Contact
 1. 5005-Obstetrische high care

Uw verblijf op de afdeling

De afdeling Obstetrische high care (OHC) biedt extra gespecialiseerde zorg aan de moeder en het ongeboren kind. Als u op deze afdeling bent opgenomen, leest u hier meer informatie over (de gang van zaken op) de afdeling en over onderwerpen die met uw zwangerschap en de tijd daarna te maken hebben. De medewerkers van OHC heten u van harte welkom. Wij hopen dat deze informatie bijdraagt aan een zo aangenaam mogelijk verblijf op de afdeling.

De afdeling

Als u en/of uw kindje(s) extra gespecialiseerde zorg nodig hebben, wordt u opgenomen op de Obstetrische high care. De afdeling (unit) heeft plaats voor twaalf patiënten. De reden voor de opname kan zijn, dat er tijdens of na uw zwangerschap complicaties zijn ontstaan, zoals een te hoge bloeddruk of een groeiachterstand van het ongeboren kindje.

Het gebeurt vaak dat een vrouw na opname in een ander ziekenhuis naar Isala wordt overgeplaatst. Meestal omdat de kans bestaat dat het kindje bij deze zwangerschapstermijn (onder de 32 weken) wordt geboren en moet worden opgenomen op de Neonatale intensive care.

Het hoeft echter niet te betekenen dat u direct gaat bevallen als u in Isala bent opgenomen. Wanneer u 32 weken zwanger bent en uw situatie laat het toe, dan kan het zijn dat u weer teruggaat naar uw eigen ziekenhuis. Of u gaat alsnog naar de Verlos-kraamafdeling van Isala. Na de bevaling gaat u zodra het mogelijk is naar de kraamunit.

De zorgverleners op de OHC

Op de afdeling werken verschillende zorgverleners. De zorgverleners met wie u het meest te maken krijgt, zijn.

 • Perinatoloog
  De perinatoloog (gespecialiseerde gynaecoloog) is hoofdbehandelaar en geeft leiding aan de arts-assistent. Elke dag loopt het team vanaf ongeveer 8.30 uur visite. Dit houdt in dat de perinatoloog, de arts-assistent, de co-assistent en de verpleegkundige bij u langskomen en met u bespreken hoe het gaat en hoe uw behandeling verloopt.
  U kunt gerust vragen stellen. Om uw vragen niet te vergeten, kunt u deze eventueel van tevoren opschrijven. Wilt u graag een persoonlijk gesprek met de perinatoloog, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Uiteraard kan uw partner daarbij aanwezig zijn.

 • Arts-assistent
  De arts-assistent is een afgestudeerd arts die zich nog verder specialiseert. Sommige arts-assistenten zijn al in opleiding tot gynaecoloog. Er is dag en nacht (ook in het weekend) een arts-assistent op de afdeling aanwezig. Hij/zij is op de hoogte van uw situatie en eerste aanspreekpunt voor u en voor andere betrokken zorgverleners.

 • Co-assistent
  De co-assistent is een arts in opleiding die onder leiding en toezicht van de specialist en de arts-assistent werkt. De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg die u nodig heeft. Tijdens uw verblijf heeft u het meest contact met hen. Zij werken in teamverband.
  Dit team bestaat uit een operationeel leidinggevende, verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Alle verpleegkundigen hebben na hun opleiding een specialisatie gevolgd in de verloskunde en de gynaecologie (de zogeheten kraamaantekening). Daarnaast hebben zij de opleiding tot Obstetrisch High Care-verpleegkundige afgerond of ze zijn hiervoor nog in opleiding.

 • Operationeel leidinggevende (OL-er)
  De OL-er draagt eindverantwoording voor de verpleegkundige zorg. Hij/zij geeft leiding aan het verpleegkundig team. De afdeling heeft verder ondersteuning van de afdelingssecretaresse, huishoudelijke medewerkers en een afdelingsassistent. De afdelingsassistent brengt u naar onderzoeken en de kinderafdeling, brengt de post rond en vult de kasten bij.

 • Voedingsassistent
  De voedingsassistenten zorgen voor uw eten en drinken. U kunt iedere dag kiezen uit verschillende menu’s, tenzij u een speciaal dieet heeft. Zo nodig is de diëtiste betrokken bij het bepalen van uw dieet. U mag zelf kiezen of u in de middag of in de avond warm eet.

