Contact
  1. 7383-MRSA

​Tijdens een opname of polikliniekbezoek in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. Ook krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Wat is MRSA?

MRSA staat voor Methiciline Resistente Staphylococcus Aureus. Staphylococcus aureus is een bacterie die bij veel mensen voorkomt. De meeste gezonde personen dragen af en toe of zelfs altijd deze bacterie in hun neus of rectum (anus). Vanuit de neus kan de bacterie over de huid worden verspreid. De bacterie geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij de drager. Slechts onder bepaalde omstandigheden kan Staphylococcus aureus wél aanleiding geven tot infecties, bijvoorbeeld een steenpuist of wondinfectie.
Er bestaat een variant van de Staphylococcus aureus die ongevoelig (resistent) is voor de antibiotica die de arts als eerste keus zou willen gebruiken bij de behandeling van een infectie, Meticilline. Dit noemen we de MRSA-bacterie. Wanneer u alleen drager bent van MRSA, dan heeft u hier geen klachten van. Van een MRSA-bacterie wordt u niet zieker dan van een bacterie die gevoelig is voor antibiotica. Wanneer deze MRSA-bacterie een infectie veroorzaakt (zoals bijvoorbeeld een urineweginfectie of wondinfectie) is dit echter wel moeilijker te behandelen.

Wat betekent het voor u als patiënt?

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen.
Op het moment dat de basis hygiënemaatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën via de lucht, direct en indirect contact (via handen en materialen) te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

Wanneer u drager bent van een MRSA-bacterie, draagt u deze bacterie vaak bij u in de neus, keel of rectum (anus).
Om verspreiding te voorkomen worden strikte isolatiemaatregelen genomen. Meer informatie hierover leest u in de folder Strikte isolatie. U kunt zelf bijdragen aan de preventie van overdracht door goede handhygiëne toe te passen.

Behandeling

Wanneer u drager bent van een MRSA, kan in overleg met uw (huis)arts besloten worden om uw dragerschap te behandelen. Uw (huis)arts spreekt in overleg met de arts-microbioloog een behandeling af. Deze behandeling bestaat uit het gebruik van desinfecterende zeep, speciale neuszalf en/of antibiotica.

Behandeling heeft echter alleen effect als u geen wonden, katheters en dergelijke meer heeft en wanneer u geen contact heeft met bedrijfsmatig gehouden varkens, vleeskalveren of vleeskuikens, of woonachtig bent op een dergelijk bedrijf.

Na de behandeling wordt drie keer kweken afgenomen met een tussenpoos van zeven dagen om na te gaan of u de bacterie nog bij u draagt of dat deze door de behandeling is verdwenen. Hierbij worden kweken afgenomen van de neus, keel en rectum (anus) en eventueel wonden en urine.
Als alle drie de kweekseries negatief zijn, dan bent u MRSA-negatief en draagt u de MRSA niet meer bij zich. De extra maatregelen worden opgeheven. Dit duurt gemiddeld drie weken. Daarna worden er nog kweken afgenomen na twee maanden, zes maanden en twaalf maanden. Wanneer alle kweken negatief blijven, dan wordt de MRSA-melding in uw patiëntendossier na twaalf maanden verwijderd.

Polikliniekbezoek of heropname

In het ziekenhuisinformatiesysteem wordt melding gemaakt van uw MRSA-dragerschap. Bij een polikliniekbezoek of bij een heropname krijgen medewerkers een melding over uw MRSA-dragerschap en worden de eerder beschreven isolatiemaatregelen genomen. Een gesprek op de polikliniek kan zonder maatregelen plaatsvinden.
Wanneer u een ander ziekenhuis of andere zorginstelling bezoekt, vragen wij u te melden dat u drager dat u drager bent van een MRSA-bacterie. Ook wanneer u een huisgenoot heeft die drager is van de MRSA-bacterie vragen wij u dit te melden. Het andere ziekenhuis of zorginstelling kan dan ook voorzorgsmaatregelen treffen.

Maatregelen in de thuissituatie

Als u drager bent van de MRSA-bacterie zijn gewone hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van deze bacterie thuis te voorkomen. Hiermee bedoelen we met name dat u altijd de handen wast na ieder toiletbezoek. Trek bij het verzorgen van wonden handschoenen aan en was daarna uw handen.
Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw MRSA-dragerschap geen enkele consequentie. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. U kunt gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school of werk, naar een verjaardag. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent. Uw familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen, is geen enkel probleem.

Tot slot

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7383