ISALA

Klinisch chemisch laboratorium

Binnen het Klinisch chemisch laboratorium (KCL) van Isala worden de klinische chemie en hematologie (bloedziekten) in de volle breedte beoefend. Voor complexe en zeldzame laboratoriumdiagnostiek onderhoudt het KCL contacten met andere laboratoriumspecialisten. Op deze manier is vrijwel elk klinisch relevant onderzoek mogelijk.

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

Samenwerking en onderzoek
Soorten onderzoek
Overige activiteiten
Contact en route
Informatie over het voorbereiden van de patiënt
Onderzoek aanvragen
Bloedafname
Kwaliteit Klinisch chemisch laboratorium

Samenwerking en onderzoek

Isala:

 • werkt nauw samen met andere laboratoria waaronder het Universitair Medisch Centrum Groningen, Academisch Medisch Centrum Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
 • werkt samen met het VU Medisch Centrum te Amsterdam op het gebied van hemato-oncologie.
 • werkt samen met en adviseert MCC Klik, en Zwolse Stadsapothekers, diagnostische bedrijven en nationale - en internationale instanties, zoals SAN, RIVM, NEN, ISO, FDA.
 • voert regelmatig overleg in het kader van Stichting Top Klinische Ziekenhuizen (STZ).
 • bewaart en geeft bloedproducten uit voor operaties en bloedtransfusies.
 • verricht onder andere plasmafereses en stamcelfereses.
 • verricht hielprikonderzoek voor het landelijk neonataal screeningsonderzoek.
 • produceert controlemateriaal in het kader van het SKML Hemocytometrie ringonderzoek.
 • controleert vrijwel alle bloedglucosemeters en bijbehorende strips voor de Nederlandse patiëntenmarkt. Het KCL functioneert internationaal als vraagbaak op dit terrein.
 • produceert binnen het Europees Referentielaboratorium (ERL) de gouden standaard voor HBA1c voor de rest van de wereld.

Het Klinisch chemisch laboratorium verricht diverse activiteiten ten behoeven van de eerste lijn zoals:

 • diverse laboratoriumonderzoeken
 • voorlichting over procedures en onderzoeken
 • nascholing doktersassistenten en huisartsen
 • externe kwaliteitscontrole labonderzoek bij huisartsen
 • diagnostisch Toetsingsoverleg.

Soorten onderzoek

Het Klinisch chemisch laboratorium doet onderzoek in onder andere bloed (arterieel, capillair en veneus), urine, ontlasting, liquor, ontlasting, beenmerg, sperma, lymfeklieren en lichaamsvochten zoals ascites, pleuravocht, pericardvocht, wondvocht en gewrichtsvocht. Naast chemische bepalingen wordt ook hematologisch, cytologisch, immunologisch, moleculair biologisch, parasitologisch en stollingsonderzoek verricht. Door verschillende stoffen in het lichaamsmateriaal te meten, kunnen wij vaststellen of er afwijkende waarden zijn. Op basis van deze bevindingen kan de laboratoriumspecialist een diagnose stellen of uw arts helpen bij het stellen van een diagnose. Naast bovenstaande onderzoeken voert het KCL in Isala ook diverse onderzoeken naar erfelijke ziekten uit, waaronder DNA–onderzoek.

Overige activiteiten

Het Klinisch chemisch laboratorium neemt bloed af en verzamelt materiaal voor onder andere:

 • eigen onderzoek
 • medische microbiologisch onderzoek (Laboratorium voor infectieziekten)
 • toxicologisch onderzoek
 • medicijnspiegelbepalingen (Klinische farmacie)
 • INR-bepalingen (Trombosedienst)
 • prenatale zwangerschapscreening
 • trials.

Naast het monsteronderzoek heeft het laboratorium ook taken op het gebied van:

 • Uitgifte van bloed en bloedproducten.
 • Eindverantwoordelijkheid in het hemovigilantietraject.
 • Opwerking van sperma voor intra-uteriene inseminatie. In Zwolle wordt dit door het Isala Fertiliteitscentrum geregeld.

Iedere vier jaar houdt het Klinisch chemisch laboratorium en schriftelijke enquête onder de huisartsen in het adherentiegebied. Huisartsen kunnen met een score aangeven hoe zij de verschillende onderdelen en activiteiten van het KCL beoordelen. Na analyse van de resultaten probeert het KCL verdere verbeteringen door te voeren. 

