ISALA

Renogram

Het verloop van een renogram

De patiënt krijgt 30 minuten voor het onderzoek 500 ml water te drinken. De radioactieve stof 99mTc-MAG3 wordt intraveneus via een bolusinjectie toegediend. Doordat deze radioactieve stof via de urinewegen wordt uitgescheiden, kan de afvloed van de nieren worden bepaald.

Direct na toediening starten de opnamen. Er worden posterior opnamen gemaakt van de nieren en de blaas. Heeft de patiënt een transplantatienier, dan maken we opnamen vanuit anterieure richting. Is de uitscheiding van de radioactiviteit onvoldoende in één of beide nieren, dan dienen we Lasix (Furosemide) toe. Dit gebeurt bij voorkeur in de 10e minuut.

Door middel van een renogram kan de doorbloeding, relatieve functieverhouding en de afvloed van de nieren bepaald worden om bepaalde indicaties aan te tonen of uit te sluiten.

Indicaties voor een renogram

  • meting van de gescheiden nierfunctie
  • diagnostiek bij vermoeden van een urinewegobstructie of nierarteriestenose
  • controle na correctieve operatie
  • controle op eventuele complicaties na niertransplantatie
  • diagnostiek bij een plotseling verslechterde nierfunctie zonder duidelijke oorzaak
  • als alternatief voor een IVP bij patiënten met een jodiumovergevoeligheid.

Interpretatie van een renogram

Bij een normale nierfunctie vertoont het renogram de afvloedsnelheid van de radioactiviteit vanuit de nieren naar de blaas. De curve toont een korte tijd tot de piek (Tmax) en vervolgens zal de curve (exponentieel) dalen, doordat er uitscheiding vanuit de nieren naar de blaas plaatsvindt.

Bij een urinewegobstructie in één of beide nieren is vaak de geobstrueerde nier vergroot. De uitscheiding van de radioactiviteit via de nieren naar de blaas verloopt vertraagd.
Bij een eenzijdige nierarteriestenose is de aangedane nier vaak kleiner en is een vertraagde uitscheiding van de radioactiviteit in het nierbekken waarneembaar.

Is er sprake van acute nierinsufficiëntie dan is een dubbelzijdige parenchymretentie zichtbaar: er vindt geen afvloed plaats van de radioactiviteit vanuit de nieren naar de blaas.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Nucleaire geneeskunde.​