Contact

Uw patiëntendossier

  1. Uw patiëntendossier

Uw patiëntendossier is heel belangrijk voor het verlenen van goede zorg. Tijdens uw behandeling bij Isala noteren alle zorgverleners gegevens over uw onderzoeken en behandelingen in uw patiëntendossier. Zo zien zij altijd al uw gegevens en kunnen zij u daardoor de juiste zorg geven.

U mag zelf ook in uw dossier kijken of een deel laten kopiëren. Isala bewaart uw gegevens 30 jaar. U mag gegevens in uw dossier laten aanpassen als ze niet kloppen, u mag ze laten vernietigen, aanvullen of afschermen voor bepaalde personen.

Patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het nodig dat de zorgverleners in Isala informatie over uw gezondheidstoestand, onderzoeken, behandelingen en uw specifieke wensen verzamelen in een patiëntendossier. In uw dossier staan ook gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis. De zorgverleners zijn verplicht een patiëntendossier aan te leggen.

Het dossier is digitaal. Zo staan uitslagen van verricht onderzoek direct ter beschikking van de zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken en soms ook voor uw huisarts. De zorgverleners die uw dossier voor uw behandeling inzien hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Wij bewaren uw dossier 30 jaar. Voor het dossier van kinderen geldt dat wij dit 30 jaar bewaren plus de tijd die het duurt totdat ze 18 jaar worden.

Waar worden mijn gegevens voor gebruikt

De gegevens uit uw patiëntendossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Informeren van andere zorgverleners binnen of buiten Isala die bij uw behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij een verwijzing of na ontslag uit het ziekenhuis (dan informeren wij uw huisarts). Dit gebeurt standaard, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier gebruiken wij voor de financiële administratie.
  • De gegevens uit uw dossier moeten wij soms delen omdat dat wettelijk is voorgeschreven. Wij delen bijvoorbeeld gegevens met de directeur van de GGD, om een infectieziekte te melden.
  • Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit gebeurt anoniem: uw naam en alle andere persoonlijke gegevens worden weggelaten. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken bij patiëntregistratie of de Centrale balie.
  • Onderzoek om de patiëntveiligheid te vergroten. Dit gebeurt anoniem. Ook als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken bij patiëntregistratie of de Centrale balie.

Toestemming

Wil uw arts gegevens gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, dan moet hij u daarover informeren en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn, zogenaamde geanonimiseerde gegevens. Onze privacyverklaring beschrijft uitgebreid hoe Isala uw gegevens gebruikt.

Uw patiëntendossier inzien

U mag uw patiëntendossier inzien. U kunt dat vragen aan de arts die u behandelt. U kunt het ook schriftelijk of per e-mail vragen aan de privacyfunctionaris, via onderstaande formulieren. Ook kunt u een kopie krijgen van uw eigen dossier of een gedeelte daarvan. U ontvangt alleen de gegevens afkomstig uit Isala en geen onderzoeksgegevens van andere zorg verlenende instanties.

Machtigingen familieleden

Uw familieleden mogen alleen uw dossier inzien als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Ouders van kinderen tot 16 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Voor anderen, zoals wettelijke vertegenwoordigers, geldt dat er tussen 12 en 16 jaar toestemming nodig is van zowel de jongere als de ouder(s). Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming) tot inzage.

Beroepsgeheim

Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat geldt ook voor de informatie uit uw medisch dossier.

Machtigen nabestaanden inzage dossier na overlijden

Nabestaanden hebben enkel en alleen het recht uw dossier of delen daarvan in te zien als:

  • de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming moet schriftelijk of elektronisch (digitaal) zijn vastgelegd door de patiënt of de hulpverlener. Mondelinge toestemming van de patiënt en ‘veronderstelde toestemming’ zijn niet voldoende.
  • een ieder zwaarwegend belang heeft bij inzage. Degene die beroep doet op deze grond voor inzage dient aannemelijk te maken dat zijn zwaarwegend belang wordt geschaad en dat inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier van de overleden patiënt noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang.

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een nabestaande na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, is het belangrijk dat u hiervoor bij leven een machtiging verstrekt. U kunt toestemming geven via het toestemmingsformulier onderaan deze webpagina. Kies 'Toestemmingsformulier inzage dossier door nabestaanden', print het uit en vul het in. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij één van de Centrale balies op de locaties van Isala.

Uw patiëntendossier aanvullen of verbeteren

U mag uw patiëntendossier aanvullen als u afwijkende of aanvullende zienswijzen heeft. Of als een andere hulpverlener dat heeft, bijvoorbeeld bij een second opinion. Ook feitelijke onjuistheden kunt u corrigeren, bijvoorbeeld foute adresgegevens.

Verwijdering van gegevens uit uw patiëntendossier

U mag onjuiste of niet ter zake doende gegevens uit uw patiëntendossier laten verwijderen. Ook mag u de brieven of formulieren laten vernietiging die de hulpverlener bewaart. Op dit recht is een aantal uitzonderingen. Deze staan beschreven in het privacyreglement. Het volledige privacyreglement en beschikbare aanvraagformulieren zijn hieronder te vinden. Wij vragen u bij de aanvraag altijd een kopie van een (geldig) legitimatiebewijs mee te sturen.

Heeft u vragen over inzage in uw dossier, dan kunt u daarvoor de privacyfunctionaris bereiken op maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur per telefoon: 088 624 72 55 of per mail: privacy.functionaris@isala.nl.

U kunt ook schrijven:
Isala
t.a.v. Privacyfunctionaris
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Ervaringen