Ondanks de goede bedoelingen kunt u op– en aanmerkingen hebben over de dienstverlening van ons laboratorium. Wij streven ernaar om u optimaal tevreden te stellen en daarom nodigen wij u uit om deze op- en aanmerkingen of eventuele suggesties aan ons kenbaar te maken via ons emailadres: kcl.kwaliteitszorg@isala.nl. Daarnaast kan een klacht ook worden gemeld door middel van de app TIM (Transmuraal Incident Melden) op uw smartphone. Deze app is te downloaden via de Apple of Play store van uw mobiele devices. Mede door uw hulp kunnen wij onze kwaliteit en service verbeteren.

Contact en route

Bij onderstaande locaties en de externe prikposten van Isala kunnen patiënten terecht voor bloedprikken en het inleveren van urine en/of ontlasting. Voor functietesten (met uitzondering van de lactosetolerantietest), Holterfoon testen of Glucosetolerantietesten (voor zwangeren) moet de patiënt vooraf een afspraak maken met de polikliniek Bloedafname van Isala. 

Isala Zwolle

Gebouw A
Diagnosepunt
Dr. Spanjaardweg 29
8025 BT Zwolle​
Geopend op werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur
t (038) 424 24 68
Routebeschrijving

Isala

Hoofdgebouw (V4.0)
Bloedafname
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Geopend op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur
t (038) 424 24 68
Routebeschrijving

Isala Kampen

Polikliniek Bloedafname
Engelenbergplantsoen 7
8266 AB Kampen
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur
t (038) 424 24 68
Routebeschrijving

Isala Heerde

Polikliniek Bloedafname
Groteweg 5
8191 JS Wapenveld
Geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur
t (038) 424 24 68

Isala Diaconessenhuis Meppel

Routenummer 50
Klinisch chemisch laboratorium
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
t (038) 424 24 68
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur en zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.
Routebeschrijving

Isala Diaconessenhuis Steenwijk

Sluisweg 2
8332 JC Steenwijk
T (038) 424 24 68
Bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 11.30 uur. Op dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Routebeschrijving

Informatie over het voorbereiden van de patiënt

Voor patiënten die in het kader van een bepaald onderzoek zelf materiaal dienen te verzamelen of waarvoor om andere redenen vooraf instructie gewenst is heeft het Klinisch chemisch laboratorium diverse informatiefolders beschikbaar die het laboratorium of de aanvrager van het onderzoek verstrekt. Ook kunnen patiënten de informatiefolders zelf downloaden via de website van het laboratorium. Deze folders zijn bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die door het laboratorium of door de aanvrager van het onderzoek is verstrekt. Hiermee is het voor de patiënt mogelijk om de informatie op een ander tijdstip rustig na te kunnen lezen. De laboratoriummedewerkers wijzen patiënten expliciet op de te volgen instructie en de eventuele risico’s zoals de aanwezigheid van zoutzuur in sommige verzamelcontainers voor 24-uurs urine.

Vereiste toestemming van patiënten

Elke patiënt moet toestemming geven om medische informatie en familiehistorie bekend te maken aan relevante beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg als dat noodzakelijk is voor de behandeling en het behandeltraject. In de patiëntenfolder Patiëntenrechten en verantwoordelijkheden leest u hier meer over.

Beveiligen persoonlijke informatie

De laboratoriummedewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de patiëntengegevens. Deze geheimhoudingsplicht is opgenomen in het arbeidscontract. Op de polikliniek Bloedafname zijn gescheiden afnamecabines aanwezig, zodat de privacy van de patiënt zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. De computerbestanden met patiëntgegevens zijn beveiligd middels een persoonsgebonden wachtwoord. Bij de registratie van patiëntengegevens wordt gewerkt volgens het Privacyreglement voor patiënten en medewerkers van Isala , die is afgeleid van de eisen zoals gesteld in de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Informatiedragers met patiëntgevoelige informatie worden na verlopen van de daarvoor geldende bewaartermijnen vernietigd. Elektronische informatie wordt uit de betreffende bestanden gewist en het papier wordt ter vernietiging aangeboden. In het kader van de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst hebben patiënten of hun wettelijke vertegenwoordigers inzagerecht in hun gegevens.

Onderzoek aanvragen

Huisartsen, doktersassistenten en verwijzers vinden op deze pagina informatie over het aanvragen of zelf uitvoeren van onderzoek. 

