Contact
 1. 8012-Rechten en plichten

 

Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp nodig van een arts of een andere zorgverlener. Zowel u als uw zorgverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat u die kent. In deze folder vindt u hier uitgebreide informatie over.

Samen zorgen voor goede zorg

In Isala geloven we dat goede zorg alleen mogelijk is als u en uw zorgverlener goed met elkaar omgaan. Artsen en verpleegkundigen kunnen niet aan u zien wat u voelt, denkt of wilt. Vertel daarom wat u wilt en niet wilt. Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht. Denk mee over uw behandeling. Zo zorgen we samen voor goede en veilige zorg.

Uw rechten

Dit mag u in Isala verwachten:

Zorg voor iedereen

In Isala is iedereen welkom. Ongeacht iemands leeftijd, geslacht, ras, afkomst, geloof, seksuele geaardheid of handicap. U krijgt zorg van meelevende zorgverleners die rekening houden met wat u voelt en nodig heeft.

Weten wie uw arts is

U heeft er recht op de namen te weten van uw hoofdbehandelaar en de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die u behandelen of verzorgen. Weet u niet wie uw hoofdbehandelaar is, vraag hier dan naar.

U heeft recht op een hoofdbehandelaar, moet geïnformeerd worden over wie de hoofdbehandelaar is en de hoofdbehandelaar kan de behandelrelatie met u niet zomaar opzeggen.

Begrijpelijke informatie over uw behandeling

U heeft recht op begrijpelijke informatie over uw onderzoek of behandeling. Dit kan ook in uw eigen taal. U kunt gratis om hulp van een tolk vragen.
Vertel het uw arts als u slecht hoort of ziet. Er kunnen dan hulpmiddelen ingeschakeld worden om u op een andere manier de informatie te geven.
Vertel het uw arts ook als u niet goed kunt lezen of schrijven. Uw arts kan hier dan rekening mee houden.

Uw arts vertelt u altijd over:

 • uw diagnose;
 • de voor- en nadelen van een behandeling;
 • wat het te verwachte resultaat is van de behandeling;
 • welke andere behandelingen er mogelijk zijn;
 • de termijn waarop onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd.

We vinden het belangrijk dat u de informatie die u krijgt ook begrijpt. Alleen als u het begrijpt, weet u wat u kunt verwachten bij een onderzoek of behandeling. Uw arts vraagt u altijd of u de verstrekte informatie heeft begrepen en biedt u de mogelijkheid zelf vragen te stellen. De arts dient uw vragen te beantwoorden.

De vraag om uw toestemming

Voor elke behandeling in Isala is uw mondelinge toestemming nodig. Na het gesprek, vermeldt de arts uw toestemming in uw medisch dossier.
Bij eenvoudige zaken mag uw arts ervan uitgaan dat u toestemming geeft, als u geen bezwaar maakt. Eenvoudige zaken zijn bijvoorbeeld het afnemen van bloed, een injectie en het maken van een röntgenfoto.
U heeft altijd het recht om een behandeling of onderzoek te weigeren. Uw arts bespreekt altijd deze mogelijkheid met u. U kunt het ook zelf aangeven. Bespreek dan met uw arts waarom u een behandeling of onderzoek niet wilt. Samen kunt u kijken welke zorg u in dat geval wel nodig heeft.
Als u opgenomen bent in Isala en u verlaat het ziekenhuis tegen het advies van uw arts in, dan zijn het ziekenhuis en de arts niet verantwoordelijk voor de medische gevolgen van uw vertrek.

Aandacht voor pijnstilling

In Isala is er veel aandacht voor pijnstilling. Goede pijnstilling draagt namelijk bij aan uw herstel, bijvoorbeeld omdat u zonder pijn makkelijker in beweging komt. Vertel uw arts of zorgverlener altijd eerlijk hoeveel pijn u heeft. Samen kunt u kijken welke pijnstilling u het beste helpt.

