Contact
 1. 6193-Vervolgmodule Werkhervatting in het Isala Harthuis

Medisch maatschappelijke werk

Als u zich op uw werk ziek meldt vanwege hartproblemen, dan krijgen u en uw werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is vooral gericht op langdurig verzuim, dus niet op een griepje of verkoudheidje waardoor je een paar dagen uit de running bent.

De Wet Verbetering Poortwachter verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen en te houden. Het is de bedoeling dat de medewerker duurzaam inzetbaar is, dus aan het werk gaat en blijft. Niemand is erbij gebaat als de medewerker opnieuw uitvalt.

Re-integratie

In eerste instantie is de re-integratie gericht op het eigen werk. Kunt u terug in uw eigen baan? In veel gevallen kan dat, maar in bepaalde sectoren is al snel duidelijk dat dit niet haalbaar is. Een voorbeeld daarvan is een patiënt met een ICD die treinmachinist is. Met een ICD mag u dit werk niet doen vanwege veiligheidsredenen.

Als u niet terug kunt in uw eigen werk, dan moet gekeken worden of het werk zodanig is aan te passen dat het wel haalbaar is. Als dat niet kan, dan moet er gekeken worden naar ander werk bij de werkgever. In het geval van de treinmachinist zou gedacht kunnen worden aan een functie op kantoor bijvoorbeeld.

Bent u schilder bij een tweemansbedrijf, dan is ander werk bij de eigen werkgever niet te realiseren. Als ander werk bij de eigen werkgever niet lukt, dan is het nodig dat beide partijen zich inspannen om ander werk bij een andere werkgever te zoeken.

Verplichtingen

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen volgens deze wet. In de module werkhervatting doorloopt u deze met de medisch maatschappelijk werker. Een overzicht van hoe dat proces kan verlopen:

Op dag 1 meldt de werknemer zich ziek. Tegenwoordig noemen we dat ‘verlof vragen’.

Uiterlijk in week 6 maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Meestal doet hij/zij dat aan de hand van het spreekuur. Soms is er ook alleen telefonisch contact geweest met de medewerker. In de probleemanalyse staan:

 • de klachten;
 • de oorzaak van het verzuim;
 • de mogelijkheden tot werkhervatting.

Ook wordt hierin aangegeven wat de verwachtingen omtrent de werkhervatting zijn en welke stappen de werkgever en de werknemer moeten zetten.

Plan van aanpak

In week 8 moet er een Plan van Aanpak komen. De werkgever en de werknemer stellen dit samen op. De inspanningen die werkgever en werknemer gaan leveren staan hierin beschreven. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat iemand eerst naar de revalidatie gaat, of dat de medewerker twee maal per week langs komt om bijvoorbeeld de mail te doen.

Ook kan men in het Plan van Aanpak bijvoorbeeld vastleggen dat de werkgever kijkt of tijdelijk werk voor een aantal uren mogelijk is op een andere afdeling. Alle inspanningen die bijdragen aan de inzetbaarheid/het herstel worden hierin opgenomen. Dus ook als u bij het Harthuis meedoet aan het revalidatieprogramma, dan hoort dat thuis in het Plan van Aanpak.

Casemanager

Er wordt ook een casemanager benoemd, die de re-integratie van de medewerker begeleidt. Dat kan de leidinggevende zijn maar ook bijvoorbeeld iemand van P&O (HR) of van een gespecialiseerd re-integratiebureau.

Minimaal eens per zes weken moet er contact zijn tussen de werkgever en de werknemer over het Plan van Aanpak. Verder moet de werkgever ervoor zorgen dat de bedrijfsarts regelmatig contact heeft met de medewerker. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol naar zowel de werknemer als de werkgever. Hij/zij is niet degene die de beslissingen neemt.

In week 42 moet de werkgever de ziekmelding doorgeven aan het UWV als de werknemer nog niet volledig hersteld is voor eigen werk.

Naar ander werk

In week 52, een jaar na de ziekmelding, moeten werkgever en werknemer weer samen aan tafel om de voortgang van het re-integratietraject te bespreken. Als terugkeer in eigen functie niet haalbaar is, dan moet de re-integratie naar ander werk worden opgestart.

De bedrijfsarts speelt een rol in deze beoordeling. De arts kijkt naar de mogelijkheden die u lichamelijk heeft. Meestal vindt er dan ook een arbeidsdeskundig onderzoek plaats om te kijken wat passende functies zijn. Ook geven de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige vervolgstappen voor de re-integratie aan. De arbeidsdeskundige kijkt wat er mogelijk is qua werk gezien de lichamelijke beperkingen en mogelijkheden.