Laboratoriumonderzoek

Het aanvragen van laboratoriumonderzoeken door huisartsen in de regio Zwolle gaat via het huisartsenaanvraagformulier Zwolle. Deze kunnen telefonisch worden besteld via (038) 424 24 68. Het aanvragen van laboratoriumonderzoeken door huisartsen in de regio Meppel gaat via het huisartsenaanvraagformulier Meppel. Deze kunnen telefonisch worden besteld via (0522) 23 31 97. Via dit formulier kunnen ook reflextesten worden aangevraagd. Wanneer er een afwijkende uitslag wordt geconstateerd, betekent dit dat er automatisch een vervolgonderzoek plaatsvindt. Het huisartsenformulier wordt eenmaal per twee jaar vervangen. Het nieuwe formulier voldoet dan weer aan de meest recente NHG-standaarden. Poliklinische patiënten dienen het aanvraagformulier mee te nemen naar de polikliniek bloedafname of prikpost. 

Telefonisch onderzoek aanvragen bij het Klinisch chemisch laboratorium in Zwolle

Wanneer een patiënt aan huis moet worden geprikt omdat hij of zij niet in staat is om naar een prikpost te komen kan dit telefonisch (038) 424 24 68 of via een beveiligde Zorgmail (infopunt-kcl@isala.nl) worden doorgegeven. Graag in de beveiligde Zorgmail de datum van afname vermelden. Wanneer het gaat om een afname op dezelfde dag, dan graag telefonisch contact opnemen met bovenstaand nummer om te overleggen of dit nog mogelijk is. De monsters worden aan huis afgenomen en met het betreffende aanvraagformulier naar het laboratorium gebracht.

Telefonisch aanvragen bij het Klinisch chemisch laboratorium in Diaconessenhuis in Meppel

Wanneer een patiënt aan huis moeten worden geprikt omdat hij of zij niet in staat is om naar een prikpost te komen kan dit telefonisch (0522) 23 30 44 of via de beveiligde Zorgmail (trombosedienst@isala-diac.nl) worden doorgegeven. Hierbij graag vermelden of het om een onderzoek gaat waarbij patiënt nuchter moet zijn. U dient de aanvraag schriftelijk te bevestigen, door ervoor te zorgen dat de patiënt het aanvraagformulier thuis heeft of het formulier door middel van faxen aan het KCL te versturen. De monsters worden aan huis afgenomen en met het betreffende aanvraagformulier naar het laboratorium gebracht.

Afnemen van primair monstermateriaal

Diverse onderzoeken worden in de huisartsenpraktijk uitgevoerd door huisartsen en hun assistenten. Voor enkele veel voorkomende onderzoeken zijn de procedures vastgelegd.

 • Afname van veneuze of arteriële bloedmonsters
 • Afname van capillair bloed vingerprik (bij POCT)
 • Afname van capillair bloed hielprik
 • Verzamelen van een portie urine
 • Prenataal onderzoek.

De formulieren voor het aanvragen van een Prenataal onderzoek kunt u bestellen via infopunt-kcl@isala.nl. U kunt deze formulieren ook telefonisch aanvragen via nummer (038) 424 24 68. U kunt de formulieren voor het aanvragen van Prenataal onderzoek ook afhalen bij de prikkamer van het Klinisch chemisch laboratorium in Isala Diaconessenhuis in Meppel. 

Laboratoriumuitslagen

Laboratoriumuitslagen worden, meestal nog dezelfde dag, elektronisch doorgestuurd naar de desbetreffende huisartspraktijk via de Edifact-koppeling. De huisarts kan deze resultaten rechtstreeks doorsturen naar zijn eigen Huisartseninformatie Systeem (HIS), zodat er geen fouten ontstaan door overschrijven of handmatig invoeren.

In de uitslagrapportage worden de actuele referentiewaarden meegestuurd. Deze zijn ook te raadplegen via ons overzicht referentiewaarden.

Consulentfunctie

Het Klinisch chemisch laboratorium is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor vragen over de interpretatie van laboratoriumuitslagen en voor adviezen over laboratoriumdiagnostiek. Indien u diagnostiek die niet vermeld staat op het aanvraagformulier wil verrichten, dan vragen wij u om eerst contact op te nemen met het KCL. Voor nadere informatie over bepalingen of laboratoriumdiagnostiek kunt u ook de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde raadplegen.

Bereikbaarheid KCL buiten kantoortijden

Werkdagen: 17.00 tot 08.00 uur
Weekend en erkende feestdagen: 08.00 tot 08.00 uur

Bij vragen en voor overleg kunt u buiten kantoortijden contact opnemen met de Centrale balie van Isala: (038) 424 50 00.U wordt, indien relevant, doorverbonden met de dienstdoende medisch specialist van het KCL.

