Contact
  1. 7380-BRMO en ESBL

​Tijdens een opname of polikliniekbezoek in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. Ook krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Wat is BRMO?

BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro Organisme. Het betreft een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor één (of meer) van de antibiotica die de arts als eerste keus zou willen gebruiken bij de behandeling van een infectie. BRMO is dus niet de naam van de bacterie, maar wijst op de eigenschap om resistent voor antibiotica te zijn. Er zijn dus verschillende soorten bacteriën, met verschillende namen, maar die allemaal binnen de groep BRMO vallen. Een BRMO-bacterie heeft de eigenschap om ongevoelig te zijn voor bepaalde antibiotica ergens in z’n bestaan opgepikt of zelf ontwikkeld.
Van een BRMO-bacterie wordt u niet zieker dan van een bacterie die gevoelig is voor antibiotica. Wanneer deze BRMO-bacterie wel een infectie veroorzaakt (zoals bijvoorbeeld een urineweginfectie of wondinfectie) is dit echter wel moeilijker te behandelen.

Wat is ESBL?

ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase. Het betreft een bacterie die ongevoelig is voor één (of meer) van de antibiotica die de arts als eerste keus zou willen gebruiken bij de behandeling van een infectie. ESBL is dus niet de naam van de bacterie, maar wijst op de eigenschap om resistent voor antibiotica te zijn. Er zijn dus verschillende soorten bacteriën, met verschillende namen, die allemaal ESBL positief kunnen zijn. Een ESBL valt ook onder de groep van BRMO-bacteriën. Bacteriën die ESBL positief zijn, zijn in staat om meerdere soorten antibiotica af te breken waardoor deze antibiotica niet meer werkzaam zijn.
Van een ESBL-bacterie wordt u niet zieker dan van een bacterie die gevoelig is voor antibiotica. Wanneer deze ESBL-bacterie een infectie veroorzaakt (zoals bijvoorbeeld een urineweginfectie of wondinfectie) is dit echter wel moeilijker te behandelen.

Wat betekent het voor u als patiënt?

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen.
Op het moment dat de basis hygiëne maatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën via direct en indirect contact (via handen en materialen) te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

Wanneer u drager bent van een BRMO-bacterie, dan draagt u deze bacterie vaak bij u in het rectum (anus). Wanneer u alleen drager bent, heeft u hier geen klachten van. Deze bacterie is dan onderdeel van uw darmflora (darmbacteriën).
Om verspreiding te voorkomen worden contactisolatiemaatregelen genomen. Meer informatie hierover leest u in de folder Contactisolatie. U kunt zelf bijdragen aan de preventie van overdracht door goede handhygiëne toe te passen.

Behandeling

Wanneer u drager bent van een BRMO of ESBL, wordt u daarvoor niet behandeld. U kunt deze BRMO-bacterie op den duur vanzelf weer kwijtraken. Het is van te voren echter niet te voorspellen hoe lang het dragerschap van een BRMO-bacterie blijft bestaan. Het is bekend dat een groot deel van de patiënten met een BRMO-bacterie langdurig drager is van deze bacterie.

Polikliniekbezoek of heropname

In het ziekenhuisinformatiesysteem wordt melding gemaakt van uw BRMO-dragerschap. Bij een polikliniekbezoek of bij een heropname krijgen medewerkers een melding over uw BRMO-dragerschap en worden de eerder beschreven isolatiemaatregelen getroffen.
Wanneer u de polikliniek of Spoedeisende hulp van een ander ziekenhuis bezoekt, vragen wij u te melden dat u drager bent van een BRMO-bacterie. Ook het andere ziekenhuis kan dan voorzorgsmaatregelen treffen.

Bij opname in het ziekenhuis worden er kweken bij u afgenomen om te controleren of u nog altijd drager bent van de BRMO-bacterie. Er worden dan kweken afgenomen van het rectum (anus) en eventueel ook van urine en wonden.

Wanneer er in twee achtereenvolgende kweekseries (rectum (anus) en eventueel urine en wonden) geen BRMO meer wordt aangetroffen, gaan wij er vanuit dat u geen drager meer bent. De melding wordt op dat moment uit het ziekenhuisinformatiesysteem verwijderd.

Maatregelen in de thuissituatie

Als u drager bent van de BRMO-bacterie zijn gewone hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van deze bacterie thuis te voorkomen. Hiermee bedoelen we met name dat u altijd de handen wast na ieder toiletbezoek.
Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw BRMO-dragerschap geen enkele consequentie. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. U kunt gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school of werk, naar een verjaardag. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent. Uw familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen, is geen enkel probleem.

Tot slot

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7380

Gerelateerde folders