Overige zorgverleners

 • Neonatoloog
  Op de OHC komt een vroeggeboorte vaak voor. De neonatoloog is er daarom vaak al van op de hoogte dat u bent opgenomen. Als het erop lijkt dat u gaat bevallen, komt de neonatoloog alvast langs voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de prognose van uw kindje besproken en de mogelijkheden voor de optimale behandeling van uw kindje.
  Landelijk wordt er nauw samengewerkt tussen gynaecologen en neonatologen. Zo kan het zijn dat er op het moment dat u gaat bevallen geen plek op de NICU is om uw kindje op te vangen. Het kan dan zijn dat u alsnog overgeplaatst wordt naar een ziekenhuis waar wel plek is voor uw kind.

 • Maatschappelijk werk
  Als uw ziekenhuisopname moeilijkheden met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld zorgen over thuis, uw werk of uw toekomst, dan kan een maatschappelijk werker u behulpzaam zijn bij het zoeken naar een oplossing. De maatschappelijk werker kan ook op het psychische vlak veel voor u betekenen.
  Als de maatschappelijk werker betrokken is of is geweest tijdens uw verblijf op de afdeling, dan heeft u ook contact met hem/haar op de Neonatale intensive care als uw kindje daar is opgenomen. U kunt de verpleegkundige of arts vragen of de maatschappelijk werker bij u kan langskomen.

 • Geestelijke verzorging
  Isala heeft geestelijk verzorgers. Voor ‘zomaar een gesprek’ of omdat u over iets speciaals eens rustig wilt praten. Zij zijn beschikbaar voor iedereen, ongeacht uw levensbeschouwing. U kunt de verpleegkundige vragen of de geestelijk verzorger bij u kan komen. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw eigen dominee, pastoor of andere geestelijke verzorger te vragen om u te bezoeken.

 • Fysiotherapie
  Als uw situatie dit toelaat, kunt u van de fysiotherapie zwangerschapsgymnastiek krijgen. Wilt u hieraan meedoen, dan kunt u aan de verpleegkundige vragen u te laten aanmelden. Ook kan de fysiotherapeut u helpen met ademhalingsoefeningen, het vinden van een goede houding in bed en het aanleggen van warmtepakkingen die verlichting geven bij nek- en/of rugklachten.

De verpleegkundige zorg

Patiëntentoewijzing

De verpleegkundigen werken in wisselende diensten. Daarom krijgt u verzorging van verschillende verpleegkundigen. Isala streeft ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundigen aan bed krijgt.

Dit heet patiëntentoewijzing. Patiëntentoewijzing betekent ook dat de perinatoloog en arts-assistent visite lopen met de verpleegkundige die tijdens de dienst voor u zorgt. Tijdens de ochtendvisite worden de dagelijkse zaken rond uw behandeling besproken.

Elke woensdag is er tussen de middag het zogenoemde perinatologie overleg. Daarbij zijn gynaecologen, perinatologen, arts-assistenten, nurse practioners van de Neonatale intensive care en verpleegkundigen van de OHC en de Neonatale intensive care aanwezig. Tijdens dit overleg worden alle patiënten besproken, die zijn opgenomen op de OHC en Neonatale intensive care, om tot een zo goed mogelijk beleid te komen.

Tijdens uw opname heeft de verpleegkundige een uitgebreid opnamegesprek met u. Op basis van deze gegevens kan de verpleegkundige samen met u de zorg voor u plannen, uitvoeren en evalueren. De verpleegkundige verzorgt (indien mogelijk) samen met u de digitale rapportage. De verpleegkundige werkzaamheden worden vastgelegd in een persoonlijk verpleegkundig dossier. Dit dossier kunt u altijd inzien.

De verpleegkundigen wisselen van dienst om:

 • 07.00 - 07.30 uur 
 • 15.00 - 15.30 uur
 • 23.00 - 23.30 uur

Op deze tijden houden de verpleegkundigen de overdracht. Dit houdt in dat zij elkaar beknopt vertellen hoe het met u gaat en welke bijzonderheden er eventueel zijn.

Dagelijkse verzorging

Meestal kunt u zelf gebruik maken van de sanitaire voorzieningen op uw kamer. Soms schrijft de arts volledige bedrust voor. De verpleegkundige helpt u waar nodig bij het wassen op bed en bij het gebruik van de po. Geef aan als u uw haren wilt laten wassen. Dan krijgt u daarbij hulp.

