ISALA

Klinische farmacie

De afdeling Klinische farmacie is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg van opgenomen patiënten in Isala, Isala diaconessenhuis en verschillende verpleeghuizen in de regio Meppel. De afdeling is opleidingsbevoegd en heeft drie opleidingsplaatsen voor ziekenhuisapothekers

Frontoffice

Ons team van de Klinische farmacie sluit aan bij de speerpunten van Isala. Zo is er een onderzoekslijn Moeder-Kind, waarbij we onder andere geneesmiddelconcentraties in moedermelk onderzoeken. Tevens is er een productie- en onderzoekslijn naar kant-en-klare steriliseerbare spuiten; een nieuw concept voor Ready-To-Administer toedieningsvormen. Onze ziekenhuisapothekers sluiten daarnaast aan bij verschillende multidisciplinaire overleggen (MDO’s) zoals bij het palliatief team, de oncologie bespreking, interne geneeskunde en intensive care. Ook vervullen we een rol in verschillende commissies, waaronder de Werkgroep Antibiotische Therapie en de antistolcommissie.

MSVT

Steeds meer specialistische behandelingen worden thuis voortgezet. Hieronder vallen specialistische pijnbehandeling met medicatiecassettes, specifieke oncologische kuren die onder de huid toegediend kunnen worden en veel antibiotische behandelingen. Een gedeelte van de medicatie die thuis toegediend wordt, is afkomstig van de afdeling Klinische farmacie. Daarnaast houden we in de gaten of patiënten thuis wel de nodige bloedspiegelcontroles ondergaan. We werken hierin nauw samen met de poliklinische (Isala) apotheek.

Regionaal Formularium Zwolle Meppel

Huisartsen, openbare apothekers, medisch specialisten, ziekenhuisapothekers en specialisten Ouderengeneeskunde hebben voor de regio Zwolle-Meppel een regionaal formularium samengesteld.
Op de website van het formularium vindt u beknopte geneesmiddelrichtlijnen, waar per indicatie een eerste keus geneesmiddel is aangewezen inclusief een eventueel stappenplan. De focus ligt op een plaatsbepaling van geneesmiddelen die in de gehele regio worden gebruikt, zowel in de huisartsenpraktijk, het verpleeghuis als het ziekenhuis. Tevens adviseren de artsen-microbioloog van het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten over de toepassing en keuze van antibiotica.

Het formularium is tot stand gekomen vanuit de gedachte dat het afstemmen van de keuze voor bepaalde geneesmiddelen leidt tot het consequenter behandelen van de patiënt ofwel een betere kwaliteit van farmaceutische patiëntenzorg. Daarnaast creëren we met de jaarlijkse updates een platform voor transmuraal farmacotherapeutisch overleg.

Laboratorium

Het laboratorium van de afdeling Klinische farmacie kent twee kerntaken: biologische analyse en farmaceutische analyse. Het laboratorium is ISO15189 geaccrediteerd.

Biologische analyse

Voor een groot aantal medicijnen is het laboratorium in staat om de concentratie te bepalen in het bloed. Onze ziekenhuisapothekers zullen vervolgens de uitslag interpreteren en bij afwijkende concentraties voorzien van een doseeradvies richting de aanvrager (Therapeutic Drug Monitoring).
Naast de reguliere bepalingen van medicijnconcentraties in het bloed worden regelmatig toxicologische screeningen uitgevoerd op het bloed van patiënten. Door gebruik te maken van verschillende analyse- en screeningsmethoden kan de identiteit van een mogelijk ingenomen medicijn worden achterhaald en in welke orde van grootte dit medicijn in het bloed aanwezig is. Deze screeningen worden altijd in overleg met de ziekenhuisapotheker uitgevoerd en geïnterpreteerd.

Farmaceutische analyse

Alvorens geneesmiddelen die in onze productie-unit gemaakt zijn toegepast mogen worden, controleren we of ze voldoen aan alle eisen. Deze analyse noemen we farmaceutische analyse, waarbij onder andere wordt onderzocht of het gehalte aan werkzame stof(fen) juist is en de verpakking voldoet aan de eisen.

Productieafdeling en Logistiek

De productieafdeling van de Klinische farmacie kent zowel steriele als niet-steriele voorraadbereidingen en daarnaast een groot aantal individuele bereidingen. Een nieuw concept dat wordt toegepast is de steriliseerbare kant-en-klare spuit. Deze spuiten zijn lange tijd houdbaar en zijn zo gemaakt dat ze zonder aanvullende handelingen toegediend kunnen worden aan de patiënt (Ready to Administer). Op deze manier hoeft de verpleegkundige of de apothekerassistent niet voor iedere patiënt het geneesmiddel telkens opnieuw klaar te maken, maar kan eenvoudig een kant-en-klare spuit uit de kast gepakt worden. Hiermee wordt de kans op besmetting van de injectievloeistof verminderd en is er geen risico op rekenfouten. Goed voor de veiligheid van de patiënt!

 


Onze logistieke afdeling beschikt met de Farmaceutische Groothandel Noord Nederland te Meppel over een groothandelsvergunning. Onze groothandel is GDP gecertificeerd.