Contact

Innovatie- en wetenschapsfonds

 1. Innovatie- en wetenschapsfonds

De Innovatie- en wetenschapsraad is altijd op zoek naar ideeën voor onderzoeks- en innovatieprojecten. Medewerkers en medisch specialisten van Isala kunnen een projectaanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Innovatie- en wetenschapsfonds.

Het Innovatie- en wetenschapsfonds (I&W-fonds) bevat een bedrag van 650.000 euro per jaar. Een flink bedrag dat op de juiste manier verdeeld moet worden. De I&W-raad heeft daarom de regels voor projectaanvragen aangescherpt. Ook is op verzoek van de Raad van Bestuur van Isala een thema gekozen waarop de projectaanvragen moeten aansluiten.

Thema I&W-fonds

Het thema voor het I&W-fonds is ‘Persoonsgerichte en doelmatige zorg’. Dit thema biedt zowel medische, ondersteunende en verpleegkundige disciplines de mogelijkheid om projectaanvragen in te dienen. Persoonsgerichte zorg is zorg waarin de belangen en voorkeuren van de patiënt centraal staan. In de ideale situatie is persoonsgerichte zorg ook doelmatig. Overbodige diagnostiek en behandeling blijft daarbij achterwege. Met andere woorden: zinnige en zuinige zorg. Op de lange termijn is doelmatigheid belangrijk voor Isala in een veranderend zorglandschap met krimpende mogelijkheden voor dure tweedelijnszorg.

Criteria

Behalve dat de projectaanvraag moet aansluiten bij het thema, toetst de I&W-raad of het project:

 • bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van zorg;
 • haalbaar is (voldoende tijd, financiën en aanwezige expertise en middelen);
 • past in het strategische beleid van Isala;
 • een valide onderzoeksopzet meetbare doelen hanteert;
 • beschikt over een onderbouwde, realistische begroting voor de volledige projectduur.

Projectaanvragen maken daarnaast meer kans op financiering als:

 • als er sprake is van cofinanciering uit externe subsidiebronnen;
 • de mate van relevantie kan worden aangetoond (bijv. omvang van de beoogde patiëntenpopulatie);
 • het project, bij gebleken succes, ook buiten Isala geïmplementeerd kan worden;
 • er samengewerkt wordt met andere disciplines of in de keten;
 • de mogelijkheid bestaat om in het project samen te werken met voor Isala belangrijke strategische partners;
 • er kans is op publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift met hoge impact.

Kleine projecten

De Innovatie en Wetenschapsraad beoordeeld kleine projecten (<15.000 euro) twee keer per jaar. De deadlines zijn 1 april en 1 oktober. De voorkeur gaat uit naar kleine projecten die zodanig zijn opgezet dat ze bij succesvolle afronding kunnen leiden tot een groter vervolgtraject. Voor het indienen van een klein project gebruikt u het Aanvraagformulier I&W-fonds.

Grote projecten

Grote projecten (>15.000 euro) beoordeelt de Innovatie en Wetenschapsraad in twee fasen. In de eerste fase moet een aantal schriftelijke vragen via het Aanvraagformulier I&W-fonds worden beantwoord. De Cliëntenraad en I&W-raad beoordelen de antwoorden. De 8 à 10 best beoordeelde projectaanvragen krijgen de mogelijkheid om het idee verder uit te werken. Daarna volgt er een tweede beoordeling, door wederom de Cliëntenraad en de I&W-raad, maar ook door minimaal 2 externe referenten. De I&W-raad adviseert vervolgens de Raad van Bestuur over het toekennen van de subsidie. Het is de Raad van Bestuur die uiteindelijk besluit welke projecten subsidie krijgen. Per grote aanvraag is maximaal 200.000 euro beschikbaar.

Reglement en format begroting I&W-fonds

De Innovatie en Wetenschapsraad heeft een reglement en een format begroting I&W-Fonds opgesteld.

Meer informatie

Isala Academie, afdeling Innovatie & Wetenschap, 088 624 81 87.

Ervaringen