Vertrouwelijk omgaan met medische gegevens

In Isala gaan we zorgvuldig om met uw medische gegevens. Uw medische gegevens staan in uw patiëntendossier. Op de pagina ‘Uw patiëntendossier’ leest u hier meer over. Via MijnIsala.nl kunt u delen van uw medisch dossier inzien. Alleen de zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling kunnen tijdens uw behandeling in uw medisch dossier kijken.

Alle artsen en zorgverleners in Isala hebben beroepsgeheim. Dit betekent dat wat u samen bespreekt, niet met anderen wordt gedeeld.

Toestemming gevraagd voor inzage dossier door nabestaanden na overlijden

Het beroepsgeheim geldt ook na overlijden. Wilt u dat uw nabestaanden na overlijden het recht hebben uw medisch dossier in te zien? U moet dan bij leven schriftelijk of digitaal toestemming geven. Op de pagina 'Uw patiëntendossier' leest u hier meer over. 

Samen beslissen over uw behandeling

In Isala zien wij u als partner. Uw arts beslist niet over uw behandeling, maar samen met u. U mag verwachten van uw arts dat hij of zij u uitleg geeft over uw behandeling. Om daarna samen te overleggen wat voor u de beste behandeling is. Aarzel niet om vragen te stellen en bespreek ook uw twijfels en onzekerheden.

Goed om te weten:

 • U mag altijd iemand meenemen naar een afspraak. Twee horen meer dan één.
 • Het kan handig zijn thuis uw vragen, twijfels en ideeën op papier te zetten. Zo vergeet u ze niet te bespreken tijdens uw afspraak.
 • Weet dat er altijd verschillende opties zijn, denk aan wel of niet opereren. Bespreek de mogelijkheden met uw arts.
 • Kijk ook eens op de website 3goedevragen.nl

Niet zelf kunnen beslissen

Als u niet meer zelf kunt beslissen over uw behandeling, kunt u een wettelijk vertegenwoordiger aanwijzen. Deze persoon neemt dan de beslissingen over uw behandelingen. Wij kunnen u informatie geven hoe u een wettelijke vertegenwoordiger aanwijst.

Kinderen onder de 16 jaar

Bij kinderen onder de 16 jaar worden de ouders – of een wettelijke vertegenwoordiger – ook om toestemming voor een behandeling gevraagd.

Bezoek tijdens uw opname

Als u in Isala bent opgenomen, mag u bezoek ontvangen. Wij houden onze bezoektijden zo ruim mogelijk. Op isala.nl vindt u alle bezoektijden en praktische informatie over bezoek.
Wilt u geen bezoek ontvangen? Vertel dit uw verpleegkundige. U heeft altijd het recht om bezoek te weigeren.

Eerlijke informatie over wetenschappelijk onderzoek

In Isala wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit is nodig om te blijven zoeken naar (nog) betere behandelingen. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij uw arts. Als uw arts vraagt om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek is het volgende goed om te weten:

 • U beslist zelf of u wel of niet meedoet aan wetenschappelijk onderzoek.
 • U kunt op elk moment stoppen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.
 • Het wel of niet meedoen aan wetenschappelijk onderzoek heeft geen invloed op uw medische zorg in Isala.

Informatie over uw ontslag uit het ziekenhuis

Een ziekenhuisopname is maar tijdelijk. Daarna gaat u naar huis of bijvoorbeeld naar een revalidatiecentrum of verpleegtehuis. Het is belangrijk dat de overgang van ziekenhuis naar de plek erna zo soepel mogelijk verloopt. Daarom bespreken wij uw ontslag zo vroeg mogelijk met u (of uw naasten). Zo nodig regelen wij in overleg met u (of uw naasten) overplaatsing naar een instelling voor vervolgzorg.

Voor u het ziekenhuis verlaat, krijgt u informatie over:

 • de reden van uw opname;
 • de medicijnen die u meekrijgt;
 • de leefregels die u (tijdelijk) moet volgen;
 • de nazorg die u nodig heeft.

