Contact
  1. 5108-kinder- en jeugdpsycholoog

Onderzoek en behandeling

Door een ziekte, operatie, ongeval of andere ingrijpende gebeurtenis kan een kind psychische klachten of problemen krijgen. Dan kan de medisch specialist uw kind doorverwijzen naar de kinder- en jeugdpsycholoog. Hier leest u over de onderzoeks- en behandelmogelijkheden.

 

Klachten/problemen

U kunt met uw kind terecht bij de kinder- en jeugdpsycholoog als bij uw kind sprake is van:

  • verwerkings- en aanpassingsproblemen door een ziekte, operatie, ongeval of andere ingrijpende gebeurtenis;
  • ontwikkelingsstoornissen;
  • aandachts- en concentratiestoornissen;
  • slaap- en voedingsproblemen;
  • hoofd- en buikpijnklachten;
  • bedplassen.

Nazorg Neonatologie

Twee van onze GZ-psychologen (voor kinderen en jeugdigen) houden zich speciaal bezig met kinderen die op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van ons ziekenhuis hebben gelegen. Om een goede nazorg te bieden, roepen wij deze kinderen meerdere malen op voor psychologisch onderzoek in combinatie met een afspraak bij de fysiotherapeut en mogelijk ook een afspraak bij de neonatoloog. Dit doen we volgens de richtlijn van de Landelijk Neonatale Follow-up Werkgroep. Hierbij kunt u als ouders ook eventuele vragen over de ontwikkeling van uw kind stellen.

Werkwijze

Uw kind of jij bent door een kinderarts van Isala verwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog van de afdeling Medische psychologie. Neem hierbij het volgende in acht:

Kinderen jonger dan 16 jaar: ingevuld toestemmingsformulier verplicht

Om kinderen jonger dan 16 jaar te mogen uitnodigen, hebben wij schriftelijk toestemming nodig van alle gezaghebbenden. Pas dan kan de afspraak met de kinder- en jeugdpsycholoog gemaakt worden. Dit is een wettelijke verplichting.
Hiervoor krijgt u een brief en toestemmingsformulier ter ondertekening thuisgestuurd. Wilt u het ingevulde formulier direct na ontvangst naar ons retourneren?
Twee werkdagen nadat u het toestemmingsformulier naar ons heeft gestuurd, kunt u met de polikliniek Medische psychologie bellen om een passende afspraak te maken.

Jongeren van 16 jaar of ouder

Twee werkdagen na je verwijzing kun je met de polikliniek Medische psychologie bellen om een passende afspraak te maken.

Eerste gesprek

In een oriënterend gesprek gaat de kinder- en jeugdpsycholoog met u als ouders in op de specifieke klachten en/of problemen van uw kind en daarmee samenhangende zaken. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind stelt de psycholoog ook vragen aan uw kind. Zo’n eerste gesprek duurt over het algemeen één tot anderhalf uur.

Psychologisch onderzoek

Na dit gesprek kan de kinder- en jeugdpsycholoog besluiten tot een psychologisch onderzoek. Dit is een hulpmiddel om de problematiek van uw kind verder in kaart te brengen. De psycholoog of psychologisch medewerker neemt dan bij uw kind een of meer tests af en licht van tevoren het doel ervan toe. Sommige tests meten het begripsvermogen, het geheugen of ruimtelijk inzicht. Andere tests richten zich meer op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Het kan ook gaan om een spelobservatie.

De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens een volgend gesprek met de kinder- en jeugdpsycholoog.

Behandeling

Soms is het al voldoende als u weet waardoor de problemen van uw kind worden veroorzaakt. In andere gevallen zal de kinder- en jeugdpsycholoog een behandeling van de problemen adviseren. Er wordt dan bekeken hoe en waar deze behandeling het beste kan plaatsvinden. Dit kan in het ziekenhuis of elders zijn.

Doorverwijzen

Als een langdurige behandeling of uitgebreider onderzoek nodig is, overlegt de kinder- en jeugdpsycholoog met u en/of uw kind over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Dit kan bijvoorbeeld een hulpverlener in de wijk of een door de gemeente waarin u woont gecontracteerde hulpverlener (gz-psycholoog of -instelling) zijn.

Goed om te weten

Beroepsgeheim en inzagerecht

De psychologen en psychologisch medewerkers hebben een beroepsgeheim. U bent er dus van verzekerd dat met de persoonlijke gegevens van u en uw kind zorgvuldig wordt omgegaan. De verkregen informatie wordt, voor zover deze van belang is voor de hulpverlening, gerapporteerd aan de verwijzend specialist. Aan andere personen en instellingen kan alleen worden gerapporteerd, nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

U heeft als ouders recht op inzage in uw dossier. Ook uw kind heeft recht op inzage. U kunt inzage aanvragen bij de kinder- en jeugdpsycholoog.

Kwaliteitsbewaking

De afdeling Medische psychologie streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Heeft u toch klachten? Bespreek deze dan – als het kan – met de persoon die daarvoor verantwoordelijk is. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van ons ziekenhuis.

De psychologen op onze afdeling zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Zij zijn gehouden aan de gedragsregels zoals die zijn vastgelegd in de Beroepscode voor Psychologen. 
Het adres van het NIP is: Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Medische psychologie
088 624 52 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 14 maart 2022 / 5108

Gerelateerde folders