Contact
 1. 8012-Patiëntrechten verantwoordelijkheden

Wij moedigen u aan om open met uw zorgverleners te spreken en actief betrokken te zijn bij de keuze van uw behandeling. U kunt bijdragen aan veilige zorg door vragen te stellen als u iets niet duidelijk is, of anders gaat dan u verwachtte.

U heeft het recht

 • Op zorgzame, meelevende zorg in een veilige omgeving, rekening houdend met uw behoeften en gevoelens en gebaseerd op wederzijds respect, ongeacht uw leeftijd, geslacht, ras, afkomst, geloof, seksuele geaardheid of handicap.
 • De namen te weten van uw hoofdbehandelaar en de artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die u behandelen of verzorgen.
 • Op voor u begrijpelijke informatie over onderzoek of behandeling. Als u dat niet wordt aangeboden, kunt u kosteloos vragen om assistentie van een tolk. Als u slecht hoort of ziet bieden wij u de noodzakelijke hulpmiddelen om u goed te kunnen informeren.
 • Op informatie van uw arts over uw diagnose en vermoedelijke prognose, de voor- en nadelen van behandeling, de te verwachten uitkomst van behandeling, met inbegrip van onverwachte uitkomsten en mogelijke alternatieve behandelingen. Voor elke ingreep, onderzoek en bloedtransfusie is uw mondelinge toestemming vereist, tenzij u daartoe in een noodsituatie niet in staat bent. Uw arts vermeldt uw toestemming in het dossier. Voor eenvoudige verrichtingen als het afnemen van bloed, een injectie en het maken van een röntgenfoto veronderstellen wij uw toestemming, tenzij u anders aangeeft.
 • Dat wij aandacht besteden aan eventuele pijn en u betrekken bij het bestrijden daarvan.
 • Dat wij de vertrouwelijkheid van gesprekken over uw zorg en de privacy tijdens onderzoeken en behandelingen ten volle respecteren.
 • Op begeleiding door een familielid of naaste tijdens uw behandeling of verblijf in het ziekenhuis, tenzij door de aanwezigheid van uw begeleider de zorg of rechten van uzelf of anderen in het gedrang komen. U heeft altijd het recht om bezoek te weigeren.
 • Om samen met uw arts en – als u dat wilt – familie en vrienden te beslissen over uw zorg en behandeling. U heeft het recht een behandeling of onderzoek te weigeren. Als u het ziekenhuis verlaat tegen het advies van uw arts, zijn het ziekenhuis en de arts niet verantwoordelijk voor de medische gevolgen van het ontijdig vertrek.
 • Een wettelijk vertegenwoordiger aan te wijzen die voor u behandelbeslissingen neemt, als u dat zelf niet meer kunt. Wij kunnen u informeren op welke wijze u een wettelijk vertegenwoordiger aanwijst. Voor kinderen onder de 16 jaar en voor patiënten die wilsonbekwaam zijn, geldt dat de zorgverlener een wettelijk vertegenwoordiger informeert en om toestemming voor behandeling vraagt.
 • Al dan niet deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. U kunt op elk moment een eenmaal gegeven toestemming zonder opgaaf van redenen intrekken. Dat heeft geen enkele invloed op de normale medische zorg in Isala.
 • Betrokken te zijn bij de planning van uw ontslag. U wordt tijdig verteld wanneer u wordt ontslagen naar huis of een instelling voor vervolgzorg of overgeplaatst naar een andere afdeling in het ziekenhuis. Voor uw ontslag wordt u geïnformeerd over de reden van uw opname, medicatiegebruik, leefregels en eventuele nazorg die u nodig heeft. Wij sturen uw huisarts informatie over uw verblijf, zodat deze de zorg kan overnemen als u thuis bent.
 • Op informatie over kosten die u aan het ziekenhuis of de arts moet betalen, buiten uw eigen risico.
 • Op inzage in uw patiëntendossier. U kunt een kopie van uw patiëntendossier krijgen en een CD met röntgenbeelden. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij onze privacyfunctionaris. Meer informatie vindt u op www.isala.nl/patientendossier.
 • Op de mening van een arts in een ander ziekenhuis, 'een second opinion'. Uw hoofdbehandelaar kan u hierover informeren.
 • Dat er zorgvuldig met uw medische gegevens wordt omgegaan. Alleen de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, zien uw gegevens. Zij zijn gebonden aan hun beroepsgeheim.
 • Toestemming te geven of te weigeren voor het maken van foto's, geluids- of filmopnames die geen verband hebben met uw medische zorg. Als u zelf in het ziekenhuis of op het ziekenhuisterrein opnames maakt, dient u daartoe ook steeds de toestemming van degene(n) die u opneemt te vragen.
 • Op geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers kunnen u ook bijstaan bij vragen over ethische kwesties. Zij zijn tijdens kantooruren in het ziekenhuis aanwezig. Buiten kantooruren is er een geestelijk verzorger op te roepen. Vraag uw verpleegkundige.
 • Om zich te uiten als u ontevreden bent over de behandeling of de zorg die u krijgt. Als u een probleem ervaart of een klacht heeft, praat dan eerst met de operationeel leidinggevende of uw arts. U kunt zich ook wenden tot de klachtenfunctionaris. Meer informatie vindt u in de folder Een klacht, en dan?

Uw verantwoordelijkheden

 • Om u goede zorg en informatie te geven is het belangrijk dat wij weten wie u bent en bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Ook is het belangrijk dat wij weten welke medicijnen u gebruikt. Neem daarom bij elk bezoek een geldig legitimatiebewijs, uw verzekeringsbewijs en een Actueel Medicatie Overzicht mee. Een Actueel Medicatie Overzicht kunt u ophalen bij uw apotheek.
 • Uw zorgverlener wil u een goede behandeling bieden. Daarom is het in uw belang hem volledig te informeren. Anders kan de zorgverlener geen juiste diagnose stellen en geen goede behandeling geven. Het is verstandig de adviezen van uw zorgverlener op te volgen.
 • Wij verwachten van u dat u zich respectvol opstelt naar ziekenhuismedewerkers. Agressie jegens ons personeel - in welke vorm dan ook - wordt niet getolereerd. In voorkomende gevallen doen wij aangifte bij de politie.
 • U houdt zich aan gemaakte afspraken en bent op tijd aanwezig. Wilt u een afspraak afzeggen, dan laat u ons dit minimaal 24 uur van tevoren weten.

This leaflet is also available in English: 'Patient rights and responsibilities' (see below).

26 november 2018 / 8012 / L

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.