Contact
 1. 8162-4-daagse deeltijdbehandeling psychiatrie

In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de deeltijdbehandeling psychiatrie. De afdeling is onderdeel van de P.A.A.Z. (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis). De deeltijdbehandeling wordt op vaststaande dagdelen aangeboden en word gegeven in groepsverband. Er is een 2- en een 4-daagse behandelgroep die elk een eigen traject volgen. Deze folder gaat over de behandelgroep die vier dagen per week wordt aangeboden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Algemene informatie over het ziekenhuis kunt u vinden in onze folder Opname in Isala Diaconessenhuis Meppel.

De afdeling

 

Tabel bij folder 4-daagse deeltijdbehandeling Psychiatrie 
Behandeldag  
​Maandag en dinsdag ​8.30 tot 14.00 uur
​Woensdag en vrijdag ​8.45 tot 14.15 uur

De tijd is verdeeld over vier onderdelen, waaronder een lunchpauze en een evaluatie aan het eind van de dag. De therapieblokken worden begeleid door één of twee therapeuten.

Het behandelteam bestaat uit de volgende disciplines: 

 • Psychiater        
 • Klinisch psycholoog   
 • Activiteitentherapeut     
 • Beeldende therapeut   
 • Psychomotorische therapeut 
 • Groepswerkers/ verpleegkundigen 
 • Maatschappelijk werker
 • Ervaringsdeskundige

4-daagse deeltijdbehandeling    

In deze deeltijdgroep wordt er intensief en veranderingsgericht behandeld. Het programma bevat een groot aantal therapieonderdelen die u helpen nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe inzichten te verwerven en ander gedrag aan te leren om zo stabieler en slagvaardiger in het leven te kunnen komen staan. U neemt eerst acht weken deel aan het programma. Daarna kan de behandeling in overleg twee  keer verlengd worden met vier weken (totaal dus maximaal 16 weken), waarbij dan in de loop van de laatste verlenging uw deelname aan het programma wordt afgebouwd. De behandeling vindt plaats in een groep van maximaal acht personen. Tijdens de behandeling in de 4-daagse deeltijdgroep heeft u een persoonlijk begeleider, met wie u ook individueel contact heeft over de behandeldoelen en de tussentijdse evaluatie.

Programma onderdelen 4-daagse deeltijdgroep

Doelenbespreking   

Dit is het eerste onderdeel in het weekprogramma waarbij we, na het afgelopen weekend te hebben nabesproken, met behulp van een weekdoel aan de behandeldoelen werken. Op deze manier kunt u stap voor stap aan oplossingen werken. 

Motto-/themabespreking

Tijdens dit onderdeel staat één van de groepsleden centraal. Deze vertelt in de groep over zijn of haar levensgeschiedenis en over het ontstaan van de klachten. Door middel van verhelderende vragen wordt langzamerhand duidelijk in welke patronen en gewoontes iemand steeds weer terechtkomt en hoe de klachten hiermee samenhangen. Samen met de groep kiest de patiënt een motto dat bij hem of haar past en dat als leidraad dient voor de behandeling.

Als er geen motto voor iemand gemaakt hoeft te worden, dan is er ruimte om andere (medische) zaken te bespreken. Bijvoorbeeld wat een bepaalde diagnose inhoudt, hoe om te gaan met bepaalde klachten en medicatie-effecten.

Mindfulness

Mindfulness betekent volledig bewust zijn van de huidige ervaring, zonder oordeel in het hier en nu zijn. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Ook leert u gedachtenpatronen, emoties en stress waar te nemen en u er toe te verhouden.

Psychomotorische therapie

In psychomotorische therapie (PMT) wordt gebruik gemaakt van bewegen en lichaamservaringen. PMT bestaat uit een combinatie van ervaren, doen en er over praten. Deze therapie wordt gegeven in een gymzaal waarbij het prettig is om makkelijke kleding en schoenen te dragen zodat u vrij kunt bewegen.

Beeldende therapie 

Beeldende therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. De ervaring wordt opgedaan door te handelen in het werken met beeldende materialen, door beeldend werk waar te nemen, te reflecteren over de ervaringen in en naar aanleiding van het beeldend werken. De beeldend therapeut werkt met technieken toegepast uit de beeldende kunst.

Activiteitentherapie

De activiteitentherapie (AT) bestaat uit het samenwerken in een groepsactiviteit. Door samen te werken aan een activiteit wordt het eigen functioneren in de groep inzichtelijk en kunnen nieuwe vaardigheden worden geoefend. De rol en ruimte die ingenomen wordt, en bijvoorbeeld het omgaan met groepsdruk, zijn zaken die aan de orde komen tijdens de nabespreking.