Uw verblijf op de OHC

Dagindeling

Een dag op onze afdeling ziet er globaal als volgt uit:

Tabel van folder Obstetrische high care 
Tijdstip Activiteit
06.00 uur zonodig wekken voor controles, bloed prikken of medicijnen
07.30 uur controles, ontbijt in overleg, persoonlijke verzorging
08.30 - 9.00 uur​ artsenvisite​
​10.00 uur koffie, partners zijn welkom, algemeen bezoekuur tot 12.00 uur​
11.00 uur​ zonodig controles​
​12.00 uur medicijnen​
​12.30 uur broodmaaltijd in overleg, rusten​
14.30 uur​ controles​
​16.00 uur bezoekuur tot 20.00 uur​
​17.30 uur warme maaltijd in overleg, medicijnen​
​18.00 uur zonodig controles, medicijnen​
​19.30 uur koffieronde​
​21.00 uur controles​
​22.00 uur medicijnen, partners gaan naar huis, nachtrust​

 

Op bezoek

Voor meer informatie over de bezoektijden van Isala verwijzen wij u graag naar de pagina 'Op bezoek bij Isala'. 

Omdat u vanwege de complexiteit van de zwangerschap bent opgenomen, is het raadzaam om uw bezoek via uw partner of een contactpersoon te laten regelen. Uw situatie laat het niet altijd toe dat u veel bezoek mag hebben.

De noodzaak van rust en beperkt bezoek is in sommige gevallen erg belangrijk. Te veel bezoek kan dan vermoeiend en hinderlijk zijn. 

Rooming-in

Overnachten
Op de OHC is het mogelijk om één persoon te laten overnachten op de eenpersoonskamer. In verband met extra onkosten die dit met zich meebrengt, zijn wij genoodzaakt hier een vergoeding voor te rekenen.

Op alle kamers, ook op de tweepersoonskamers, is het mogelijk om maaltijden te nuttigen. Dit kan geregeld worden via de service-assistent.

Komen u en uw partner van ver, dan kan uw partner gedurende uw opname ook een kamer huren in het nabijgelegen Ronald McDonald Huis. Meer informatie over het Ronald McDonald Huis vindt u verderop.

De huiskamer van het Ronald McDonald Huis vindt u op V4.3.A. U, uw partner en/of kinderen kunnen hier even ontspannen, als u van de OHC afdeling af mag. 

Contactpersoon

Het is raadzaam met familie of kennissen af te spreken aan wie inlichtingen mogen worden verstrekt en wie, indien nodig, de contactpersoon is. Deze contactpersoon kan bijvoorbeeld ook het bezoek coördineren. Geeft u de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon door aan de verpleegkundige. Het telefoonnummer van de afdeling is: 088 624  43 70, 24 uur per dag.

Veel voorkomende onderzoeken

Tijdens uw opname op de OHC krijgt u diverse onderzoeken. De meest voorkomende onderzoeken zijn:

 • Cardiotocogram (CTG)
  Dit onderzoek registreert via knoppen die met een band om uw buik worden vastgehouden, de hartslag en bewegingen van uw kindje en de weeënactiviteit van de baarmoeder. Deze knoppen zijn op het CTG-apparaat aangesloten. De verpleegkundige gebruikt gel voor de knop die de hartslag waarneemt.

  Er wordt een registratie van minimaal een half uur gemaakt. Het is belangrijk dat u tijdens deze registratie in bed ligt of zit in een ontspannen houding. U kunt uw kleren gewoon aanhouden, u hoeft alleen uw buik te ontbloten. Dit onderzoek is niet pijnlijk. De arts spreekt af hoe vaak het CTG moet worden gedaan. Dit kan variëren van één keer per dag tot continue registratie.

 • Echo en flowmeting
  Tijdens een echo bekijkt de arts of echoscopiste uw kindje in de baarmoeder met behulp van een knop (transducer) op uw buik die geluidsgolven uitzendt. De inwendige organen (van uw kindje, maar ook van uzelf) kaatsen deze geluidsgolven terug en worden zichtbaar op een scherm, de monitor.
  Om een goede geleiding van de geluidsgolven te krijgen brengt de arts gel op uw buik aan. Zo stelt de arts de grootte, groei en ligging van het kindje, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta vast. Ook bekijkt de arts of het kindje geen lichamelijke afwijkingen heeft.