Een baan is passend als het aansluit bij de mogelijkheden die iemand heeft en als hij/zij er minimaal 65% van het oorspronkelijke salaris mee kan verdienen. Dit betekent dus dat u behoorlijk terug kunt vallen in salaris. Ook kan de werkgever een zogenaamde ‘eerstejaarsevaluatie’ aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt dan of de stappen die tot nu toe zijn gezet voldoende zijn.

Re-integratiedossier

Als de werknemer na 81 ziekteweken het werk nog niet volledig heeft kunnen hervatten, dan moet de werkgever bij het UWV een re-integratiedossier aanleveren om een WIA-uitkering aan te vragen. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

In dat dossier moeten alle inspanningen die door de werkgever en de werknemer zijn verricht, vastliggen. De bedrijfsarts, de werkgever en de werknemer geven hierin ook hun visie op de re-integratie. Dus zij zeggen wat ze er tot nu toe van vonden en hoe ze de toekomst zien.

De bedrijfsarts beschrijft de medische bevindingen tijdens de verzuimperiode en ook de actuele situatie. Daar kan hij/zij hulp of informatie voor opvragen bij de behandelend specialist of huisarts. De werknemer ontvangt WIA-formulieren van het UWV.

In week 91 beoordeelt het UWV op basis van het re-integratieverslag of werknemer en werkgever voldoende inspanning hebben geleverd om instroom in de WIA te voorkomen.

De werknemer wordt in deze periode ook door het UWV uitgenodigd voor een WIA-onderzoek.
Dat WIA-onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Ten eerste is er het gesprek en het onderzoek van de verzekeringsarts. Deze stelt de lichamelijke beperkingen en mogelijkheden vast. Denk bijvoorbeeld aan werk dat concentratie vraagt, in een koude ruimte, tillen, bukken etc.
 • Ten tweede is er een onderzoek van de arbeidsdeskundige. Deze stelt de arbeidsmogelijkheden vast. Welke banen zijn mogelijk? Een baan wordt als passend beschouwd als er het afgelopen jaar minimaal drie vacatures van zijn geweest en als u daarmee 65 procent van het oorspronkelijke loon kunt verdienen. Dit betekent dus dat u behoorlijk kunt terugvallen in salaris.

Op basis van deze onderzoeken wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

Vervolgens besluit het UWV of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben geleverd voor de re-integratie.

 • Als het UWV van mening is dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan, dan kan deze een zogenaamde loonsanctie krijgen. Dat betekent dat de werknemer nog drie maanden tot een jaar doorbetaald moet krijgen en dat de re-integratieverplichting blijft bestaan.
 • Als het UWV van mening is dat de werknemer onvoldoende inspanning heeft geleverd om weer aan passend werk te komen, dan heeft hij/zij geen recht op WIA maar op WW.

Werkhervatting

In het gesprek dat Medisch maatschappelijk werk met u heeft, komt ook uw werkhervatting, re-integratie aan de orde.

Daarbij passeren de volgende vragen de revue:

 • Hoe ziet u de re-integratie?
 • Denkt u dat u terug kunt in uw eigen baan?
 • Kunt u straks weer alles en hoe communiceert u daarover met uw omgeving (leidinggevende, arboarts)?
 • Hoe zorgt u dat u zelf de regie houdt in het re-integratieproces?
 • Hoe stelt u grenzen en hoe houdt u die vast?
 • Wat heeft u nodig om de re-integratie succesvol te laten verlopen?

Wat kan Medisch maatschappelijk werk voor u betekenen?

 • een luisterend oor;
 • samen naar de situatie kijken, doelen bepalen zodat u de regie kunt houden;
 • informatie over wet- en regelgeving;
 • kijken naar uw doelen en hoe u daarover communiceert met de andere partijen in het re-integratieproces (collega’s, bedrijfsarts, leidinggevende);
 • tips over het stellen en handhaven van grenzen.

Meer informatie

Op internet is heel veel informatie te vinden over werkhervatting en de Wet Verbetering Poortwachter. Goede en overzichtelijke sites zijn onder meer:

www.arboportaal.nl
www.uwv.nl
www.rijksoverheid.nl
www.fnvbondgenoten.nl

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

Zwolle
Harthuis
088 624 2 6  90 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6193 / L