Bloedafname

De bloedafnamemedewerkers, die door het Klinisch chemisch laboratorium geïnstrueerd en bevoegd zijn, nemen ten behoeve aan laboratoriumonderzoek op het KCL op verschillende plaatsen in regio bloed af bij patiënten. Alle aanvragen voor laboratoriumonderzoek dienen schriftelijk te worden ingediend via daarvoor door het laboratorium ontworpen en beschikbaar gestelde aanvraagformulieren. Aanmelding voor orale antistolzorg dienen via Zorgdomein te worden ingediend.

Aanvraagverwerking

Bij het aanvragen van laboratoriumonderzoek kunt u over het algemeen het aanvraagformulier voor huisartsen gebruiken. Het is belangrijk voor de aanvraagverwerking dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld. Noteer na de afname een paraaf op het aanvraagformulier, zodat door het KCL nagegaan kan worden wie de afname heeft verricht. Gebruikte materialen, ten behoeve van afname zoals afnamenaalden dienen veilig te worden afgevoerd.

Isala Zwolle

 • Vul het aanvraagformulier volledig in, volgens het beschikbare document van Isala Zwolle:
  Isala Zwolle
 • Aan de hand van de bloedafnameinstructiekaart dienen de juiste buizen afgenomen te worden.
  Isala Zwolle

Isala Diaconessenhuis in Meppel

 • Vul het aanvraagformulier volledig in, volgens het beschikbare document van Isala Diaconessenhuis:
  Isala Diaconessenhuis
 • Aan de hand van de bloedafnameinstructiekaart dienen de juiste buizen afgenomen te worden.
  Isala Diaconessenhuis

Bloedafname buiten het ziekenhuisterrein

Onder bloedafname buiten het ziekenhuis verstaan we de afnamen die op een andere locatie dan de prikkamers van Isala worden verricht. Enkele bepalingen binnen het aanvraagpakket van het Klinisch chemisch laboratorium vragen een bijzondere aanpak. Dit houdt meestal in dat het afgenomen materiaal direct verwerkt moet worden op het laboratorium. Dat betekent dat het afnemen van bloed voor zulke bepalingen alleen verricht mag worden op het ziekenhuisterrein van Isala. Bloedafname op andere externe priklocaties is dan niet mogelijk.

Let op

Isala Zwolle In enkele gevallen is het wél toegestaan dat het materiaal wordt afgenomen op één van de priklocaties in de regio. Meer informatie hierover en welke onderzoeken dat betreft voor de regio Zwolle vindt u in dit document.

Isala Diaconessenhuis in Meppel In enkele gevallen is het wél toegestaan dat het materiaal wordt afgenomen op één van de priklocaties in de regio. Meer informatie hierover en welke onderzoeken dat betreft voor de regio Meppel vindt u in dit document.

Bloedafname

Als u bij een patiënt bloed afneemt, moet u met een aantal zaken rekening houden. Het KCL hanteert criteria om een monster te accepteren of af te wijzen.

Het laboratorium kan besluiten om een monster af te wijzen. De volgende criteria worden daarvoor gehanteerd:

 • Het onderzoeksmateriaal is niet op de juiste wijze geïdentificeerd.
 • Het onderzoeksmateriaal zit niet in de juist afnamebuis of container.
 • Het afname materiaal is niet op de juiste wijze vervoerd of bewaard.
 • Het onderzoeksmateriaal vertoont uiterlijke afwijkingen.
 • De hoeveelheid afnamemateriaal is onvoldoende.

In deze gevallen overleggen wij met de desbetreffende verwijzer wat er met de aanvraag van het monster dient te gebeuren.

Transport en richtlijnen voor transport

Na de afname van het bloed moet het monster zo naar het KCL van Isala worden vervoerd, dat het materiaal geschikt blijft voor onderzoek. Het vervoer van de monsters moet voldoen aan de Europese normen te aanzien van diagnostisch materiaal (UN 3373). Dit is mogelijk als u ten aanzien van het transport van monsters de volgende lichtlijnen hanteert:

 • Lever het bloedmonster na afname af op het KCL. U kunt ook zorgen dat het materiaal door een externe instantie (bijvoorbeeld de post of een koerier) wordt afgeleverd.
 • Vervoer het afnamemateriaal onder de juiste transportcondities. Dit betekent in een geïsoleerde transportkoffer bij een temperatuur van 15 tot 25 graden Celsius.
 • Bij het verzenden van het afnamemateriaal per post, moet u het verpakkingsmateriaal gebruiken, zoals beschreven in onderstaande instructies.
Let op
Voor KCL Isala Diaconessenhuis geldt dat materiaal dat is afgenomen door Verloskundigen Praktijk Staphorst binnen drie dagen op het laboratorium binnen moet zijn.