Sociale vaardigheidstraining

Bij sociale vaardigheidstraining (SOVA) gebruiken we situaties uit de praktijk waarin het jezelf profileren als lastig ervaren wordt. Een manier om dit uit te werken is door middel van een rollenspel. Binnen een veilige setting kunt u oefenen met ander gedrag met als doel vaardigheden te verwerven en toe te gaan passen. Naast de praktijkgerichte oefensituaties bieden we u ook theorie en andere oefeningen aan.

Anti-stress groep

Eenvoudig gezegd is stress een gevoel van druk of spanning veroorzaakt door invloeden van buitenaf of van binnenuit. U kunt daarbij denken aan:    

 • Conflicten op het werk of met instanties
 • Relatieproblemen
 • Financiële problemen
 • Verlieservaringen
 • Perfectionisme

Tijdens de groepssessies bekijken we wat de stress veroorzaakt en hoe u deze stress zou kunnen verminderen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie waarin aandacht wordt besteed aan het effect dat uw manier van denken heeft op hoe u zich voelt. Het gaat ervan uit dat negatieve gedachtes (bijvoorbeeld: 'Ik ben niet de moeite waard'), leiden tot psychische klachten zoals een depressie. In de therapie krijgt u handvatten om grip te krijgen op deze manier van denken. Daarnaast leert u hoe u de negatieve gedachtes kunt aanpakken, zodat u minder hinder ondervindt van uw manier van denken.

Gang van zaken op de afdeling

Algemeen

Wij verwachten van u dat u alle behandeldagen aanwezig bent en aan het behandelaanbod deelneemt. Om het op de afdeling goed te laten verlopen vragen wij u om te helpen met enkele huishoudelijke werkzaamheden, zoals het klaar zetten van de broodmaaltijd en het weer afruimen en schoonmaken.

Enkele huisregels

 • Van de bezoekers en patiënten van onze afdeling wordt verwacht dat zij de privacy van anderen niet schenden.
 • Het is verboden om alcohol of drugs te gebruiken.
 • Het aangaan van een relatie met een medepatiënt(e) is een contra-indicatie voor verdere behandeling.
 • Buiten de behandeling raden wij af om contact te hebben met groepsgenoten.
 • Indien u niet aanwezig kunt zijn bij een therapieblok, overlegt u dat met één van de groepswerkers.
 • Tijdens de therapieblokken bij voorkeur uw mobiele telefoon uitzetten.

Aanmelden

Deelname aan de deeltijdbehandeling gebeurt op verwijzing. Voor de deeltijdgroepen heeft u een verwijzing nodig van een psycholoog, psychiater, onze polikliniek Pychiatrie of van de GGZ, de huisarts of medisch specialist. Daarna volgt een intake.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers zijn verplicht om alles wat over uw behandeling wordt besproken en vastgelegd wordt geheim te houden. Wat u in vertrouwen vertelt kan binnen het behandelteam besproken worden, maar niet daarbuiten. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet aan derden verstrekt. 

Telefoon of bed op recept
Wanneer u deelneemt aan de 4-daagse deeltijdbehandeling heeft u altijd recht op een Telefoon op Recept (TOR) of een Bed op Recept (BOR). Met een Telefoon op Recept kun u 24 uur per dag bellen voor ondersteuning als u het even niet meer weet. Onder werktijd kunt u terecht bij de groepswerkers/ verpleegkundigen van de deeltijdbehandeling op telefoonnummer (0522) 23 35 97.
Vóór 8.00 uur en ná 16.00 uur kunt u bellen met de kliniek op telefoonnummer (0522) 23 34 61.
U krijgt dan een verpleegkundige, werkzaam op de psychiatrische afdeling (B4,) aan de telefoon die u verder helpt.

Met een Bed op Recept kunt u gebruik maken van een bed op de psychiatrische afdeling. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om even bij te tanken of als problemen dusdanig uit de hand dreigen te lopen dat u even uit de situatie thuis weg moet. In dit laatste geval zou u het kunnen zien als het voorkomen van een crisis. Het is de bedoeling dat u van tevoren naar de psychiatrische afdeling belt om te vragen of er een bed vrij is en een tijd af te spreken waarop u kunt komen. Het Bed op Recept is voor maximaal vijf dagen (vier nachten). 

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop u benaderd bent of behandeld wordt, neemt u dan contact op met de direct betrokkenen. Als dat niet lukt of u bent niet tevreden over het resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Meer informatie hierover vindt u in de folder Een klacht en dan?

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met onze afdeling:

Meppel
Psychiatrie
(0522) 23 35 97 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur)
psychiatrie@isala-diac.nl

 

23 november 2018 / 8162

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.