Contact
 1. 7001-Problemen praten en slikken bij verblijf op Brain care unit

​Als u met een beroerte in het ziekenhuis wordt opgenomen, ligt u de eerste 48 uur op een speciale neurologieafdeling: de braincare unit. Uw behandelend neuroloog schakelt altijd direct een logopedist in, die bekijkt of de beroerte gevolgen heeft voor het begrijpen en produceren van taal, het spreken en/of het slikken.

Observatie en onderzoek

Bij opname op de braincare unit wordt er door de verpleegkundige een slikproef uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of het slikken van water veilig verloopt. Nadat de logopedist uw gegevens heeft bekeken, vindt er een intakegesprek met u plaats. In dit gesprek zal onder andere gevraagd worden naar de reden van opname, de klachten door het CVA en het functioneren voor uw ziekenhuisopname. Daarnaast zullen de problemen en hulpvraag op het gebied van mondmotoriek, spraak, taal en/of het slikken aan de orde komen.

Vervolgens worden er, indien nodig, logopedische onderzoeken afgenomen. Deze onderzoeken kunnen zich richten op de volgende punten.

 • de mondmotoriek;
  Er wordt gekeken naar de gevoeligheid en de werking van de spieren in en rond de mond.
 • de slikfunctie;
  De logopedist beoordeelt de slikfunctie en adviseert hoe u veilig kunt eten en drinken. Wanneer er sprake is van slikproblemen noemen we dit ‘dysfagie’.
 • de spraak;
  Hieronder vallen aspecten zoals ademing, stemgeving, uitspreken van de woorden, de klemtoon en de intonatie. Problemen op dit gebied noemen wij ‘dysartrie’.
 • het talig functioneren;
  Daarmee wordt bedoeld het begrijpen van taal, het spreken, het lezen en het schrijven. Als er problemen zijn op dit gebied noemen we het ‘afasie’.

Behandelplan en trainen

Uit onderzoek kunnen aandachtspunten en behandeldoelen naar voren komen waar de logopedist in overleg met u en de verpleging aan kunnen gaan werken tijdens uw ziekenhuisopname. Behandelingen kunnen gericht zijn op het trainen van onderstaande punten.

 • het trainen van de mondmotoriek;
 • het trainen van de slikfunctie en het opwaarderen van de voedingsconsistenties;
 • het trainen van de articulatie;
 • het trainen van het taalbegrip, de taalproductie, het lezen en/of het schrijven;
 • het inzetten van een ondersteunend communicatiehulpmiddel;
 • het informeren van familieleden over de logopedische problemen.

De afdeling logopedie neemt twee keer per week deel aan het multidisciplinaire overleg (MDO). Binnen het MDO worden gezamenlijke doelen opgesteld en besproken en wordt een advies uitgesproken ten aanzien van uw natraject. Als er nog sprake is van logopedische doelen bij ontslag uit het ziekenhuis, dan wordt een logopedische overdracht verzorgd naar de vervolginstelling, de verwijzers en/of huisarts.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7001