Contact
 1. 5035-Zwangerschap en psychische begeleiding (POP)
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Isala heeft extra aandacht voor zwangere vrouwen met psychische problemen. Naast verloskundige begeleiding is er ook ruimte voor begeleiding door een psychiater, fysiotherapeut of maatschappelijk werker.

U kunt hiervoor terecht bij de POP-polikliniek (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie). Hier leest u meer over deze gespecialiseerde begeleiding en de samenstelling van het begeleidingsteam.

​Wellicht bent u door uw huisarts, verloskundige of psychiater verwezen naar de gynaecoloog van het POP-begeleidingsteam (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie).
Bij uw eerste bezoek (het intakegesprek) op de polikliniek komt u bij een verloskundig zorgverlener (dit kan een gynaecoloog, arts in opleiding of klinische verloskundige zijn, waarvan de laatsten altijd onder supervisie van een gynaecoloog zijn) komt uw ziektegeschiedenis uitvoerig aan de orde. Ook bekijkt de verloskundig zorgverlener welke andere teamleden u kunnen begeleiden tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Als het nodig is, brengt hij/zij u al meteen in contact met een bepaalde zorgverlener.

Het team

Het gespecialiseerde begeleidingsteam bestaat uit verschillende zorgverleners die u vanuit hun specifieke deskundigheid kunnen begeleiden. Overigens krijgt u niet met alle genoemde zorgverleners te maken, maar slechts met enkelen.

Verloskundig zorgverlener

Op het spreekuur bij de verloskundig zorgverlener worden de gebruikelijke onderzoeken (controles) gedaan, zoals controles van uw bloeddruk en de groei van de baby. Als het nodig is, vindt er bloedonderzoek plaats.

Ook worden er meestal echo’s (beeldopnames) van uw ongeboren kindje gemaakt om te kijken of het zich goed ontwikkelt. Een echo wordt gemaakt met behulp van geluidsgolven en is niet schadelijk voor de baby. Natuurlijk komen eventuele problemen en vragen ter sprake. Maakt u eventueel van tevoren een lijstje met de vragen die u wilt stellen. Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde zorgverlener wordt begeleid. Dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld bij een extra controle.

Psychiater

De psychiater wordt geraadpleegd wanneer er sprake is van:

 • al bekende psychiatrische problemen of een vermoeden daarvan;
 • ernstige psychische problemen tijdens het kraambed (ook wel kraambedpsychose genoemd);
 • dreigende depressie (stemmingsstoornis) en/of angst tijdens de zwangerschap of na de bevalling;
 • zaken die het risico op problemen vergroten, zoals relatieproblemen, psychiatrische ziekte in de familie, een overleden kind, enzovoort;
 • gebruik van angstremmende medicijnen.

De psychiater begeleidt u wanneer u medicatie nodig heeft voor uw psychische klachten. Als het mogelijk is, wordt die medicatie in de laatste maand voor de bevalling afgebouwd. In het kraambed start de medicatie zo nodig opnieuw. In veel gevallen is het ook met medicatie mogelijk om borstvoeding te geven. Of dit wel of niet kan, wordt voor de bevalling met u besproken.

Consultatief psychiatrisch verpleegkundige (CPV)

De consultatief psychiatrisch verpleegkundige werkt nauw samen met de psychiater en kan:

 • u psychiatrisch ondersteunen en begeleiden tijdens de zwangerschap en gedurende de kraamtijd indien u die in het ziekenhuis doorbrengt;
 • u tijdens poliklinische voorgesprekken informatie geven over medicatie, borstvoeding en nazorg;
 • u raad geven bij het opstellen van een dagprogramma;
 • informatie geven aan uw partner en eventueel aan familieleden.

Klinisch psycholoog

Als er tijdens de zwangerschap of na de bevalling psychische klachten optreden, kan de klinisch psycholoog worden ingeschakeld. De meeste vrouwen die naar de klinisch psycholoog worden verwezen, hebben klachten als angst, stress of spanning, depressie of moeite met het aanvaarden van de zwangerschap.

Eerdere traumatische ervaringen met zwanger worden, zwangerschap of bevalling, kunnen een reden zijn voor verwijzing door de gynaecoloog. Er kan een behandeling worden ingezet (psychotherapie, cognitieve gedragstherapie: EMDR, ACT, mindfulness) of begeleiding worden gegeven. De klinisch psycholoog is beschikbaar voor alle ziekenhuispatiënten, klinisch en poliklinisch, na verwijzing door de medische specialist.

Anesthesioloog

De anesthesioloog is een medisch specialist voor onder andere narcose en pijnbestrijding. Hij of zij bespreekt van tevoren met u de mogelijkheden van veilige pijnbestrijding zodra de bevalling op gang komt. De anesthesioloog heeft een zogenaamd inloopspreekuur. U kunt een bezoek aan de anesthesioloog dus combineren met een andere afspraak in het ziekenhuis. U kunt hier desgewenst naar vragen.

Fysiotherapeut/haptonomie

De begeleiding van de fysiotherapeut kan bestaan uit informatie, adviezen en oefentherapie. Deze kunnen gericht zijn op de zwangerschap, de bevalling en/of de periode daarna. U kunt denken aan:

 • praktische tips en informatie met betrekking tot de bevalling;
 • ontspannings- en ademhalingsoefeningen;
 • houdingsadviezen;
 • vermindering van rug- en bekkenklachten;
 • het verbeteren van de conditie.

