Contact
Kopbeeld

Facturen en toelichting DBC

 1. Facturen en toelichting DBC

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord al in deze lijst met meestgestelde vragen. Als u toch vragen heeft over de factuur, kunt u die stellen aan een medewerker van de afdeling Zorgfacturatie. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Het nummer is  (038) 424 22 16.

Hoe zit mijn factuur in elkaar?
Hieronder vindt u de belangrijkste termen toegelicht die op uw factuur staan.

 • Datum van: De datum van het eerste bezoek aan het ziekenhuis voor de behandeling die weergegeven wordt in de DBC-zorgproductcode.
 • Datum t/m: De datum waarop de behandeling is afgerond.
 • Uitvoerend specialisme: Deze code geeft aan welk specialisme als hoofdbehandelaar is opgetreden.​
 • DBC-zorgproductcode: Betreft de code voor de diagnose en behandeling die plaatsgevonden heeft. Hiervoor bent u in het ziekenhuis bij een specialisme geweest.​
 • Hashcode: Controlegetal waaruit blijkt dat de te declareren zorgproductcode op juiste wijze is bepaald aan de hand van vastgelegde diagnose en verrichtingen.​
 • Integraal tarief: De kosten van het ziekenhuis plus het honorarium van de specialist. Ziekenhuiskosten zijn onder andere kosten voor apparatuur, gebruik van eventuele kamer en alle ondersteunende medewerkers.

Wat is een DBC-zorgproduct?
DBC betekent Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Daaraan hangt een prijskaartje.

Hoe wordt het prijskaartje van een DBC-zorgproduct bepaald?
Sinds 1 januari 2012 kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over 70% van de zorg afspraken maken over prijs en kwaliteit. Dit wordt ook wel het vrije segment genoemd (voorheen B-segment). Voor 30% van de zorg (het gereguleerde segment, voorheen A-segment) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) maximum prijzen vast.

In de DBC-opzet krijgt u, na afloop van uw behandeling, één rekening voor het hele traject dat u in het ziekenhuis in het kader van uw zorgvraag heeft afgelegd. Hierin worden uw diagnose, uw behandeling en alle kosten die daarmee samenhangen keurig bij elkaar gebracht met één administratieve code: het DBC-zorgproduct. Dit DBC-zorgproduct wordt afgeleid uit alle activiteiten (bezoeken, opnames, dagbehandelingen, onderzoeken, labtesten, foto’s, operaties, consulten etc.) die in het kader van uw zorgvraag zijn uitgevoerd binnen ons ziekenhuis. Als u meerdere zorgvragen heeft bij één of meerdere specialismen, kan hier per zorgvraag een apart DBC-zorgproduct uit volgen.

Wanneer wordt een Diagnose Behandelcombinatie (DBC) geopend en hoe lang is deze geldig?
Een DBC is geldig tot en met maximaal 120 dagen na de opening door de zorgverlener. In sommige gevallen wordt een DBC al eerder afgesloten, bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie of 90 dagen na opening van een DBC bij een poliklinische behandeling zonder operatie. Wanneer u langdurig bij een zorgverlener komt, mag er na het sluiten van de vorige DBC een vervolg-DBC worden geopend. Komt u na sluiting van een DBC binnen een jaar weer terug met dezelfde zorgvraag, dan kan er ook een vervolg-DBC geopend worden. Ook een vervolg-DBC kan maximaal 120 dagen openstaan.

Een behandeltraject, en dus een DBC, is niet gebonden aan een kalenderjaar. Zorgverzekeringen zijn dat wel. Daarom is landelijk de afspraak gemaakt dat voor de declaratie van een DBC de openingsdatum van deze DBC bepalend is. Het kan dus voorkomen dat u in 2015 een operatie heeft ondergaan, maar dat de kosten over 2014 worden berekend. Omdat het behandeltraject al in 2014 is begonnen met bijvoorbeeld een consult voor de klacht of aandoening. Deze kosten vallen vaak onder uw eigen risico. Wordt er een vervolg-DBC geopend in een nieuw kalenderjaar, dan geldt opnieuw uw eigen risico.

Waarom krijg ik nu pas de factuur?
In deze financieringssystematiek wordt pas gefactureerd als de behandeling is afgesloten of na een (landelijk) vastgestelde periode.

Waarom krijg ik de factuur thuis?
Er zijn diverse redenen waarom u de factuur thuisgestuurd kunt krijgen:

 • U bent niet verzekerd.
 • U moet een eigen bijdrage betalen voor de behandeling.
 • U bent poliklinisch bevallen.
 • Uw zorgverzekeraar heeft voor uw behandeling geen contract afgesloten met Isala.
 • De behandeling valt onder uw Aanvullende verzekeringspakket.
 • Uw verzekeringsgegevens zijn onjuist of niet bekend bij Isala.

Klopt de DBC-zorgproductcode wel met mijn behandeling?
U kunt de DBC-zorgproductcode invoeren op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. U krijgt dan de omschrijving van uw behandeling. Ook vindt u daar het tarief voor zorgproducten uit het A-segment dat een ziekenhuis in rekening mag brengen voor een bepaalde behandeling. Twijfelt u dan nog of het klopt, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend specialist.


