Contact
  1. 7382-CPE

Tijdens een opname of polikliniekbezoek in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. Ook krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Wat is CPE?​

CPE staat voor Carbapenemase Producerende Enterobacterales. Enterobacterales behoren tot de normale darmbacteriën van gezonde mensen en zijn daar niet gevaarlijk. De Carbapenemase Producerende Enterobacterales (CPE) zijn darmbacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor de Carbapenem antibiotica. Als u deze bacterie bij u draagt, hoeft u daar helemaal geen last van te hebben. Van een CPE-bacterie wordt u niet zieker dan van een bacterie die gevoelig is voor antibiotica. Wanneer deze CPE-bacterie een infectie veroorzaakt (zoals bijvoorbeeld een urineweginfectie of wondinfectie) is dit echter wel moeilijker te behandelen.

Wat betekent het voor u als patiënt?

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen.

Op het moment dat de basis hygiëne maatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën via direct en indirect contact (via handen en materialen) te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

Wanneer u drager bent van een CPE-bacterie, draagt u deze bacterie vaak bij u in het rectum (anus). Wanneer u alleen drager bent, heeft u hier geen klachten van. Deze bacterie is dan onderdeel van uw darmflora (darmbacteriën).

Om verspreiding te voorkomen worden contactisolatiemaatregelen genomen. Meer informatie hierover leest u in de folder Contactisolatie. Bij deze contactisolatie wordt u op een eenpersoonskamer met sluis verpleegd. U kunt zelf bijdragen aan de preventie van overdracht door goede handhygiëne toe te passen.

Behandeling

Wanneer u drager bent van een CPE, wordt u daarvoor niet behandeld. U kunt deze CPE-bacterie op den duur dan vanzelf weer kwijtraken. Het is van te voren echter niet te voorspellen hoe lang het dragerschap van een CPE-bacterie zal blijven bestaan. Het is bekend dat een groot deel van de patiënten met een CPE bacterie langdurig drager is van deze bacterie.

Polikliniekbezoek of heropname

In het ziekenhuisinformatiesysteem wordt melding gemaakt van uw CPE-dragerschap. Bij polikliniekbezoek of bij heropname krijgen medewerkers een melding over uw CPE-dragerschap en worden de eerder beschreven isolatiemaatregelen getroffen.

Wanneer u de polikliniek of Spoedeisende hulp van een ander ziekenhuis bezoekt, vragen wij u te melden dat u drager bent van een CPE-bacterie. Ook het andere ziekenhuis kan dan voorzorgsmaatregelen treffen.

Maatregelen in de thuissituatie

Als u drager bent van de CPE-bacterie zijn gewone hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van deze bacterie thuis te voorkomen. Hiermee bedoelen we met name dat u altijd de handen wast na ieder toiletbezoek.

Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw CPE-dragerschap geen enkele consequentie. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. U kunt gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school of werk, naar een verjaardag. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent. Uw familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen, is geen enkel probleem.

Tot slot

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7382

Gerelateerde folders