Vanuit de haptonomie wordt er met name gekeken naar hoe u in contact kunt komen met uw lichaam en uw kindje en welke waarde dat heeft tijdens uw zwangerschap en bevalling. In overleg met de gynaecoloog of psychiater wordt gekeken of het nodig is om deze persoonlijke vorm van zwangerschapsbegeleiding te volgen. Eventueel wordt de partner erbij betrokken. De begeleiding kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden.

Ziekenhuisapotheker

De ziekenhuisapotheker kan beoordelen of het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap veilig is of dat er soms andere geneesmiddelen zijn met een beter veiligheidsprofiel. De concentratie in het bloed van sommige geneesmiddelen verandert tijdens de zwangerschap. In het apotheeklaboratorium kunnen concentraties van geneesmiddelen worden gemeten, waarna de dosering van het geneesmiddel kan worden aangepast.

Ook kan de ziekenhuisapotheker beoordelen of het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap veilig is of dat het beter is om voor een ander geneesmiddel te kiezen. Andere teamleden van het POP roepen de ziekenhuisapotheker in consult, maar een rechtstreeks consult is ook mogelijk.

Medisch maatschappelijk werker

Voor en tijdens de opname in het ziekenhuis (en eventueel daarna) kunnen u en uw partner - eventueel samen met andere voor u belangrijke personen - begeleidingsgesprekken voeren met de maatschappelijk werker. U kunt informatie krijgen over thuiszorg, (uitgestelde) kraamzorg, huisvesting, verlof en nazorg. Een kennismakingsgesprek is altijd mogelijk. De maatschappelijk werker is ook werkzaam op de afdeling Neonatologie.

Kinderarts

Soms is het nodig dat de baby na de geboorte extra zorg krijgt. De kinderarts kan u vertellen wat de behandeling en zorg voor uw baby inhouden. Wanneer u angstremmende medicijnen en/of antidepressiva gebruikt tijdens de zwangerschap, onderzoekt de kinderarts uw baby na de bevalling op eventuele gevolgen van dit medicijngebruik.

Verpleegkundigen van het verpleegkundig spreekuur obstetrie (VSO)

De verpleegkundigen die het spreekuur verzorgen, zijn ook werkzaam op de afdeling Verloskunde. Zij voeren één tot drie keer een gesprek met u op de polikliniek. Zijn beantwoorden al uw niet-medische vragen. Een verpleegkundig opnamegesprek vindt plaats als voorbereiding op uw aanstaande opname. De verpleegkundige van het VSO kan u helpen met het opstellen van een geboorteplan als u hier behoefte aan heeft.

Obstetrieverpleegkundigen

Tijdens de opname op de Verlos- en Kraamafdeling is de verpleegkundige uw contactpersoon. De verpleegkundige is op de hoogte van de afspraken die op de polikliniek en tijdens de opname met u zijn gemaakt. Die afspraken worden ook opgeschreven in het verpleegkundig dossier.

De verpleegkundige begeleidt u tijdens de opname en vertelt u over de opname, de gang van zaken bij de bevalling en het kraambed. De verpleegkundige brengt de andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, op de hoogte van uw opname. Ook wordt gekeken of de nazorg goed geregeld is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de voorlichtingsavonden van de afdeling Verloskunde en/of de folder Bevallen in Isala

Bevalling en kraambed

Bij de bevalling is alles erop gericht om uw kindje zo rustig en veilig mogelijk geboren te laten worden. Door overleg tussen de verpleegkundigen en de andere leden van het gespecialiseerde team zijn de betrokkenen op de hoogte van uw situatie. Meestal begeleidt een klinisch verloskundige u tijdens de bevalling. Na de geboorte wordt u zo veel mogelijk bij de zorg voor uw kind betrokken en kunt u veel uitleg en hulp krijgen.

Soms kan het noodzakelijk zijn dat u een aantal dagen op de kraamafdeling opgenomen blijft. Vaak wordt er samen met u een dagprogramma opgesteld, voor de duidelijkheid en structuur tijdens uw opname. De baby is overdag bij u op de kamer. Wij betrekken u en uw partner zoveel mogelijk bij de zorg van uw baby om u zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de thuissituatie.

Omdat rust belangrijk is in de kraamperiode, raden we u aan om van tevoren met familie en vrienden afspraken te maken over bezoek en bezoektijden. Dat betekent: niet meer dan twee personen tegelijk op bezoek en het bezoek verspreid over de dag.

Nazorg en controle

Wanneer u naar huis gaat, neemt de verloskundig zorgverlener contact op met uw eigen verloskundige en kraamzorg voor een overdracht naar de thuissituatie. Daarnaast kijken we of er een vast contactpersoon is bij wie u met vragen of problemen terecht kunt. Dit kan uw huisarts zijn, of iemand van Dimence of GGZ. Soms wordt de nazorg via de polikliniek Psychiatrie of de klinisch psycholoog voortgezet.

Zes weken na de bevalling komt u, als u daaraan behoefte heeft, bij de gynaecoloog voor een controle. Bij de controle bespreekt u uw ervaringen en de gang van zaken tijdens de zwangerschap, uw verblijf in het ziekenhuis en de bevalling.

Wetenschappelijk onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in oorzaken en risico’s met betrekking tot angst, depressie en kraambedpsychose doet Isala wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is anoniem, dus uw naam is niet bekend. Als we u in een onderzoek betrekken, wordt u daarover geïnformeerd en vragen we uw toestemming voor gebruik van uw gegevens.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, vraag dan uw verloskundig zorgverlener gerust om uitleg. Wij raden u aan uw vragen van tevoren op papier te zetten. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze medewerkers:

Zwolle

Verloskunde
(038) 424 35 55 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
(038) 424 81 61 (bereikbaar buiten kantoortijden)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

26 november 2018 / 5035 / 315112

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.