Contact

Algemene voorwaarden voor deelname aan leeractiviteiten

 1. Algemene voorwaarden voor deelname aan leeractiviteiten

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor deelname aan of opdrachten tot (in company en/of maatwerk) educatieve activiteiten zoals opleidingstrajecten, trainingen, scholingen, cursussen, workshops, vaardigheidstrainingen, coaching, supervisie, begeleiding, intervisie en andere opleidingsvormen op basis van vooraf opgestelde leerdoelen, onderwijsprogramma’s en/of overeengekomen afspraken. Hierna te noemen "opleidingsactiviteit".

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Opdrachtgever: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleidingsactiviteit.
 • Isala Academie: opdrachtnemer.
 • Deelnemer: degene die de opleidingsactiviteit daadwerkelijk gaat volgen.
 • Opleidingsactiviteit: synoniem voor cursus, training, module, informatiebijeenkomst, workshop, projectdagen en andere vormen van opleiding waarbij de Isala Academie zorg draagt voor de inhoud, de docent en/of de organisatie.

1. Aanmeldingsprocedure

 1. De aanmelding van een opleidingsactiviteit geschiedt door middel van een (online) inschrijfformulier of een getekende offerte.
 2. Wanneer opdrachtgever en deelnemer niet één en dezelfde persoon zijn, dient de deelnemer bij aanmelding vooraf toestemming te hebben verkregen van de opdrachtgever.
 3. Door aanmelding accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
 4. Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komen slechts tot stand indien de aanmelding door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.
 5. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen, na datum van aanmelding waarbinnen het mogelijk is de deelname aan de training(en) kosteloos te annuleren.

2. Wijziging, annulering

 1. De opdrachtgever heeft te alle tijden het recht, mits schriftelijk, de overeenkomst te annuleren. Hierbij dient de naam van de deelnemer, de betreffende opleidingsactiviteit en de datum van aanvang vermeld te worden.
 2. Bij annulering gelden de volgende regels:
  - Bij annulering tot vier weken (4 x 7 dagen) voor de aanvangsdatum van de betreffende opleidingsactiviteit kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren.
  - Bij annulering tussen één (7 dagen) en vier weken voor aanvang van de opleidingsactiviteit wordt 50% van de totale prijs voor de opleidingsactiviteit in rekening gebracht.
  - Bij annulering binnen één week (7 dagen) voor aanvang van de opleidingsactiviteit, wordt de totale prijs voor de opleidingsactiviteit in rekening gebracht. Dit is ook het geval als geen correcte annulering is doorgegeven of als de deelnemer niet verschijnt. 
 3. Tussentijdse annulering bij meerdaagse opleidingsactiviteiten is niet mogelijk. In het geval dat een deelnemer de opleidingsactiviteit niet kan komen volgen kan de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer een plaatsvervanger aanwijzen.
 4. Alle opleidingsactiviteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. De Isala Academie is gerechtigd een opleidingsactiviteit te annuleren tot één week (7 dagen) voor aanvang. Dit wordt schriftelijk bevestigd.
 5. Indien onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven, is de Isala Academie gerechtigd de opleidingsactiviteit te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren. Bij annulering door de Isala Academie zal het reeds betaalde voor de opleidingsactiviteit worden gerestitueerd. De Isala Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de deelnemers of diens organisatie door de annulering schade ondervindt of kosten maakt.

3. Facturatie en betaling

 1. Interne klant: Op basis van de aanmelding vindt maandelijks een interne doorberekening plaats van de uitgevoerde opleidingsactiviteiten. De opdrachtgever ontvangt hiervan een overzicht. Eventuele noodzakelijke verrekeningen vinden achteraf plaats.
 2. Externe klant: De Isala Academie brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding in rekening door middel van een factuur na uitvoering van de (eerste) opleidingsactiviteit. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen de aangegeven datum. Indien niet tijdig wordt betaald komen de kosten, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting binnen de standaardtermijn van 30 dagen wordt, na het sturen van twee aanmaningen, de vordering na 72 dagen overgedragen aan een incassobureau conform de 'Incassoprocedure - Niet zorgfacturen'. De volledige incassoprocedure is op te vragen bij de debiteurenadministratie van Stichting Isala via BoekhoudingIsala@isala.nl

4. Intellectueel eigendom

 1. Het auteursrecht op de door de Isala Academie uitgegeven brochures, projectmaterialen, toetsen/examens, software en cursusmaterialen berust bij de Isala Academie tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Isala Academie zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen van een opleidingsactiviteit is uitdrukkelijk verboden. Het opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist.

5. Aansprakelijkheid

5a Interne klant

 1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn niet aansprakelijk voor geleden schade die is ontstaan door de verleende diensten, tenzij deze schade is te wijten aan opzet, nalatigheid of grove schuld van degene die de schade veroorzaakt heeft.
 2. In het geval dat het ontstaan van schade wel te wijten is aan opzet, nalatigheid of grove schuld, zal schadevergoeding plaatsvinden door interne verrekening.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer melden aanspraken van derden,- die menen schade te hebben geleden ten gevolge van producten c.q. diensten die in het kader van deze overeenkomst verstrekt c.q. verleend zijn,- direct aan de contactpersoon voor de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Isala klinieken.

5b Externe klant

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, anders dan door opzet of grove schuld.
 2. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst directe schade ontstaat die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico.

6. Geschillen en toepasselijk recht

6a Interne klant

In geval van verschil van inzicht over de geleverde producten c.q. diensten worden deze schriftelijk (via email) kenbaar gemaakt door de ontevreden partij in casu de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer. Als opdrachtnemer kan de manager Isala Academie worden benaderd. De opdrachtgever is de persoon die de betreffende offerte heeft bevestigd dan wel de beheerder van de betreffende kostenplaats is. Beiden verplichten zich binnen 5 werkdagen te reageren. Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost kunnen zij gezamenlijk om bemiddeling c.q. consultatie van de Raad van Bestuur verzoeken. Zie ook werknemersklachtenregeling Intranet: werkinformatie).De Raad van bestuur neemt, na beide partijen te hebben gehoord, binnen 4 weken een bindend besluit.

6b Externe klant

 1. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, die daaruit mocht voortvloeien, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tussen beide partijen tot een oplossing worden gebracht. Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost kunnen zij gezamenlijk om bemiddeling verzoeken bij de klachtenfunctionaris of een klacht indienen bij de Klachtencommissie Educatie.
 2. Een geschil is aanwezig indien één der partijen dit in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt. De manager van de Isala Academie is verantwoordelijk namens de Isala Academie. Als het geschil afkomstig is van de opdrachtgever/klant zal binnen 5 werkdagen hierop een reactie worden gegeven en indien gewenst een overleg worden gepland. U kunt hier de klachtenregeling Educatie bekijken.
 3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, kan u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen.
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Isala Academie, revisiedatum 3-6-2022.

Ervaringen