Contact
 1. 7344-Opname Oncologie (PID): H6 Samenwerken aan veilige zorg

Patiënten Informatie Dossier

​Natuurlijk zijn de zorgverleners van Isala verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw behandeling en verblijf in ons ziekenhuis. Zij moeten er voor zorgen dat u bijvoorbeeld de juiste medicijnen en de juiste behandeling passend bij uw situatie, krijgt. Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan veilige zorg en samen met ons zorgen dat fouten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Informatievoorziening

Wij streven ernaar om u tijdens uw opname continue zo optimaal mogelijk te informeren over uw behandeling. Door voorlichting krijgt u betere kennis en vaardigheden waardoor u nauwer kunt worden betrokken bij de zorg en beter afgewogen zorgbeslissingen kunt nemen. Daarnaast kunt u wellicht hierdoor de zorg thuis beter voortzetten. Dit bevordert de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Tijdens het opnamegesprek op de afdeling (de anamnese) zal door de verpleegkundige samen met u en eventueel uw naaste(n) besproken worden wat voor u een prettige en wenselijke manier is om informatie en voorlichting te ontvangen. Dit omdat gebleken is dat voorlichting het meest effectief werkt wanneer het is afgestemd op waarden en voorkeuren, vaardigheden (waaronder bevattingsvermogen), kennis, eerdere ervaringen en informatiebehoefte van de patiënt.

Daarom wordt het vermogen en de voorkeur van u als patiënt om voorlichting te ontvangen geëvalueerd en vastgelegd in uw patiënten dossier. Wij streven ernaar om de voorlichting zo te organiseren dat iedere patiënt de voorlichting ontvangt die hij of zij nodig heeft, op het juiste moment, zo volledig mogelijk en afgestemd op de individuele patiënt.

Wij hebben diverse folders op de afdeling en hebben beschikking over i-Pads met daarop de meest voorkomende digitale patiëntenfolders en voorlichtingsfilms. Op onze website vindt al onze folders. Bent u anderstalig en heeft u moeite met de Nederlandse taal? Dan kunnen wij uiteraard ook een tolk voor u regelen. 

Wat kunt u verder doen?

 • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand aan ons door; over uw medicijngebruik, eventuele allergieën. Vertel hoe u zich voelt en wat u van de zorgverlener verwacht en stel gerust vragen.
 • Zeg het als u iets niet begrijpt en meld het als u ergens over twijfelt of bezorgd over bent. Uit het als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt. Controleer ook altijd uw naam en geboortedatum.
 • Noteer welke medicijnen u gebruikt en neem deze lijst mee: vraag uw apotheker om een uitdraai van uw medicijnlijst, zeg het als u twijfelt over de medicijnen die u krijgt.
 • Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht: bijvoorbeeld als de zorgverlener u een andere behandeling geeft dan volgens u is afgesproken. Durf te vragen.
 • Volg instructies en adviezen goed op, vraag wat u wel en niet mag doen. Laat weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt.
 • Neem gerust een familielid of goede bekende mee tijdens uw gesprek met de arts of een andere zorgverlener. Twee horen meer dan één.

Rechten en plichten

Als patiënt heeft u een aantal rechten en plichten. Op de site bij het onderdeel Rechten en plichten vindt u een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten die in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn vastgelegd.

Veilige zorg rondom medicatietoediening

Als afdeling vinden wij het belangrijk dat wij uw veiligheid waarborgen rondom medicatietoediening. We hanteren strikte regels rondom medicatietoediening. Voordat u uw medicijn krijgt aangeboden heeft er een check plaatsgevonden door twee verpleegkundigen of dit het juiste medicijn, in de juiste dosering voor u is. Voor medicatie die wij toedienen via infuus of in de vorm van injecties, vindt er nog extra controlemoment plaats. Bij deze medicamenten moeten de verpleegkundigen met z'n tweeën aanwezig zijn op het moment van toedienen of aansluiten op het infuus. Hierbij zal u gevraagd worden naar uw naam en geboortedatum en controleren de verpleegkundigen het middel, de dosering en de instellingen van de infuuspomp. Tijdens de nachtelijke uren zal er gebruik worden gemaakt van het polsbandje om uw arm voor het controleren van uw naam en geboortedatum zodat wij u niet hoeven te wekken. Als team staan wij ervoor dat wij de medicatie op de juiste manier toedienen. Mocht u merken dat wij medicatie via infuus of injectie toedienen zonder dat er een 2e verpleegkundige hierbij aanwezig is of de andere checkmomenten niet plaatsvinden dan worden wij hier graag op aangesproken!

Infectiepreventie

Op deze afdeling willen we onze patiënten in een aangename en veilige omgeving de beste zorg bieden. U heeft wellicht al gehoord over ziekenhuisinfecties. Heel soms lopen patiënten tijdens verblijf in het ziekenhuis een besmetting of infectie op. Dit komt uiteraard de behandeling niet ten goede, en kan in een aantal gevallen ernstige gevolgen hebben. Als iedereen op de afdeling een handje helpt, vermijden we samen zoveel mogelijk de overdracht van ziekenhuiskiemen en verminderen we de kans op besmetting.

Hoe kunt u een handje helpen?

 • Ziektekiemen worden voornamelijk overgedragen via de handen. Handhygiëne is dé belangrijkste maatregel om het aantal ziekenhuisinfecties te verminderen.
 • U vindt op deze afdeling op verschillende plaatsen pompjes met handenalcohol om uw handen te ontsmetten. Aarzel niet ze te gebruiken.
 • Vraag ook uw bezoek om de handen te desinfecteren aan het begin van het bezoekje
 • Bekijkt u ook eens onze film over infectiepreventie op onze afdeling. De film is te vinden op www.isala.nl/hematologie bij de informatie 'over de afdeling'.

Griepvaccinatie

In Nederland ontvangen kinderen en volwassenen met een medische indicatie de griepprik en mensen van 60 jaar en ouder ieder jaar in oktober of november een uitnodiging van de huisarts voor de griepprik. Op onze afdeling hebben de meeste patiënten die opgenomen zijn een medische indicatie voor het ontvangen van de griepprik. In overleg met uw behandelend arts zal deze wel of niet toegediend worden. Daarnaast adviseren wij als medisch- en verpleegkundige team uw naaste(n) om zich ook te laten inenten om zo het risico dat u als patiënt besmet raakt met het griepvirus te verkleinen.

Als medisch- en verpleegkundig team van de afdeling vinden wij het vanzelfsprekend dat wij als zorgverleners ook onze verantwoordelijkheid nemen. Om u als patiënt te beschermen tegen het griepvirus worden om die reden alle medewerkers die werkzaam zijn op deze afdeling jaarlijks gevaccineerd tegen de griep.

Patiëntveiligheidskaart

Hieronder staat de patiëntveiligheidskaart afgebeeld. Deze kaart bevat tips om zelf actief een bijdrage te leveren aan de veiligheid van uw eigen behandeling.
De patiëntveiligheidskaart is ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging en Verzorging (LEVV), het UMC Utrecht, Isala en de Orde van Medisch Specialisten.

Illustratie patiëntveiligheid

Afbeelding 1: Patiëntveiligheidskaart

Kwetsbaarheid tijdens opname

Uit onderzoek blijkt dat een ziekenhuisopname vaak meer lichamelijke achteruitgang veroorzaakt dan op grond van het ziektebeeld te verwachten valt.

Mogelijke oorzaken kwetsbaarheid

De reden van deze vermijdbare achteruitgang is dat u minder actief bent. De kans is groot dat u meer in bed ligt dan u thuis gewend bent. U wordt mogelijk geholpen bij het wassen en aankleden, elk kopje koffie wordt voor u neergezet en u loopt (veel) minder dan u thuis gewend bent. Het gevaar hiervan is dat u ook na deze ziekenhuisopname blijvend minder goed in staat bent om zelfstandig uw dagelijkse activiteiten uit te voeren.

De behandeling en een andere omgeving kan u kwetsbaar maken. Dit is niet altijd zo maar vaak onderschatten patiënten de mate van hun eigen kwetsbaarheid. Mede door medicatiegebruik kunt u in de positie komen dat u kwetsbaar bent. Door u hier bewust van te zijn kunt u voorzorgsmaatregelen nemen:

De kwetsbaarheid door een andere omgeving kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld infuuslijnen, medicatie of een kamer die u vreemd is. Denk ook aan meubilair wat rolt; een nachtkastje, postoel en infuuspalen. Bepaalde medicatie kunnen tot gevolg hebben dat u erg slaperig wordt en daardoor een groter risico heeft op vallen. Daarom is het raadzaam om bij het lopen hulp te vragen of hulpmiddelen te gebruiken zoals een stok, een rollator en goed passende schoenen of sokken met anti-slip.