Ik ben niet in het ziekenhuis geweest, maar op mijn rekening staat Isala wel genoemd. Hoe kan dit?
Een huisarts kan een laboratoriumonderzoek aanvragen om na te gaan of er bepaalde aandoeningen kunnen worden uitgesloten of vastgesteld. Dit onderzoek wordt ook aangevraagd om eventuele vervolgstappen te ondernemen in de behandeling van de patiënt. Een bloedonderzoek kan bijvoorbeeld aantonen of iemand aan bloedarmoede lijdt. Uit dit onderzoek komt ook naar voren of er een infectie in het lichaam aanwezig is.

Als een huisarts een laboratoriumonderzoek wil laten plaatsvinden in het laboratorium van een ziekenhuis wordt er een begeleidend formulier aangeleverd. Wanneer een huisarts het onderzoek laat plaatsvinden binnen het ziekenhuis zal dit terug te vinden zijn in uw rekeningoverzicht van uw zorgverzekeraar.

Hoe kom ik er zelf achter wat een behandeling kost?
Indien uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft met Isala gelden speciale tarieven die zijn afgesproken tussen uw zorgverzekeraar en Isala en krijgt u de behandeling meestal voor 100% vergoed. Als uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met Isala, dan geldt: voor het vrije segment (B-segment) de passantenprijs. Onze prijzen van DBC-zorgproducten uit het B-segment vindt u in de passantenprijslijst.

Voor het gereguleerde segment gelden de landelijke NZA-tarieven. Landelijke prijzen van DBC-zorgproducten uit het A-segment kunt u opzoeken via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de behandeling niet volledig vergoed. Informeer daarom altijd eerst bij uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden en de vergoeding van uw behandeling.

Kan ik de nota van Isala indienen bij mijn verzekeraar?
U kunt uw nota altijd indienen bij uw verzekeraar. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met Isala. Voor meer informatie en vergoedingen kunt u het beste voordat u behandeld wordt contact opnemen met uw verzekeraar.

Eigen bijdrage
Voor bepaalde vormen van zorg hanteert de overheid een eigen bijdrage. In feite moet je, net als bij het eigen risico, eerst zelf een bedrag betalen voordat je voor vergoede zorg in aanmerking komt. Zo kent men in Nederland bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en voor kraamzorg. De hoogte eigen bijdrage kan per jaar nogal fluctueren en is bovendien sterk afhankelijk van de zorgsoort.

Eigen risico
Als verzekerde heb je te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het eigen risico is ingevoerd, zodat mensen bewuster omgaan met zorg en niet voor ieder pijntje direct naar de dokter gaan. Maar vooral om de Nederlandse zorguitgaven beheersbaar te maken. De hoogte van het eigen risico wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Het eigen risico in 2018 is een bedrag van 385 euro.

Wat kost mijn behandeling?
Voor de actuele prijs van uw behandeling, kunt u contact opnemen met de afdeling/het specialisme waar u onder behandeling bent.

Ik ben gewisseld van zorgverzekeraar. Bij welke verzekeraar moet ik de factuur indienen?
Isala is verplicht om te factureren aan de verzekeraar die bij de start van het DBC-zorgproduct uw verzekeraar was. Als u veranderd bent van zorgverzekeraar tijdens de looptijd van de DBC-zorgproduct, wordt de nota naar uw huisadres gestuurd. U kunt deze indienen bij uw oude verzekeraar. Deze zal waarschijnlijk (een deel van) de kosten vergoeden. Neem hier echter contact over op met uw oude verzekeraar.

Ik heb een voorschot betaald en krijg alsnog een rekening. Hoe kan dat?
Het voorschot dekt niet de totale kosten van uw behandeling. Op uw factuur is te zien dat het voorschot van het totaalbedrag is afgetrokken. U dient het restbedrag nog te betalen.

Waarom ontvang ik een factuur voor consulten op afstand?
Om onze patiënten te ontlasten vinden consulten steeds vaker op afstand plaats. U hoeft niet meer naar het ziekenhuis te komen voor een herhaalafspraak op de polikliniek, maar u ontvangt schriftelijk (brief of mail) of telefonisch advies. In dit geval vervangt het consult op afstand het poliklinisch herhaalbezoek in het ziekenhuis. Het doel van het consult verandert dus niet.

Als u gebruik maakt van deze consulten, kunt u hier vanaf 1 januari 2018 voortaan een factuur van ontvangen. Dat is het geval als:

 • U niet uitbehandeld bent en de arts afspraken met u heeft gemaakt over een controle-afspraak die enkele maanden later plaatsvindt. Dit doet zich onder andere voor bij chronisch zieke patiënten. 
 • U bent uitbehandeld (de DBC is gesloten) en u op een later moment de arts opnieuw om een advies vraagt.
 • Er in een periode behorend bij een DBC (90 of 120 dagen) naast het consult op afstand geen andere zorg geleverd is.
 • Er nog geen volledige aanspraak is gedaan op uw eigen risico.

Isala zal alleen een factuur sturen als deze consulten op afstand voldoen aan de volgende criteria:

 • Tijdens het consult is er contact tussen patiënt en medisch specialist, verpleegkundig specialist, specialist ouderengeneeskunde, physician assistent of arts-assistent.
 • Het consult vervangt de zorg die zowel qua inhoud als qua tijdsbesteding overeenkomt met een poliklinisch herhaalbezoek.
 • Het gaat dus nadrukkelijk om een consult ter vervanging van een herhaalbezoek aan de polikliniek.

 

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.