Contact

Longziekten en tuberculose

  1. Longziekten en tuberculose

Het specialisme Longgeneeskunde richt zich op onderzoek, behandeling en preventie van longziekten. Er zijn elf longartsen werkzaam die nauw samenwerken met verpleegkundig specialisten en physician assistants. Het team arts-assistenten bestaat uit ongeveer 6 AIOS en 4 ANIOS en er zijn meestal ook AIOS werkzaam die opgeleid worden in andere disciplines, zoals Interne geneeskunde, Cardiologie of Sportgeneeskunde.

De longartsen in Isala hebben ieder enkele specifieke aandachtsgebieden: COPD, astma, diagnostiek en interventies op de behandelkamer, allergologie, chronische hoest, thoracale oncologie, revalidatie, slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, interstitiële longziekten en pulmonale hypertensie. Om de zorg rondom bepaalde ziektebeelden nog beter te kunnen faciliteren zijn naast de algemene poliklinieken ook speciale poliklinieken ingericht:

  • hoestpoli;
  • oncologisch diagnostische poli (sneldiagnostiek);
  • slaapapneupoli;
  • revalidatiepoli;
  • pulmonale hypertensie poli;
  • zwangeren astma poli;
  • interstitiële longziekten poli.

Naast poliklinische activiteiten bestaat Longgeneeskunde ook voor een belangrijk deel uit klinische activiteiten zoals de zorg voor opgenomen longpatiënten (waaronder ook de postoperatieve zorg na longchirurgische ingrepen) en het verrichten van klinische consulten.

Essentiële onderdelen van de afdeling Longgeneeskunde vormen het longfunctielaboratorium en de behandelkamer. Het longfunctielab is zeer goed geoutilleerd en dagelijks wordt een breed arsenaal aan longfunctieonderzoek uitgevoerd waaronder fietsergometrie en slaaponderzoek. In de behandelkamer vinden invasieve diagnostiek en interventies (al dan niet onder propofol-sedatie) op pulmonologisch vlak plaats. Het verrichten van bronchoscopiën, endo-echografische diagnostiek zowel via de luchtwegen (EBUS) als via de bovenste tractus digestivus (EUS), het plaatsen van drains het afnemen van percutane echogeleide puncties en biopten behoren tot de praktijk van alledag. Thoracoscopiën en starre bronchoscopiën worden uitgevoerd op de operatiekamer.

Het brede vakgebied van Longgeneeskunde in Isala bied je een uitdagende leeromgeving. Je kunt je hier uitstekend specialiseren als longarts.

De opleiding

De opleiding tot longarts duurt zes jaar. De eerste 20 maanden volg je de vooropleiding interne geneeskunde, de volgende 52 maanden is de specialisatie Longziekten. Isala biedt de volledige opleiding tot longarts aan.

Curriculum

De opleiding tot longarts bestaat uit herkenbare blokken van drie maanden tot maximaal een jaar (zaalstage). Poliklinische activiteiten, spoedeisende hulp en behandelkameractiviteiten vormen een doorlopende leerlijn waarbij de poliklinische werkzaamheden geleidelijk over de vier jaren worden opgebouwd met toenemende intensiteit.

Het opleidingsschema wordt aan het begin van de opleiding in samenspraak met de opleider gemaakt en bestaat initieel uit een redelijk vast omschreven volgorde van stages. In de loop van de opleiding wordt het opleidingsschema geïndividualiseerd op geleide van persoonlijke leerdoelen en ambities. Tijdens iedere stage opnieuw worden alle begeleidingsniveaus (1-4) doorlopen zodat de mate van supervisie telkens weer gedefinieerd is. Directe observatie en feedback geschiedt derhalve door de gehele opleiding heen.

Naast de verplichte stages en onderdelen zoals omschreven in het opleidingsplan Longgeneeskunde zijn er ook verdiepingsstages thoracale oncologie en interstitiële longziekten en is de verdiepingsstage bijzondere interventies geïntegreerd in de behandelkamerstage. Er wordt naar gestreefd om minstens 1 verdiepingsstage te doorlopen; indien dit niet mogelijk is binnen Isala of indien de AIOS het wenst, kunnen verdiepingsstages in een ander opleidingsziekenhuis worden doorlopen. Een academische uitwisselingsstage maakt onderdeel uit van de opleiding. Ook wanneer je de opleiding elders volgt, kun je deze keuzestages in Isala doorlopen.

Diensten

AIOS doen uitsluitend dienst tijdens weekenddagen waarbij ze zorg dragen voor de afdeling, consulten verrichten en patiënten zien op de spoedeisende hulp. Door deze beperkte dienstenbelasting hoeft er minder gecompenseerd te worden hetgeen ruimte vrij laat voor stageactiviteiten. In het laatste jaar van de opleiding, tijdens de supervisie stage, nemen AIOS deel aan de achterwacht pool van de longartsen. Nachtdiensten worden doordeweeks en in de weekenden gedaan door de ANIOS die onderdeel uitmaken van de House-officer pool. Dit is een dienstenstructuur die voorziet in de zorg voor opgenomen patiënten voor een aantal specialismen. Patiënten op de spoedeisende hulp worden in de nachtdiensten opgevangen door spoedeisende hulp assistenten.

Onderwijs

Onderwijs vindt plaats op reguliere momenten in een onderwijsschema en wordt verzorgd door zowel AIOS, ANIOS, als leden van de opleidingsgroep. Er wordt continu gestreefd naar een aangenaam en leerzaam opleidingsklimaat wat zich uit in korte onderwijsmomenten tijdens de diverse besprekingen en individuele onderwijsmomenten tijdens poli-en zaalsupervisie en maandelijkse refereeravonden.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende onderdelen van de Longgeneeskunde zowel door middel van participatie in multicenter onderzoek als in de vorm van origineel lokaal geïnitieerd onderzoek. Getracht wordt om AIOS hierin te betrekken gedurende de opleiding, bij voorkeur resulterende in een publicatie of voordracht. Het ziekenhuis stelt fondsen beschikbaar en gekwalificeerd personeel om onderzoek ten uitvoer te brengen. De Isala Academie speelt hierin een belangrijke rol.

Opleiders

Sollicitatie

Wil je meer weten over de opleiding, wil je eens kennis komen maken met het ziekenhuis of de longafdeling of wil je solliciteren dan kun je contact opnemen met de opleidingssecretaresse Monique Wever (opleidingssecretaresselonggeneeskunde@isala.nl) of een van de opleiders.

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie