Contact
  1. Deventer Ziekenhuis, Isala, Gelre ziekenhuizen en Radiotherapiegroep gaan intensief samenwerken op het gebied van oncologie

Zowel de bestuurders als de vertegenwoordiging van de medische staf van Gelre ziekenhuizen, Deventer Ziekenhuis, Isala en Radiotherapiegroep hebben officieel een handtekening gezet onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Regionaal Oncologisch Netwerk (RON). Binnen deze samenwerking wordt specialistische kennis en ervaring op het gebied van oncologie met elkaar gedeeld. En wordt de beste (complexe) specialistische zorg aan oncologie patiënten in de regio georganiseerd. Zo blijft de kwaliteit en veiligheid van deze zorg voor inwoners in de regio gewaarborgd.

landschap water met weiland

De samenwerking sluit aan bij de landelijke beweging om complexe zorg regionaal te concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen en is gericht op patiënten met minder vaak voorkomende vormen van kanker. Voor deze patiënten blijft goede en veilige zorg, dichtbij huis beschikbaar. Zij kunnen gewoon bij specialisten in de regio terecht, zonder daarvoor naar de andere kant van het land te hoeven rijden.

Gelre ziekenhuizen en Isala werkten al samen binnen het RON

Vanuit druk van volumenormen was er in 2016 voor Gelre ziekenhuizen en Isala aanleiding om regionale samenwerking te starten op het gebied van complexe oncologische chirurgie. Ook Radiotherapiegroep participeert sinds een aantal jaren in het RON. Deventer Ziekenhuis sluit zich nu bij deze samenwerking aan. Met de uitbreiding van het Regionaal Oncologisch Netwerk wordt een volgende stap gezet in de inrichting van een breed regionaal oncologisch netwerk.
Voor u verandert er niets in het verwijsbeleid. De zorg wordt tussen de ziekenhuizen afgestemd en vastgelegd in gezamenlijke zorgpaden. Ook de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen (MDO) vinden gezamenlijk tussen de ziekenhuizen plaats via videoconferencing. Zo krijgt elke patiënt de best mogelijke zorg. Patiënt kunnen gewoon in hun eigen ziekenhuis terecht voor onderzoeken, diagnose en de voor- en nabehandelingen van complexe tumoren. Maar de operatie wordt dan uitgevoerd door een gespecialiseerde arts in een van de aangesloten ziekenhuizen. En patiënten kunnen voor bestraling terecht bij het aan het ziekenhuis gelieerde radiotherapeutisch instituut, zo dicht mogelijk bij huis.

Eén aanspreekpunt

De vier organisaties hebben een gezamenlijke ambitie om oncologische topzorg te leveren in de regio. Door samen te werken in het Regionaal Oncologisch Netwerk (RON) is er één aanspreekpunt en gesprekspartner voor het regionaal oncologisch beleid en in het contact met onder meer de zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Binnen het RON maken betrokken organisaties goede afspraken over onder meer gezamenlijke zorgpaden, kwaliteitsbeleid, de Juiste Zorg op de Juiste Plek en over wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.
Het ondertekenen van de overeenkomst betekent niet dat vanaf vandaag álle oncologische zorg regionaal wordt georganiseerd. Rachel Bosman, programmanager RON: “Per zorgpad kijken we naar kansen en mogelijkheden van de inhoudelijke samenwerking. Dat wil zeggen: per tumorsoort wordt gekeken of we de kwaliteit kunnen verbeteren en waar efficiencywinst behaald kan worden door samen te werken. Afspraken per zorgpad leggen we vast in aparte nadere overeenkomsten.”

Samenwerken is essentieel: ‘Doe waar je goed in bent’

Het belang van krachtige samenwerking in de oncologie wordt ook landelijk onderstreept. Samenwerking in regionale netwerken tussen zorgorganisaties en professionals van verschillende disciplines is essentieel om de oncologische zorg in Nederland toekomstbestendig te organiseren, zo staat ook te lezen in het Integraal Zorgakkoord. Ook de minister van VWS, Ernst Kuipers, benadrukt in een FMS artikel dat het nu echt tijd is om te kiezen: “Doe waar je goed in bent en laat wat een ander beter kan. Er moeten grote stappen gezet worden en dat betekent versterking van de netwerkvorming. Waar de patiënt ook binnenkomt, we moeten garanderen dat de patiënt de beste zorg krijgt, vervolgt Rachel Bosman.”