  Tijdens de echo kan de arts of echoscopiste met behulp van de flowmeting zien of de doorbloeding van de navelstrengvaten en de vaten in het hoofdje van het kind nog goed is. De doorbloeding zegt onder andere iets over het functioneren van de placenta en geeft een voorspelling voor een aantal dagen. Tijdens de echo ligt u in uw bed of op de onderzoeksbank. U kunt uw kleren aanhouden, maar maakt ook nu de buik bloot.

  Voor u en uw kind levert het echo-onderzoek geen enkel gevaar op. Ook is het niet pijnlijk. Soms kan het drukken op de (volle) blaas wat onaangenaam zijn. Meestal kunt u het echo-onderzoek zelf op het scherm volgen. De arts bespreekt direct de uitslag van de echo met u.

  Normaal gesproken krijgt u eenmaal per twee weken een uitgebreide echo voor de groei van het kindje. Het komt wel eens voor dat er wel vaker een korte echo plaatsvindt om te kijken naar de conditie van het kindje en/of de placenta. De echo's worden vaak ook op woensdagochtend gemaakt voor het perinatologie overleg.

De bevalling

Voorbereiding op de bevalling

Wanneer u tijdens de zwangerschap bent opgenomen op de OHC, verloopt een aantal zaken waarschijnlijk niet zoals u zich had voorgesteld. Enkele voorbereidingen op uw bevalling kunt u echter in het ziekenhuis treffen. Denkt u bijvoorbeeld aan het lezen van boeken over de aanstaande geboorte en aan het praten erover met uw partner, familie en vrienden.

Ook de verpleegkundigen kunnen u veel informatie geven over uw zwangerschap, ziektebeeld en geboorte van het kindje. Op de afdeling zijn boeken en informatiemateriaal over de zwangerschap, de geboorte en de periode daarna aanwezig. U kunt de verpleegkundige ernaar vragen.

Het is raadzaam om tijdens uw opname een dagboekje bij te houden. Het opschrijven van uw gevoelens en belevingen tijdens uw verblijf kan u (zelfs weken tot maanden later) helpen bij het verwerken van het verloop van uw zwangerschap en bevalling, en de vaak spannende en onzekere tijd van uw verblijf in het ziekenhuis.

De bevalling

Wanneer de bevalling zich aankondigt, gaat u naar de verloskamer van de OHC. Als deze verloskamer bezet is, gaat u naar de Verlos/Kraamafdeling in vlinder 4 op de 4e verdieping. Wij streven ernaar om de verpleegkundige van de OHC bij u te laten zijn op de verloskamer om u en uw partner te ondersteunen en de arts te assisteren.

De verpleegkundige zet alles klaar voor de bevalling en bereidt u zo goed mogelijk voor. Tijdens de bevalling worden de weeën en de toestand van uw kindje en van u nauwkeurig in de gaten gehouden. U wordt regelmatig gecontroleerd en er vindt een continue registratie van de hartslag van het kindje plaats. Soms vindt tijdens de bevalling ook nog een echo-onderzoek plaats.

Keizersnede

In veel gevallen kan de baby niet via de natuurlijke weg geboren worden. Als het voor het kindje een vereiste is dat het snel geboren wordt of als het gezien uw gezondheid niet langer haalbaar voor u is om zwanger te zijn, dan is een keizersnede noodzakelijk.

De keizersnede vindt meestal plaats onder algehele verdoving (narcose). Afhankelijk van de situatie kan uw partner mee. Bij de keizersnede is altijd een kinderarts en/of neonatoloog aanwezig die het kindje direct na de geboorte onderzoekt en behandelt.

Daarna wordt uw kindje naar de Neonatale intensive care gebracht voor verdere behandeling. Na de keizersnede komt u op de uitslaapkamer. Uw partner mag bij u zodra u wakker bent. Als u terug op de OHC bent, mag u zo snel mogelijk naar uw kindje toe. Over het algemeen duurt dit twee uur voordat dat kan.

Als het kindje is geboren, en de gezondheid van u en uw kindje laat het toe, verhuist u naar de Verlos/Kraamafdeling V4.4.A. Deze afdeling heeft eenpersoonskamers.  

