Contact
 1. 7319-Beroerte (PID): H4 Ontslag en nazorg
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

​Binnenkort zult u het ziekenhuis weer verlaten. Hieronder ziet u een overzicht met de verschillende mogelijkheden. U (of uw naaste) kunt de gemaakte afspraken in onderstaand overzicht aanvinken.

Dag- of weekendverlof

In overleg met de arts kan worden besproken of u in het weekend met verlof kan. Dit verlof kan variëren van een paar uur tot twee dagen.

Thuis herstellen

Als u vanuit het ziekenhuis naar huis mag, zult u daar verder herstellen. Binnen enkele weken krijgt u nazorg van een gespecialiseerde wijkverpleegkundige. Zo hebt u gelegenheid om vragen te stellen die u misschien nog hebt, of te spreken over de gevolgen en hoe daar mee om te gaan. Vaak is er nog therapie nodig als u thuis bent. Dat kan gebeuren door de fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist bij u in de buurt of aan huis. Ook kunt u aangemeld worden voor poliklinische revalidatie in het revalidatiecentrum.

Opname in revalidatiecentrum

Doel van de revalidatie is een zo goed mogelijke terugkeer naar huis. Er zijn twee vormen en er wordt tijdens de opname gekeken welke vorm voor u het beste is:

 • Revalidatiecentrum (medisch specialistische revalidatie): geschikt voor patiënten die een hoger tempo aan kunnen en/of een complexe hulpvraag hebben;
 • Revalidatie in het verpleeghuis (geriatrische revalidatie): bedoeld voor oudere en/of minder vitale patiënten.

Revalidatie in het verpleeghuis

In sommige gevallen wordt er geadviseerd om, ondanks de leeftijd en het functioneren vóór de beroerte, toch eerst te starten met de revalidatie in het verpleeghuis omdat dit meteen na de ziekenhuisopname het meest passend is. In dat geval zal er in het verpleeghuis opnieuw bekeken worden of en wanneer revalidatie in het revalidatiecentrum haalbaar is.

Bijna alle verpleeghuizen die aangesloten zijn bij de Transmurale Stroke Service Zwolle bieden de mogelijkheid voor een revalidatieopname na een beroerte, behalve de Wendhorst. Daar is vanaf 1 januari 2013 alleen nog de mogelijkheid voor dagbehandeling na een beroerte. Mocht u voorkeur hebben voor revalidatie in een revalidatiecentrum of verpleeghuis dat niet aangesloten is bij de Transmurale Stroke Service Zwolle, dan kunt u dat aangeven.

Er wordt gestreefd om de vervolgopname in het verpleeghuis of revalidatiecentrum zo snel mogelijk te realiseren, zodat u zo min mogelijk tijd onnodig in het ziekenhuis verblijft. Het is aangetoond dat het gunstig is om zo snel mogelijk met revalidatie te starten. Bij opname in het verpleeghuis betekent dit dat het niet altijd mogelijk is om opgenomen te worden in het verpleeghuis van voorkeur. In dat geval zal er, in overleg met u en uw contactpersonen, naar een alternatief gezocht worden.

Het verblijf op een revalidatieafdeling is altijd tijdelijk en de revalidatie is gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren. In principe volgt na de revalidatie ontslag naar de oude woonsituatie, eventueel met voortzetting van de therapie in dagbehandeling, thuis of in de buurt. Ook dan zal een nazorgbezoek door een wijkverpleegkundige volgen. Indien terugkeer naar de oude woonsituatie niet haalbaar blijkt, wordt gekeken wat voor u de beste oplossing is.

Langdurige opname in een verpleeghuis

In het geval dat een patiënt in het ziekenhuis zo laag belastbaar is dat er geen revalidatiemogelijkheden zijn, zal een langdurige (of blijvende) opname in een verzorgings- of verpleeghuis geadviseerd worden.
Aanvragen van indicaties voor thuiszorg, dagbehandeling in verpleeghuizen enzovoort ná de ziekenhuisopname worden verzorgd door de transferverpleegkundige. Zij zorgt ook dat de patiënten aangemeld worden voor een nazorgbezoek van de wijkverpleegkundige bij ontslag naar huis.

Nazorg door de wijkverpleegkundige

Het krijgen van een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis, niet alleen voor betrokkene zelf, maar ook voor de directe omgeving, en kan gevolgen hebben die doorwerken in de thuissituatie. Sommige gevolgen zijn zichtbaar (bijvoorbeeld: een verlamd been en/of verlamde arm), maar er kunnen ook onzichtbare gevolgen zijn (bijvoorbeeld: vermoeidheid, concentratie- problemen, geheugenstoornissen).

