Contact
 1. 8315-Infliximab (Inflectra®, Remicade®)

Medicijn bij ontstekingsziekten aan de darm

Uw arts of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van het medicijn Infliximab (Inflectra®, Remicade®). In deze folder vindt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en wat u moet doen als u last heeft van bijwerkingen.

Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter die bij het medicijn hoort. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreek ze dan met uw arts of verpleegkundige. Voor de leesbaarheid wordt in deze folder de naam Infliximab gebruikt.

Waarom gebruikt u Infliximab?

Het medicijn Infliximab kan gebruikt worden bij de behandeling van chronische ontstekingen aan de darm, zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

De behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van de ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op problemen die door deze ziektes kunnen ontstaan. Medicijnen kunnen de ontstekingen aan de darmen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten terugkomen.

Wat doet Infliximab?

Infliximab behoort tot de relatief nieuwe (zogenaamde biologische) medicijnen tegen de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Hoewel de precieze oorzaak van de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa niet bekend is, wordt bij patiënten met deze ziektes een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit tumor necrosis factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en het onderhouden van de ontsteking van het darmslijmvlies.

Infliximab is een antilichaam tegen TNF dat gemaakt is van deels menselijke eiwitten en deels eiwitten afkomstig van muizen. Infliximab blokkeert de effecten van TNF. Daardoor wordt de ontsteking in de darm geremd en nemen klachten zoals diarree en buikpijn af. Ook voelen veel patiënten zich over het algemeen minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Infliximab treedt over het algemeen binnen enkele dagen tot weken op.

Hoe gebruikt u Infliximab?

 • Infliximab wordt toegediend via een infuus in de ader.
 • De gebruikelijke hoeveelheid is 5 mg per kilogram lichaamsgewicht.
 • Na het eerste infuus krijgt u weer infusen na twee en vier weken. Vervolgens krijgt u elke acht weken een infuus als onderhoudsbehandeling.
 • Na verloop van tijd kan de werkzaamheid van Infliximab afnemen. Dan is het soms nodig om een hogere hoeveelheid te gebruiken of om de tijd tussen de infusen te verkorten.
 • Het Infliximab infuus loopt in één tot drie uur in. Hierna blijft u nog een korte tijd (ongeveer een uur) op de afdeling voor enkele controles. U krijgt vragen over uw gezondheid en over het effect en mogelijke bijwerkingen van eerdere Infliximab infusen. Indien nodig beoordeelt een arts of er redenen zijn om het medicijn niet te geven of de hoeveelheid aan te passen.
 • Tijdens de eerste drie infusen duurt uw verblijf in het ziekenhuis langer, omdat u dan twee uur na de inloop moet worden gecontroleerd voordat u weer naar huis gaat.
 • Wij adviseren de eerste drie keer niet alleen te komen. Laat u in ieder geval door iemand anders ophalen. U kunt mogelijk wat klachten hebben na het infuus. Als u zich steeds goed heeft gevoeld, kunt u daarna tijdens de onderhoudsbehandeling zelfstandig komen.
 • Infliximab wordt soms als enige medicijn tegen de ziekte van Crohn of Colitis ulcerosa gebruikt. Het kan ook worden gecombineerd met andere afweer onderdrukkende medicijnen (Azathioprine/ 6-Mercaptopurine) of andere medicijnen tegen de ziekte van Crohn of Colitis ulcerosa. De combinatie van meerdere medicijnen is vaak effectiever en zorgt voor minder afweerreacties op Infliximab en minder antistofvorming tegen Infliximab.

Van welke bijwerkingen kunt u last krijgen?

Door het gebruik van Infliximab kunt u de volgende bijwerkingen krijgen:

Meest voorkomend

 • Allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, rillingen, kortademigheid en lagere bloeddruk tijdens het inlopen van het Infliximab infuus. Dit kan meestal worden verholpen door het infuus langzamer toe te dienen of tijdelijk te stoppen. Soms is het nodig medicijnen zoals Prednisolon en/of een Antihistaminicum te geven, om deze allergische reactie te behandelen. Bij een volgende keer worden deze medicijnen dan van te voren gegeven om herhaling van klachten te voorkomen. Meestal zijn de klachten echter mild en kan de behandeling met Infliximab worden voortgezet.
 • Milde infecties zoals verkoudheid en griep.
 • Hoofdpijn, huiduitslag (netelroos).

Zelden

 • Tijdens het gebruik van Infliximab kan bij patiënten met ernstig hartfalen verslechtering in de hartfunctie optreden. Infliximab wordt daarom niet gegeven bij ernstig hartfalen. Bij mild hartfalen controleert de arts goed of er geen verslechtering in de hartfunctie optreedt.
Let op
Er zijn ernstige ontstekingen bekend die tijdens de behandeling kunnen optreden (circa 1% per jaar). Raadpleeg uw arts of IBD-verpleegkundige als u verschijnselen heeft die kunnen passen bij een ernstige ontsteking zoals hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten.

Zeer zelden

Tijdens de behandeling ontstaan zeer zelden andere auto-immuunziekten zoals multiple sclerose (MS). Er is een zeer kleine kans op lymfeklierkanker en melanomen. In de praktijk is dit risico echter zo klein, dat het geen rol speelt bij de behandelkeuze.