Na de bevalling

We weten van tevoren niet hoe lang de bevalling duurt. De periode direct na de geboorte gaat vaak erg snel. De verpleegkundige en de arts blijven zoveel mogelijk bij u om u te observeren en te controleren.

De neonatoloog of kinderarts, die vaak al tijdens de bevalling is opgeroepen, onderzoekt en ondersteunt uw kindje direct na de geboorte in een ruimte naast de verloskamer. De kinderarts komt daarna met uw kindje bij u om te vertellen hoe het gaat met uw kindje.

Daarna neemt de kinderarts uw kindje in de couveuse mee naar de Neonatale intensive care voor verdere behandeling. Uw partner mag met de kinderarts mee. U kunt zelf vrij snel na de bevalling ook naar de Neonatale intensive care toe.

Neonatale intensive care

De Neonatale intensive care is gespecialiseerd in de zorg die uw kindje op dat moment nodig heeft. U kunt in principe altijd naar uw kindje toe, behalve

 • tijdens de artsenvisite (‘s morgens tussen 8.45 en 9.15 uur);
 • tijdens de overdracht (‘s middags tussen 17.00 en 17.30 uur);
 • op donderdag tussen 16.30 en 17.00 uur;
 • als er acute situaties zijn en/of zorg noodzakelijk is bij uw of een ander kindje op de unit.

Geef van tevoren aan als u naar uw kindje wilt om een afspraak te maken. Uw verpleegkundige of de afdelingsassistent brengt ernaartoe en de verpleegkundige van de Neonatale intensive care brengt u weer terug naar uw kamer.

Meer informatie vindt u in de folder 'Welkom op de Neonatale intensive care'. 

Borstvoeding

De keuze of u borst- of flesvoeding gaat geven moet u zelf maken, of heeft u al gemaakt. Als afdeling stimuleren wij het geven van borstvoeding, zeker wanneer uw kindje te vroeg geboren is.

De samenstelling van borstvoeding is zodanig dat het bijna alle voedingsstoffen bevat die uw kindje nodig heeft. Bovendien bevat borstvoeding afweerstoffen en andere stoffen die de baby tegen ziekten en infecties beschermen. Welke keus u ook maakt, Isala geeft u graag goede begeleiding.

De meeste vrouwen zijn goed in staat om borstvoeding te geven, ook wanneer het kindje op de Neonatale intensive care ligt. Het is dan nog niet mogelijk om uw kindje aan de borst te leggen, maar u kunt overwegen te gaan kolven om op die manier de borstvoeding op gang te brengen en in stand te houden. De verpleegkundigen kunnen u hierbij ondersteunen.

Er zijn verrijdbare kolfapparaten beschikbaar, en de kolfsetjes kunt u van Isala gebruiken. Deze setjes gebruikt u 24 uur, daarna worden ze opnieuw gesteriliseerd en krijgt u een schone set. Afgekolfde moedermelk wordt bewaard in de koelkast op de kraamunit. Van daaruit kunt u het meenemen als u naar uw kindje gaat. Op de afdeling is informatiemateriaal aanwezig over het afkolven van moedermelk. Ook biedt Isala de mogelijkheid om via een borstvoedingscentrum een kolfapparaat te huren na ontslag. De verpleegkundige kan u hierover informeren.

Geboorteaangifte van uw baby

Binnen twee werkdagen (dus met uitzondering van het weekend en feestdagen) moet u aangifte (laten) doen van de geboorte van uw kindje. Dit kan op het Stadskantoor aan het Lübeckplein in Zwolle.

Ook kunt u aangifte doen op de Verlos/Kraamafdeling. Daar is regelmatig een medewerker van de Burgerlijke Stand aanwezig bij de balie. De verpleegkundige kan een afspraak voor u maken en geeft u daarna een formulier met daarop de tijd van aangifte. Ook krijgt u een kaartje waarop alle gegevens staan van de geboorte van uw kindje die nodig zijn voor het aangeven.

Ook al woont u zelf in een andere gemeente, uw kindje moet aangegeven worden in Zwolle, omdat dit de gemeente is waar uw kind geboren is. Bij aangifte is een paspoort en/of trouwboekje nodig.

Aangifte kan alleen gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest of door uw echtgenoot, als u gehuwd bent. Als u uw kind niet binnen twee werkdagen aangeeft, kan u dat een geldboete opleveren.