De wijkverpleegkundige nazorg biedt ondersteuning, advies en informatie bij het omgaan met deze gevolgen. Ook kunnen er vragen rijzen die tijdens het verblijf nog niet te voorzien waren; vragen die te maken hebben met bijvoorbeeld het ziekte- of behandelproces of de revalidatie na een beroerte. Binnen vier weken na uw thuiskomst neemt de wijkverpleegkundige telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Zo nodig wordt samen met u en eventuele huisgenoten bekeken of er behoefte is aan een vervolgbezoek en worden hier afspraken over gemaakt. Eventueel stemt de wijkverpleegkundige de zorg bij u thuis af met de huisarts of overlegt met hem/haar over een verwijzing (bijvoorbeeld voor de revalidatiearts, maatschappelijk werk enzovoort). Aan deze huisbezoeken zijn geen kosten verbonden.

Ontslagmogelijkheden

 

O  Naar huis

O  Nazorggesprek

O  Thuiszorg

O  Ergotherapie

O  Fysiotherapie

O  Logopedie

O  Revalidatiecentrum 

O  Verpleeghuis

O  Anders: 


O  Controle afspraak neuroloog: 


 


Ruimte voor aantekeningen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Leefstijladviezen

Roken, overgewicht en overmatige alcoholconsumptie geven een verhoogd risico op een beroerte. Een gezonde leefstijl na een beroerte is dus belangrijk. Onderstaande adviezen helpen u hierbij:

 • niet roken;
 • optimaal gewicht (=BMI van 25 of lager);
 • wilt u zelf uw BMI berekenen? Kijk op: www.hartstichting.nl/risicofactoren/overgewicht;
 • gezonde voeding;
 • beperk het gebruik van verzadigd vet en zout;
 • eet één tot twee keer per week (vette) vis;
 • eet minimaal 200 gram groente en twee stuks fruit per dag;
 • matig alcoholgebruik. Maximaal één glas per dag voor vrouwen of twee glazen per dag voor mannen;
 • voldoende lichaamsbeweging. Beweeg tenminste vijf dagen per week gedurende 30 minuten;
 • voldoende ontspanning.

Autorijden

Na de diagnose ‘beroerte’ gelden er regels voor het autorijden. De neuroloog zal tijdens het nazorg/ontslaggesprek deze regels met u bespreken.

Na een TIA of beroerte mag u (tijdelijk) geen auto en/of motor besturen.

In het schema kunt u het advies van de neuroloog aankruisen:

O  U heeft een TIA doorgemaakt en 2 weken na het ontstaan van de TIA mag u het autorijden hervatten.

O  U heeft een beroerte. Bij het ontslag zijn er geen restverschijnselen die invloed kunnen hebben op het besturen van een auto. U mag 2 weken na het ontstaan van de beroerte het autorijden hervatten. Tenzij u een hersenbloeding heeft met een mogelijk onderliggende aandoening dan zal uw zaalarts/neuroloog dit met u bespreken.

O  Er zijn nog restverschijnselen na uw beroerte. U mag 3 maanden niet autorijden. U kunt zich na deze 3 maanden middels een Eigen verklaring melden bij het CBR.

Autorijden na een TIA/beroerte

Eigen verklaring
Een Eigen verklaring is te koop bij uw gemeente of bij het CBR. Op deze verklaring plaatst een arts (bijvoorbeeld een neuroloog, revalidatiearts of huisarts) een aantekening, waaruit de aard en de ernst van de medische situatie blijkt. De Eigen Verklaring stuurt u op naar het CBR. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij het CBR te melden dat u een CVA heeft gehad.

De verdere procedure
U ontvangt bericht van het CBR over uw rijgeschiktheid. Het kan zijn dat het CBR bepaalt dat u een neurologische keuring krijgt. In dat geval stuurt het CBR u een brief. Het CBR geeft aan bij wie u deze keuring kunt laten verrichten. De keuringsneuroloog verricht de keuring en stuurt zijn/haar rapport naar het CBR met een advies ten aanzien van uw rijgeschiktheid. De kosten van een neurologische keuring zijn voor uw eigen rekening. U kunt deze kosten niet declareren bij uw ziektekostenverzekering. Het CBR neemt daarna de beslissing over uw rijgeschiktheid, eventuele aanpassingen en beperkingen, en over de noodzaak van een eventuele rijtest.

Het besturen van een vrachtwagen of bus
Na een TIA of beroerte mag u gedurende 4 weken geen vrachtwagen of bus besturen. Na die vier weken moet u gekeurd worden via een eigen Verklaring en het CBR zoals boven beschreven.

Na een beroerte mag u gebruikmaken van een sauna. Ook is er op wetenschappelijke gronden geen bezwaar tegen vliegen.

Ruimte voor aantekeningen

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

23 november 2018 / 7319 / P