Wij sturen uw huisarts informatie over uw verblijf in Isala, zodat hij of zij de zorg kan overnemen als u weer thuis bent.

Informatie over de kosten van uw zorg

Uw arts vertelt het u als de kosten voor uw zorg buiten uw eigen risico vallen.

Hulp bij een second opinion

U heeft het recht om een second opinion te vragen. Ofwel de mening van een arts uit een ander ziekenhuis. Uw arts in Isala helpt u daarbij, als u dat wilt.

Vraag om toestemming bij foto’s, geluids- en filmopnames

U kunt in Isala de vraag krijgen om mee te werken aan een interview of filmopname. Bijvoorbeeld voor de website van Isala.nl of om een voorlichtingsfilm te maken.
U beslist helemaal zelf of u hier wel of niet aan wilt meewerken. Als u wilt meewerken, krijgt u de vraag om een formulier te ondertekenen voor uw toestemming.

Geestelijke verzorging

Ziek zijn brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Daarom werken er in Isala geestelijk verzorgers. Zij kunnen u – en uw naasten – bijstaan bij vragen over ethische kwesties. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur in het ziekenhuis aanwezig. Buiten deze tijden kan er op elk moment een geestelijk verzorger voor u worden opgeroepen. Vraag uw verpleegkundige.

Uw plichten

Samen zorgen we voor goede zorg. Wat verwachten we van u?

U geeft de juiste informatie

U geeft ons de juiste informatie over:

 • wie u bent;
 • welke medicijnen u gebruikt;
 • bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Om u goede zorg en informatie te geven is het belangrijk dat wij weten wie u bent en bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Ook is het belangrijk dat wij weten welke medicijnen u gebruikt. Neem daarom bij elk bezoek een geldig legitimatiebewijs, uw verzekeringsbewijs en een actueel medicatie overzicht mee. Een Actueel Medicatie Overzicht kunt u ophalen bij uw apotheek.

U bent open en eerlijk tegenover uw arts

U bent open en eerlijk tegenover uw arts en andere zorgverleners. Zij beslissen graag samen met u over uw behandeling. Dat kan alleen als u vertelt wat u voelt en denkt. U doet uw best om de adviezen van uw arts op te volgen. Lukt dit niet, begrijpt u ze niet of twijfelt u over de adviezen? Praat er dan over met uw arts.

U gaat respectvol om met alle ziekenhuismedewerkers

Agressie richting medewerkers van Isala – in welke vorm dan ook – wordt niet getolereerd. In voorkomende gevallen doen wij aangifte bij de politie.

U komt uw afspraken na

U bent op tijd aanwezig op uw afspraak. Kunt u niet? Zeg uw afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Zo kunnen wij in uw plaats een andere patiënt helpen.

Fotograferen, geluidsopname of filmen in Isala

Wilt u foto’s of filmopnamen maken tijdens uw verblijf in Isala – bijvoorbeeld van uw kind op de afdeling – zet dan geen medepatiënten of medewerkers op de foto. Of vraag vooraf om hun toestemming.
Als u een geluidsopname wilt maken van bijvoorbeeld een gesprek met een medewerker of arts om thuis nog eens rustig te beluisteren, moet u dit van te voren meedelen aan de medewerker of arts.

Heeft u een klacht, praat erover

Gaat iets niet zoals u wilt of heeft u het gevoel dat er fouten worden gemaakt? Praat er dan over met de zorgverlener die betrokken is. Bijvoorbeeld de arts of de verpleegkundige. Vaak komen jullie er dan samen wel uit. Helpt dit niet, dan kunt u vragen om een gesprek met de operationeel leidinggevende van de afdeling.
U kunt zich ook wenden tot de klachtenfunctionaris. Meer informatie hierover of over het melden van een klacht vindt u op de pagina Klachtenbehandeling.

This leaflet is also available in English: 'Patient rights and responsibilities' (see below).

 

Laatst gewijzigd 6 juli 2022 / 8012