Contact
  1. 6633-Zorg voor de overleden volwassene

Informatie voor nabestaanden

In de eerste plaats willen we als Isala-medewerkers ons medeleven betuigen met het overlijden van uw naaste. Wij willen u in deze ingrijpende periode helpen door u zo goed mogelijk te informeren. Zaken die betrekking hebben op overlijden, begraven en cremeren zijn bij de Wet op lijkbezorging geregeld. Isala voert een deel van deze wet uit na het overlijden van een patiënt. In deze folder vindt u informatie over praktische zaken na het overlijden van uw naaste in Isala.

Informeren van huisarts en burgerlijke stand

Isala stuurt een bericht van overlijden naar de huisarts. In het algemeen zorgt de uitvaartverzorger voor de aangifte van overlijden bij de Burgerlijke stand. De Burgerlijke stand geeft het overlijden door aan de belanghebbende overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen en UWV, met inachtneming van de privacywetgeving.

Gang van zaken op de verpleegafdeling

Verzorging van de overledene

Na het overlijden van uw naaste bieden de verpleegkundigen op de verpleegafdeling de overledene de eerste verzorging. Als u wilt kunt u bij deze eerste verzorging helpen. Op een later tijdstip neemt de uitvaartverzorger de verdere verzorging op zich (het opbaren en aankleden). U neemt als nabestaanden zelf contact op met een door u gekozen uitvaartverzorger. Deze bespreekt met u de mogelijkheden.

Persoonlijke bezittingen

Wij raden u aan persoonlijke en waardevolle eigendommen van de overledene zelf mee naar huis te nemen. Als u als nabestaanden niet bij het overlijden aanwezig was, vult de medewerker van de verpleegafdeling een eigendommenformulier in en ondertekent dit. De persoonlijke bezittingen gaan mee naar het Mortuarium. Deze worden meegegeven aan de uitvaartverzorger ter overhandiging aan de nabestaanden. 

Het Mortuarium van Isala

Nadat u op de verpleegafdeling afscheid heeft genomen van de overledene, vervoert de verpleegkundige of de mortuariummedewerker de overledene naar het Mortuarium. De overledene verblijft in het Mortuarium in afwachting van het vervoer naar de opbaarplaats van uw keuze.

U kunt ervoor kiezen dat mortuariummedewerkers de overledene opbaren en ritueel verzorgen. Als de overledene in het buitenland begraven wordt, kan balseming gewenst of noodzakelijk zijn. Dit kan in het Mortuarium worden uitgevoerd door externe partijen. Het Mortuarium brengt voor het uitvoeren van de bovengenoemde diensten kosten in rekening.

Ook voor een verblijf op het Mortuarium van langer dan twaalf uur worden kosten in rekening gebracht. Uw uitvaartverzorger kan u informeren over de tarieven van het Mortuarium. De kosten die in het Mortuarium van Isala zijn gemaakt worden verwerkt in een factuur die aan uw begrafenisondernemer wordt verstuurd.

Obductie

Een obductie is een onderzoek van de overledene, om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van het overlijden. De arts vraagt u, als naaste van de overledene, toestemming hiervoor. In onze folder over obductie kunt u hier meer over lezen. Bij specifieke medische vraagstellingen of scholing voor artsen (in opleiding) is het soms noodzakelijk dat een orgaan voor een jaar bewaard blijft op het laboratorium van Pathologie, bijvoorbeeld de hersenen of het hart. Als dit aan de orde is, bespreekt de behandelend arts dit met de nabestaanden. De kosten van een obductie zijn voor rekening van Isala.

Orgaan- en weefseldonatie

Als een patiënt komt te overlijden en vanuit medisch oogpunt in aanmerking komt voor orgaan- en/of weefseldonatie, zal het Donorregister geraadpleegd worden. Dit is verplicht volgens de Wet op de orgaandonatie. Heeft de overledene in het Donorregister een keuze vastgelegd, dan zal die wens worden uitgevoerd. Is er geen keuze vastgelegd, dan wordt aan de nabestaande om toestemming voor donatie gevraagd door de arts.

Gang van zaken bij vermoeden van een niet-natuurlijke dood

Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood, komt een forensisch geneeskundige de situatie beoordelen. Dit is een GGD-arts, geen Isala-arts. Pas nadat deze arts toestemming heeft gegeven, mag de overledene van de verpleegafdeling naar het Mortuarium overgeplaatst worden. Het Mortuarium van Isala is voor de regio het centrum voor inbrenging van overledene(n) met een onnatuurlijke dood of door ongevallen.

Uitvaartverzorger

Wij vragen u om na het overlijden van uw naaste contact op te nemen met een uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger ondersteunt u bij de organisatie van de uitvaart.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met het mortuarium of deze aan uw uitvaartverzorger stellen. 

Mortuarium Isala

088 624 3 1  10 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 24 januari 2023 / 6633 / L

Gerelateerde folders