Verzenden van afgenomen materiaal per pos door de verloskundige

Het opsturen van materiaal per post moet voldoen aan de Verpakkingsnormen P650. Hiervoor moet u de volgende materialen gebruiken en instructies opvolgen.

 • vloeistofdichte Safety bag
 • vocht absorberende hoesjes voor drie buizen
 • verpakkingsblister
 • verzendetui.

Instructies voor het verzenden bij kamertemperatuur

 • Schuif de kunststof buis met het diagnostische onderzoeksmateriaal in het vochtabsorberende hoesje (maximaal drie buizen per hoesje). Op deze wijze mogen alle plastic buisjes verzonden worden. Glazen buisjes zijn niet toegestaan.
 • Doe de buisjes in een passende transportblister en sluit deze.
 • Doe dit pakketje in de vloeistofdichte Safety bag.
 • Verwijder de witte afdekstrip van de blauwe band. Druk daarna de voor- en achterzijde goed aan.
 • Doe de Safety Bag is een verzendetui met het bijbehorende aanvraagformulier. Het is belangrijk dat het formulier volledig met de juist gegevens van de patiënt is ingevuld.
 • Neem een adresseringskaartje en voorzie deze van:
  - Een adresetiket van de instelling waar het materiaal naar moet worden verstuurd.
  - Een etiket met bewaarinstructie voor de ontvanger.
 • Schuif het adresseringskaartje achter het venster van het verzendetui en sluit deze.
 • Aan de buitenzijde van het verzendetui moet het etiket UN3373 zichtbaar zijn aangebracht.
 • Bied het verzendetui aan voor verzending.

Verzendmaterialen kunnen telefonisch bij het KCL worden besteld:

 • Zwolle: telefonisch via (038) 424 24 68.
 • Meppel: telefonisch via (0522) 23 31 97

Kwaliteit Klinisch chemisch laboratorium

Het Klinisch chemisch laboratorium is geaccrediteerd volgens het CCKL. Dit certificaat waarborgt dat ons laboratoriumonderzoek van aanvraag tot en met uitslag met hoge betrouwbaarheid en kwaliteit wordt uitgevoerd. Elke twee jaar controleert de CCKL of wij (nog steeds) voldoen aan hun strenge eisen. Zo zijn uw patiënten bij ons altijd verzekerd van topzorg. Isala heeft voor diverse laboratoria een erkenning van CCKL:

 • Klinisch chemisch laboratorium
 • Ziekenhuisapotheek
 • Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten
 • Trombosedienst 

Het ISO 9001 keurmerk is door DEKRA afgegeven voor het klinisch chemisch analyseren van draagbare bloedglucosemeters ten behoeve van toelating op de Nederlandse consumentenmarkt. Het Klinisch chemisch laboratorium verricht deze klinisch chemische analyses in opdracht van TuV Rheinland Nederland BV.

Voor stamceltransplantatie is het KCL JACIE-geaccrediteerd. Daarmee is het KCL verplicht om minimale aantallen van transplantaties te doen met goed gekwalificeerd personeel, kwalitatief goede middelen en volgens gestandaardiseerde procedures. 

Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent sinds oktober 2016 Isala Klinisch chemisch laboratorium en Isala Pathologie (LAB) in Zwolle als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen:
1. Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan.
2. Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau. 

Isala heeft het internationale keurmerk JCI behaald voor kwaliteit en veiligheid. Voor het keurmerk is het ziekenhuis getoetst op topklinische normen. Dit houdt in dat is gekeken naar meer dan 1200 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs. Het draait om de zorg voor de patiënt in de dagelijkse praktijk. Het beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staat, maar JCI kijkt vooral naar wat ervan in de praktijk terecht komt. 

De Joint Commission International (JCI) is een WH) - erkende organisatie die wereldwijd zorginstelling toetst (World Health Organisation). Isala verdient met de accreditatie het Gold Seal of Approval van JCI en schaart zich daarmee in de rij van toonaangevende zorginstellingen wereldwijd in de wereld. Bekijk de geaccrediteerde zorginstellingen in Nederland