Contact

Disclaimer

  1. Disclaimer

De website van Isala wordt beheerd door de afdeling Marketing en communicatie van Isala. Hier vindt u de disclaimer.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel Isala de informatie op www.isala.nl met grote zorg samenstelt, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Isala kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Privacy

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van www.isala.nl aan Isala verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door Isala bekend worden gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd. Zie ook: Privacyverklaring Isala.

Gebruik cookies

Isala maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina´s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren en hiermee de website te kunnen verbeteren. Dit is anoniem; uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke worden niet geregistreerd. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van www.isala.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Isala, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. © Isala, 2022. Voor overname van informatie van www.isala.nl, dient u contact op te nemen met de webcoördinator, afdeling Marketing en communicatie, webteam@isala.nl.

Wachttijden

Aan de gepubliceerde wachttijden kunt u geen rechten ontlenen. De vermelde tijden zijn een indicatie van de gemiddelde wachttijd per specialisme. De wachttijd voor een specifiek specialisme kan afwijken van dit gemiddelde. Ook wanneer uw voorkeur uitgaat naar een bepaalde specialist kan dit betekenen dat de wachttijd langer is. Uw behandelend specialist of de afdeling opname kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Verwijzingen op www.isala.nl voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan Isala beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Isala draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Verwijzing naar informatie en diensten op www.isala.nl

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Isala. Isala spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend wordt in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.isala.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van de webcoördinator heeft.

Wijzigingen

Isala behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op www.isala.nl van kracht.

Redactie website

De website van Isala wordt beheerd door de afdeling Marketing en communicatie.

Isala, afdeling Marketing en communicatie
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
088 624 75 27
webteam@isala.nl

Ervaringen