Als u in de categorie valt van kwetsbare patiënten dan wordt dit ook bij ons als verpleegkundigen vermeld in het dossier. Om ons hierop te blijven attenderen wordt dit bij het bed van de patiënt aangegeven door middel van een gele sticker.

Tips om zelfstandig en in beweging te blijven

Persoonlijke verzorging

 • Overleg met de verpleegkundige of u overdag uw gewone kleren aan kunt trekken in plaats van een pyjama. Als u geen bedrust heeft, probeer dan overdag zoveel mogelijk uit bed te zijn.
 • Probeer het wassen en aankleden zoveel mogelijk zelf te doen.
 • Als u een bril en/ of gehoorapparaat heeft, draag deze dan als u uit bed bent.
 • Maak voor de toiletgang zoveel mogelijk gebruik van het toilet in plaats van een po of po- stoel. Als u zich duizelig, onzeker of angstig voelt om zelfstandig te lopen, vraag dan altijd hulp van de verpleegkundige om u te begeleiden naar het toilet.

Eten en drinken

 • Eet en drink zoveel mogelijk aan tafel, ook al heeft u hierbij hulp nodig. 

Bewegen/lopen

 • Als u thuis met een hulpmiddel loopt, laat dat dan door uw bezoek meenemen.
 • Zorg voor goed en stevig schoeisel; dus geen gladde zolen of schoeisel waar u geen steun aan heeft.
 • Probeer regelmatig een stukje op de kamer of over de gang te lopen.
 • Maak 's nachts gebruik van nachtverlichting zodat u, zonder uw medepatiënten te hinderen, de ruimte van uw kamer goed kunt overzien en veilig naar het toilet kunt lopen.
 • Rondom uw bed geen struikelblokken: geen schoenen, pantoffels, tassen, enz.
 • Overleg altijd met de verpleegkundige of de fysiotherapeut of u zelfstandig uit bed mag komen, zelfstandig mag lopen of dat u daarbij begeleiding nodig heeft.
 • Het is belangrijk, dat uw nachtkastje dichtbij u staat: u kunt dan makkelijk bij datgene wat erop staat.

Kwaliteit van zorg op de afdeling

Kwaliteit van zorg vinden wij belangrijk op onze afdeling. Om zicht te krijgen op de kwaliteit en goed te kunnen anticiperen op eventuele risico's in de behandeling gebruiken wij op de afdeling verschillende meetinstrumenten.

Decubitus

Decubitus (ook wel doorliggen of doorzitten genoemd) kan iedereen krijgen die vanwege ziekte of ongeval in een bed, stoel of rolstoel moet blijven. Vaak leidt dit tot pijn, langer verblijf in een ziekenhuis en tot trager herstel van gezondheids­problemen. Gelukkig kan in veel gevallen decubitus voorkomen worden. En als decubitus toch ontstaat, hoeft het niet erger te worden.

Wat is decubitus?

Decubitus, ook wel doorliggen of doorzitten genoemd, is een wond die door druk- en schuifkrachten (onderuitzakken en schuren over het laken) wordt veroorzaakt. Door de druk op de huid worden de kleine bloedvaten dichtgedrukt. Hierdoor worden huid en onderliggend weefsel niet meer van zuurstof en voedingsstoffen voorzien, waardoor de cellen afsterven en een wond ontstaat.

Decubitus kan in verschillende vormen voorkomen: van mild (roodheid van de huid, blaren en ontvellingen) tot ernstig (diepe wond, tot en met spieren en botten).

Decubitusregistratie

Op de afdeling vullen wij dagelijks van iedere patiënt een decubitusregistratie in. Dit houdt in dat we noteren of u wel of niet decubitus heeft en of u verhoogde kans heeft op het ontstaan van decubitus

Uiteraard letten de artsen en verpleegkundigen goed op of u een verhoogd risico heeft voor decu­bitus of dat u verschijnselen heeft van decubitus. Minstens zo belangrijk is dat u zelf in de gaten houdt of u risico loopt decubitus te krijgen en of u de eerste verschijnselen vertoont (pijn, roodheid). Controleert u indien mogelijk zelf dagelijks de huid. Bij opname is het van belang dat u, wanneer u in het verleden decubitus heeft gehad, dit aangeeft bij de arts en de verpleegkundige.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7344 / P