waarde aan een zo gezond mogelijk dag- en nachtritme. Om 22.30 uur 's avonds dient het rustig te zijn op de afdeling. Uiteraard wordt u verzocht slaapkamergenoten zo weinig mogelijk te storen als ze slapen.

Roken

In het ziekenhuis mag er niet worden gerookt. Buiten bij de voor- en achteringang van het ziekenhuis ruimtes aangegeven waar mag worden gerookt. 's Nachts tussen 22.30 uur en 07.00 uur is het niet mogelijk ergens te roken.

Post

Elke dag wordt post opgehaald en uitgedeeld. Wilt u zelf post versturen, dan staat daarvoor in de hal van het ziekenhuis een postbus.

Was

Bedlinnen, handdoeken en washandjes kunt u van het ziekenhuis gebruiken. Na gebruik kunt u deze in de gele waszakken in de spoelruimte deponeren. Mocht het niet mogelijk zijn uw eigen was uit te besteden, dan is er de mogelijkheid de wasmachine en wasdroger van de afdeling te gebruiken.

Koelkast

In de huiskamer staat een koelkast. U kunt daarin levensmiddelen bewaren. U dient de betreffende producten te voorzien van uw naam en een sticker met vermelding van de datum waarop het product is aangebroken.

Televisie

's Avonds kan er, in overleg met elkaar, televisie gekeken worden.

Intimiteiten en relaties

Wij verlangen van iedereen die hier werkt, opgenomen is of op bezoek komt, respectvol gedrag. Lichamelijk en/of verbaal geweld, alsmede ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Dit kan zelfs leiden tot onmiddellijk ontslag. Ook het aangaan van relaties wordt door ons afgeraden, omdat u zich hier in een omgeving bevindt met kwetsbare mensen.

Mobiele telefoon en computers

Het gebruik van mobiele telefoons en meegebrachte laptops is toegestaan. Het ziekenhuis biedt de mogelijkheid in te loggen op het draadloze patiënten netwerk, zodat u ook kunt beschikken over een internetverbinding. Tijdens het dagprogramma vragen wij u de telefoon en de laptop niet te gebruiken. Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk. Mocht u bellen of gebeld worden, zoekt u dan een rustig plekje op buiten de huiskamer, dit voor uw en andermans privacy.

Kostbaarheden

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies en/ of vermissing van geld en goederen. Op uw slaapkamer kunt u gebruik maken van de afsluitbare kast om uw kostbaarheden in op te bergen. Denkt u hierbij ook aan telefoons en laptops. Ook raden wij u aan niet met medepatiënten te handelen, goederen te ruilen of geld te lenen.

Voorzieningen

De openingstijden van de kiosk kunt u vinden in de brochure 'Informatie voor patiënten bij opname'.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers zijn verplicht om alles wat over uw behandeling wordt besproken en vastgelegd geheim te houden. Wat u in vertrouwen vertelt, kan binnen het behandelteam besproken worden, maar niet daarbuiten. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop u benaderd bent of behandeld wordt, neemt u dan contact op met de direct betrokkenen. Als dat niet lukt of als u niet tevreden bent over het resultaat, kunt u een
klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht ook telefonisch indienen. Het telefoonnummer is: (0522) 23 31 15. Voor meer informatie zie de folder Een klacht, en dan?.

Verdere informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent: 

Meppel

Psychiatrie
(0522) 23 34 61

21 oktober 2019 / 7309

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.