(her)Starten na een allergische reactie

 • Een allergische reactie treedt meestal op tijdens de toediening van Infliximab. Het infuus wordt dan stop gezet en indien nodig krijgt u medicijnen tegen de allergie zoals Prednisolon en/of een Antihistaminicum.
 • Uitgestelde overgevoeligheidsreacties kunnen echter ook voorkomen, maar zijn minder heftig. Deze komen meestal voor na drie tot twaalf dagen na een infuus. U herkent deze reacties aan de volgende verschijnselen: spierpijn, gewrichtspijn, rugpijn, koorts, uitslag, jeuk, galbulten, heesheid, droge keel, hoofdpijn en/of zwelling van gezicht, lippen of handen.
 • Als u langere tijd stop met Infliximab (meerdere maanden tot enkele jaren) neemt de kans op allergische reacties of vertraagde overgevoeligheid toe.
 • Als u in het verleden ook bent behandeld met Infliximab, is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan uw arts.

Wanneer moet u voorzorgsmaatregelen nemen bij het gebruik van Infliximab?

Controle ontstekingen

Voordat u start met Infliximab is het van belang om sluimerende of actieve ontstekingen uit te sluiten of te behandelen. Tuberculose is een ontsteking die soms jarenlang ongemerkt in de longen aanwezig is, zonder problemen te geven. Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan onder controle. Het gebruik van Infliximab kan ertoe leiden dat deze ontsteking actief wordt.

Daarom wordt u voor het starten met Infliximab op Tuberculose onderzocht. Ook Hepatitis B en C worden gecontroleerd. In individuele gevallen wordt ook gecontroleerd op een HIV-besmetting.

Het is belangrijk dat u zelf let op andere verschijnselen van ontstekingen. Klachten die hierbij kunnen passen zijn:

 • gezwollen lymfeklieren;
 • aanhoudend hoesten;
 • plotseling gewichtsverlies;
 • koorts.

Het is ook belangrijk dat u let op andere bronnen van ontstekingen zoals wonden of problemen met het gebit.

Let op: verpleegkundige waarschuwen
Voelt u zich niet optimaal of denkt u dat u koorts of een ontsteking heeft voordat u het medicijn Infliximab gaat krijgen, dan is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de IBD-verpleegkundige voor overleg. Het liefst twee dagen voor het infuus. Onze contactgegevens staan onderaan de folder. Mogelijk moet het infuus dan worden uitgesteld, totdat u weer hersteld bent.

Andere geneesmiddelen

Infliximab kan voor zover bekend veilig worden gebruikt naast andere medicijnen.

Zwangerschap

 • Tijdens een zwangerschap wordt geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met het gebruik van medicijnen. Voor zover bekend is het gebruik van Infliximab veilig tijdens een zwangerschap en is het advies dit door te gebruiken tijdens een zwangerschap om de darmziekte goed onder controle te houden.
 • Overleg met uw arts wanneer u een zwangerschapswens heeft of zwanger bent en Infliximab gebruikt.

Borstvoeding

 • Infliximab gaat over in de borstvoeding. Overigens zijn tot nu toe geen schadelijke gevolgen bekend bij kinderen die borstvoeding kregen van een moeder die Infliximab gebruikte.
 • Overleg met uw arts over het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Infliximab.

Vaccinaties

 • De griepprik en Hepatitisvaccinatie zijn veilig tijdens de behandeling met Infliximab.
 • Over andere vaccinaties in combinatie met Infliximab is weinig bekend. Heeft u een vaccinatie met een verzwakt levend vaccin, zoals bof, mazelen, rodehond (BMR), gele koorts of BCG nodig? Overleg dit dan eerst met uw arts of verpleegkundige.
 • Ook krijgt u het advies om de Pneumococcen vaccinatie te halen. Deze vaccinatie moet iedere 5 jaar herhaald worden.

Autorijden

Infliximab veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. U mag gewoon autorijden of apparaten bedienen als u dit medicijn gebruikt. Medicijnen tegen allergische reacties, zoals Travegil, kunnen wel sufheid veroorzaken. Het kan zijn dat u zo’n medicijn krijgt toegediend als u tijdens het infuus Infliximab een allergische reactie krijgt. Daarom raden we u aan om dan geen auto te rijden.

Gouden vragenlijst

Belangrijk
De toediening van dit medicijn (infuus of injectie) kan niet plaatsvinden als u koorts heeft of een infectie.

Hieronder staat een vragenlijst, indien u één van deze vragen met een “ja” beantwoordt, neem dan contact op met uw IBD verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Doe dit bij voorkeur 2 dagen voor de geplande afspraak of toediening

 1. Heeft u de afgelopen dagen koorts gehad boven 38.5 gr C?
 2. Heeft u de afgelopen dagen keelpijn gehad?
 3. Heeft u de afgelopen dagen buikgriep gehad?
 4. Heeft u huidinfecties zoals uitslag, steenpuisten of wonden?
 5. Heeft u benauwdheidklachten of moet u vaak hoesten?
 6. Heeft u pijn bij het plassen?
 7. Heeft u bijwerkingen gehad na de voorgaande injectie of het infuus?
 8. Bent u op het moment erg verkouden?
 9. Heeft u onlangs antibiotica gebruikt of gebruikt u dit nu?
 10. Bent u kortademig of heeft u last van gezwollen enkels?
 11. Bestaat er een kans dat u binnenkort moet worden geopereerd of behandeld moet worden bij de tandarts?
 12. Bent u in het buitenland geweest of van plan naar het buitenland te gaan?
 13. Bent u zwanger of heeft u een zwangerschapswens?

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Meer informatie leest u in hoofdstuk 1 van het Patiënten Informatie Dossier IBD.

Zwolle en Meppel

Maag-, darm- en leverziekten
088 624 62 23 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD-verpleegkundigen en MDL-artsen binnen het N-ICC (nurses initiative on Crohn and colitis) en het ICC (Initiative on Crohn en colitis). De folder is ontwikkeld volgens N-ICC-richtlijnen om eenduidige voorlichting na te streven in Nederlandse zorginstellingen voor IBD-patiënten.

Laatst gewijzigd 24 april 2023 / 8315 / P

Gerelateerde folders