Contact

Privacyverklaring

 1. Privacyverklaring

Via de Isala Academie en de bijbehorende online applicaties zoals bijvoorbeeld 'Isala leert', 'Isala Kwaliteitspaspoort' en 'Isala leerportaal' worden persoonsgegevens van medewerkers van Isala en deelnemers aan trainingen verwerkt. De Isala Academie respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. In dit privacy statement informeren wij u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens. 

Wij informeren u over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, (4) over wat uw rechten zijn en op welke manier u die rechten kunt uitoefenen, en (5) over de beveiliging van uw persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het gebruiken van onze applicaties laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Om de applicaties en diensten van Isala leert en Isala leerportaal te kunnen gebruiken moet u zich eerst registreren. U geeft daarbij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in dit privacy statement noemen. Voor Isala medewerkers geldt dat wij gebruik maken van de gegevens uit het personeelssysteem. Voor externe klanten geldt dat we de gegevens registreren zoals die aan ons worden doorgegeven. Wij bewaren deze gegevens zodat we u na inloggen kunnen herkennen en zodat u eerder verstrekte gegevens kunt opvragen. Ook gebruiken we de gegevens om certificaten en/of bewijzen van deelname te verstrekken en accreditatiepunten te verwerken in de kwaliteitsregisters van wetenschappelijke verenigingen en/of beroepsverenigingen. Om als externe klant ook gebruik te kunnen maken van het Isala leerportaal, vragen wij om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • naam
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • BIG nummer en/of relatienummer beroepsvereniging

Indien u deelneemt aan klassikale trainingen waarvoor materiaal thuisgestuurd moet worden, vragen wij u om ons de volgende gegevens te verstrekken;

2. Gebruik van uw persoonsgegevens

Doelen van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • aanmaken en in stand houden van uw account;
 • informatieverstrekking voor leeractiviteiten waarvoor u zich heeft ingeschreven;
 • behandelen van support-vragen met betrekking tot uw account;
 • verbeteren van onze service;
 • verwerken en afhandelen van uw ingekochte en/of bestelde leeractiviteiten;
 • informeren over wijzigingen van onze diensten/producten.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren (bijvoorbeeld het verwerken van geaccrediteerde punten). Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij uw persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen zijn overeenkomsten gesloten, zodat uw persoonsgegevens op dezelfde manier tegen misbruik zijn beveiligd als bij ons.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Academie applicaties kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

Functionele cookies

Als u onze website en of online applicaties bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. We gebruiken een 'session-id' cookie om uw inlogsessie te onthouden. Hoe lang deze wordt onthouden is afhankelijk van de instellingen van de browser die u gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

3. Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij uw gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

Uw accountgegevens

Uw accountgegevens bewaren wij totdat u uit dienst gaat bij Isala of – in het geval van een externe klant u 1 jaar geen gebruik meer hebt gemaakt van uw account. Na het deactiveren van uw account archiveren wij uw gegevens gedurende zeven jaar. Na afloop van die termijn worden uw gegevens definitief verwijderd.

(Support)vragen en de afhandeling daarvan

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten

Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

4. Uw rechten

U hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van uw toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Het recht op inzage is op een veilige manier geregeld doordat u via uw account zelf kunt zien welke persoonsgegevens over u worden verwerkt (naam, e-mailadres, foto en eventueel uw adres). Het kan zijn dat u daarnaast nog andere informatie wilt hebben. U kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Rectificatie

U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit recht is gewaarborgd, doordat u via uw account zelf uw persoonsgegevens op elk moment kunt (laten) aanpassen/rectificeren.

Gegevenswissing

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt;
 • indien u uw toestemming intrekt (voor zover uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming);
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat wij dit moeten doen.

Toestemming

Als wij alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

5. Uw rechten uitoefenen

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kunt u daarvoor een verzoek indienen. We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

U kunt uw verzoek per brief of per email bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder 7.

Als uw verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we u dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • aecured communicatie met server (HTTPS/SSL);
 • er zijn verwerkingsovereenkomsten met de leveranciers van de online applicaties "Isala leerportaal en Isala leert' waarbij beveiliging van uw persoonsgegevens is vastgelegd;
 • de fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

7. Contactinformatie

Isala Academie (onderdeel van Isala)
Bezoekadres Zwolle
Gebouw M (Mondriaan)
Dokter van Deenweg 1
8025 BP Zwolle
E-mailadres: aanmelding@isala.nl

8. Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie staat op onze website. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-01-2021.

Ervaringen