Contact
  1. Zijn we voorbereid op een zomergolf?

Eerder dan verwacht heeft een nieuwe corona zomergolf zich aangediend. Hoewel de cijfers per gebied wel verschillen: in de regio Zwolle en in Isala neemt het aantal coronapatiënten maar langzaam toe. Inmiddels weten we natuurlijk dat dit beeld snel kan veranderen. Als dat gebeurt, zijn we hier dan goed genoeg op voorbereid? Aan het woord Ina Kuper, bestuurder in Isala en voorzitter ROAZ (Regionaal overleg acute zorg).

Portret Ina Kuper gemaakt door Viorica Cernica

In onze regio en in Isala is nog geen noemenswaardige stijging van corona. Kan een nieuwe golf ons overvallen?

‘We hebben de afgelopen twee jaar vaker te maken gehad met coronagolven en veel geleerd over hoe daar mee om te gaan. Van overvallen zal dus geen sprake zijn, maar het blijft altijd afwachten wat voor soort varianten er opduiken en wat daar de gevolgen van zijn. Zijn ze erg ziekmakend en belanden er meer mensen op de IC of zijn ze minder ziekmakend maar leiden ze wel tot ziekenhuisopnames? Deze informatie is belangrijk voor de keuzes die je maakt in de regio en in je eigen ziekenhuis. We hebben als ROAZ en als Isala ons eigen opschalingsplan klaar liggen, dat per fase beschrijft wat er moet gebeuren. Van een lichte fase met weinig corona tot een zware fase met veel coronapatiënten, zieke medewerkers en IC-opnames.’

'Daarnaast heeft het Landelijk Expertteam COVID-zorg in Ziekenhuizen onderzoek gedaan naar de inrichting van de zorg ten tijde van corona, met als doel de normale zorg zo lang mogelijk door te laten gaan. Het expertteam heeft een aanpak met maatregelen en oplossingen gepresenteerd die, afhankelijk van het verloop van het virus, gericht kunnen worden ingezet. ROAZ heeft op basis hiervan gekeken wat wel en wat niet toepasbaar is voor deze regio.’

En wat is hier uitgekomen?

‘Een belangrijk middel voor toekomstige coronaperiodes is de inzet van thuismonitoring. Met deze vorm van zorg op afstand hebben we in Isala inmiddels veel ervaring opgedaan, tijdens en buiten coronaperiodes. Door patiënten thuis op te nemen, ontlasten we de huisartsenzorg en kunnen we meer bedden op verpleegafdelingen vrij houden. Als het nodig is, kunnen we deze zorg in Isala snel uitbreiden. Maar de bedoeling is dat thuismonitoring in de hele regio meer toegepast kan worden, als de situatie daar om vraagt. Een werkgroep vanuit het ROAZ houdt zich bezig met de doorontwikkeling hiervan.’

‘Waar momenteel ook aan wordt gewerkt is een tool waarmee we real time inzicht hebben in het totale aantal coronapatiënten in de regio. Dit was er al wel voor de SEH en de IC-capaciteit maar niet voor verpleeghuizen en thuiszorgpatiënten. Ik denk dat dit ons gaat helpen nog beter te sturen op capaciteit. Een andere toepassing die we vanaf september in onze regio willen beproeven, is de mogelijkheid om patiënten die lang op de IC liggen, over te plaatsen naar het Expertisecentrum voor IC Revalidatie van Gelre ziekenhuizen. Daarmee kunnen we - als dat nodig is - de druk op de andere IC’s verlichten en betere doorstroming bewerkstelligen.’

Stel, de ziekenhuisbezetting met coronapatiënten loopt verder op. Wat gaat dit betekenen voor de druk op medewerkers? En de normale zorg?

‘Dat zijn inderdaad de grote uitdagingen. Nogmaals, hoe we het organiseren hangt sterk af van de coronavariant waar we mee te maken hebben. Worden mensen ziek van de corona en liggen ze daarom in het ziekenhuis? Of zijn patiënten in het ziekenhuis voor een andere aandoening en hebben ze daarbij corona? Afhankelijk daarvan richt je een afdeling in als cohort of maak je juist kleinere cohorten op verschillende afdelingen. Het zal ook bepalen hoe je als regio je zorg organiseert en wat de druk op je ziekenhuis daadwerkelijk is.’

'Alle hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben als doel de reguliere zorg zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan en medewerkers te ontlasten. Loopt de coronazorg op, dan gaan we daar vaste teams voor vragen, we hebben geleerd dat dit het beste werkt. Hoe corona zich in de komende maanden gaat manifesteren, zal moeten blijken. Garanties zijn er helaas nog niet. Daarom blijven de basismaatregelen belangrijk. Het handen wassen, niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen. Bovendien kunnen mensen zich nog steeds laten vaccineren. Ik verwacht dat er in september een nieuwe publiekscampagne komt om dit weer onder de aandacht te brengen.’