De keuze van de achternaam

Als u gehuwd bent, krijgt het kindje de naam van de vader, tenzij u vóór de geboorte samen een verklaring heeft afgelegd dat het kindje de naam van de moeder gaat krijgen. Bent u niet gehuwd, dan krijgt de baby de achternaam van de moeder, tenzij u vóór de geboorte samen bij de burgerlijke stand een verklaring van erkenning heeft afgelegd.

Erkenning kunt u ook bij de burgerlijke stand op de Verlos/Kraamafdeling regelen. Het is wel wenselijk om dit dan zo snel mogelijk te regelen als u opgenomen bent. De verpleegkundige kan hiervoor een afspraak maken.

Weer naar huis

Ontslag uit het ziekenhuis

Het moment van vertrek is afhankelijk van de gezondheidstoestand van u en uw kindje. Als er voor uzelf geen reden is om langer opgenomen te blijven, gaat u na een gewone bevalling na drie dagen naar huis. Als u een keizersnede heeft gehad, is dit vijf dagen.

Als u eerder naar huis wilt, kunt u dit overleggen met de arts-assistent. Als er wel een medische reden is, omdat bijvoorbeeld het ziektebeeld nog niet over is of doen er zich complicaties voor bij u of uw kindje, dan blijft u langer opgenomen.

Voordat u naar huis gaat, moet een aantal zaken worden geregeld. Niet alleen de kraamzorg, maar ook uw huisarts en/of verloskundige moeten op de hoogte zijn. Die komen in de kraamperiode voor medische controle thuis bij u langs. Als uw kindje nog op de NICU verblijft, heeft u in sommige gevallen recht op uitgestelde kraamzorg. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

De dag voordat u naar huis gaat, heeft u in principe nog een gesprek met een arts en een verpleegkundige tijdens de artsenvisite. Stelt u hen gerust alle vragen die u nog heeft.

Wij vragen u deel te nemen aan een Patiënttevredenheidsonderzoek, zodat we onze kwaliteit van zorg kunnen toetsen en zonodig kunnen verbeteren. Ook bieden wij u de mogelijkheid om na uw ontslag nog eens terug te komen voor een verpleegkundig nagesprek. U kunt aangeven met welke verpleegkundige u dan nog eens de opname en uw ziektebeeld wilt doorspreken.

Ronald McDonald Huis

Misschien mag u al naar huis terwijl uw kindje nog op de Neonatale intensive care verblijft. Als u dan graag dicht bij uw kind wilt blijven, kunt u een kamer huren in het nabijgelegen Ronald McDonald Huis. Dit kan ook alleen voor overdag.

Het Ronald McDonald Huis biedt een gastvrij verblijf aan ouders/verzorgers, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen die zijn opgenomen in ons ziekenhuis. Het Ronald McDonald Huis heeft negen gastenkamers.

Daarnaast heeft het huis de beschikking over een woonkamer, eetkeuken en wasserette. Na overleg met het ziekenhuis kunt u een kamer krijgen. Hiervoor wordt een financiële bijdrage gevraagd, die soms vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Aan het Ronald McDonald Huis is een verloskundigenpraktijk en huisartsenpraktijk verbonden voor kraambedcontrole, medicijnen, en dergelijke. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Ronald McDonald Huis. Ook is er op de afdeling een fotoboek beschikbaar, dat de verpleegkundige u kan geven.

Meer informatie

U kunt ook contact opnemen met verenigingen of organisaties die specifieke zorg, lotgenotencontact of hulp en ondersteuning kunnen bieden:

 • Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
  Postbus 119, 3960 BC Wijk bij Duurstede
  (0343) 57 66 26
  www.borstvoedingnatuurlijk.nl
 • Vereniging voor Ouders van Meerlingen
  Gildemarkt 35, 1351 HC Almere Haven
  (036) 531 80 54
  www.nvom.net
 • Vereniging Keizersnede-Ouders (VKO)
  Postbus 233, 2170 AE Sassenheim
  (076) 503 71 17 of (0252) 230 722
  bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 21.00 uur
 • Care4Neo (voorheen Vereniging voor Couveuseouders)
  Marshallweg 13 (unit 2)
  3068 JN Rotterdam
  (070) 38 62 353
  info@care4neo.nl
  www.care4neo.nl

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Verloskunde
088 624  43 70 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 16 januari 2023 / 5005

Gerelateerde folders