Contact

Kwaliteitsbeleid

  1. Kwaliteitsbeleid
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Isala Dialysecentrum heeft sinds 2004 het HKZ-certificaat. HKZ is de afkorting van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een toonaangevend kwaliteitsinstituut in de zorgsector.

Dit certificaat is voor ons dialysecentrum erg belangrijk. Het betekent dat in ons centrum kwalitatief goede zorg wordt geleverd door deskundig personeel en dat onze medewerkers deze zorg continu willen verbeteren.

Wat betekent dat certificaat nog meer?

Het certificaat houdt verder in dat ons dialysecentrum voldoet aan normen die door dialysepatiënten, dialyseverpleegkundigen, nefrologen en zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Deze normen staan beschreven in het HKZ-certificatieschema. Omdat deze normen voor alle dialysecentra gelden, is een vergelijking met andere centra mogelijk. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hkz.nl.

Vinden er regelmatig controles plaats?

Het certificaat is van toepassing op het uitvoeren van al onze activiteiten rondom de behandeling van hemodialyse, peritoneaaldialyse, acute dialyse en predialyse alsmede de voorbereiding op niertransplantatie. Elk jaar wordt door een externe commissie getoetst of we het certificaat mogen behouden. Hierdoor wordt onze geleverde zorg continu beoordeeld. Dit komt de kwaliteit van de zorg in ons dialysecentrum ten goede.

Ervaringen