Contact

Deskundigheid en specifieke samenwerkingsverbanden

  1. Deskundigheid en specifieke samenwerkingsverbanden

Het bespreken van een patiënt samen met andere ergotherapeuten of zorgverleners heeft meerwaarde voor de kwaliteit van de uiteindelijke behandeling. Al deze betrokken deskundigen wisselen informatie uit om een effectief behandelplan te kunnen voeren.

De samenwerkingsverbanden voor een aantal aandoeningen hebben wij voor u op een rij gezet.

Parkinsonnet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Meer dan 2000 gespecialiseerde zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio's die zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen. Alle therapeuten die lid zijn van het netwerk zijn specifiek geschoold. De therapeuten moeten een minimum aantal patiënten met Parkinson per jaar behandelen wil de therapeut aangesloten blijven bij het netwerk. Het is een kwaliteitskeurmerk waaruit blijkt dat de ergotherapeuten in Isala, al vanaf de start van Parkinsonnet in deze regio in 2008, goed zijn toegerust om deze groep patiënten te behandelen. Meer informatie over ergotherapie bij Parkinson leest u in de folder Ergotherapie bij Parkinson.

Kwaliteitskring dementie

De kwaliteitskring dementie is een grote regionale groep ergotherapeuten die bij- en nascholing heeft gevolgd van het EDOMAH principe. De doelgroep is mensen met een beginnende dementie (en hun mantelzorgers) die nog thuis wonen. De ergotherapeutische behandeling volgens de EDOMAH principes is bewezen effectief om langer thuis te kunnen blijven wonen. Het draagt zorg voor een betere draagkracht van de mantelzorger. Binnen die kwaliteitskring wordt casuïstiek besproken en worden de meest recente inzichten gedeeld. Hiermee ontstaat een kwaliteitswaarborg in de regio waar de ergotherapeuten in Isala een belangrijke spilfunctie vervullen. Wij werken nauw samen met de internist ouderengeneeskunde. Meer informatie over ergotherapie voor mensen met dementie en hun mantelzorger leest u in de folder.

OI poli

De Osteogenesis Imperfectapoli voor volwassenen in Isala is uniek in Nederland Bij het Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta werken diverse zorgverleners die beschikken over specifieke vakkundigheid (expertise) op het gebied van Osteogenesis Imperfecta (OI). Het centrum ontvangt jaarlijks een groot aantal volwassen patiënten met OI. Daardoor heeft het centrum veel ervaring opgedaan met deze complexe en zeldzame aandoening. Ook volgt het Expertisecentrum OI nauwlettend de specifieke (wetenschappelijke) kennis. Deze expertise komt ten goede aan kwalitatief goede diagnostiek, zorg, behandeling en voorlichting aan mensen met OI en hun zorgverleners. Het expertisecentrum heeft een adviesfunctie, zowel voor patiënten en hun omgeving als voor zorgverleners. De ergotherapeut speelt hier een belangrijke rol in. Meer informatie over het Expertisecentrum OI leest u in de folder.

Spasticiteitscentrum

In het Spasticiteitscentrum bieden wij hoogwaardige revalidatiezorg voor de regio Zwolle aan. Het doel is een integrale spasticiteitbehandeling, waarbij gestructureerd en hulpvraaggericht spasticiteitbeelden worden geanalyseerd. Dit doen wij samen met u en uw familie. Wij stellen op u gerichte behandeldoelen op om tot een onderbouwd behandeladvies te komen. De rol van de ergotherapeut hierin is de analyse van de vaardigheid van de arm of hand en het geven van advies voor vervolgbehandeling. Voor de analyse van de vaardigheid van de arm of hand zal de ergotherapeut gebruik maken van verschillende (observatie)methodes en testen. Dit hangt af van de vraagstelling en het doel van u als patiënt en het behandelteam. Meer informatie over spasticiteit en de behandeling ervan leest u op de site van de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

Complexe zitproblematiek

Het betreft een gezamenlijk spreekuur van revalidatiegeneeskunde en ergotherapie waarbij een adviseur WMO van de Gemeente Zwolle en een rolstoelleverancier betrokken worden. Dit is gestart in 2013. Het doel ervan is op een efficiënte en effectieve wijze het revalidatieadvies en het aanpassingstraject van u met een complex zitprobleem vormgeven zodat een optimaal behandelresultaat bereikt wordt. Dit kan bereikt worden door het medische, het paramedische en het technisch adviesdeel van het traject voor de zitvoorziening te combineren.

Doelgroep:
Volwassenen met een complex zitprobleem, o.a.:

  • 18+ kinderen, diagnose Spina Bifida of CP, uitbehandeld bij de Vogellanden.
  • Op verwijzing van huisartsen patienten met CP, MS of NAH met primaire verwijsvraag om spasticiteit te verminderen. Hier zit vaak een complex zitprobleem aan vast.
  • Patiënten uit woonvormen zoals Frion in Zwolle, Bloemensteijn uit Hattem en Sjaloom uit Wezep, veelal Spina Bifida of CP; daar zijn geen ergotherapeuten meer in dienst waardoor de taak van rolstoeladvies en aanpassing elders wordt gezocht.

Longrevalidatie

Het Harthuis maakt onderdeel uit van Isala's Hartcentrum en begeleidt patiënten met hartklachten, vaataandoeningen en COPD, op weg naar herstel. Het doel is een zo gezond mogelijke toekomst tegemoet te gaan. Binnen het Harthuis heeft ergotherapie een rol binnen de multidisciplinaire groepsvoorlichting aan patiënten met een longaandoening. De ergotherapeut is de specialist in het geven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen binnen dagelijkse activiteiten en biedt vervolgens praktische adviezen die direct thuis kunnen worden toegepast. Er wordt nauw samengewerkt met de longverpleegkundige, fysiotherapeut en diëtist. Meer informatie leest u in de folder Ergotherapie bij COPD.

Kwetsbare ouderen

Een belangrijk landelijk veiligheidsthema in ziekenhuizen is het onderwerp kwetsbare ouderen. Binnen Isala neemt de ergotherapeut deel aan een multidisciplinaire werkgroep die de screening en behandeling van deze doelgroep tijdens de opname in Isala vorm geeft. Dit om het risico op complicaties door vallen, functionele beperkingen en delier te beperken. Er zijn landelijke contacten met ergotherapeuten van andere ziekenhuizen die met dezelfde veiligheidsthema’s werken.

Decubituszorg

De ergotherapeut neemt deel aan een werkgroep decubituszorg binnen Isala. Complexe vraagstukken als gevolg van decubitus (doorligwonden) worden multidisciplinair behandeld. Er wordt samengewerkt met de plastisch chirurg, revalidatiearts en decubitusverpleegkundige. Daarnaast heeft de ergotherapeut een rol binnen het multidisciplinair behandelteam bij decubitusproblematiek en huidtransplantaties. Hierbij vindt analyse van de situatie plaats, de eerder genomen maatregelen worden geëvalueerd en zo nodig wordt na overleg met u contact gezocht met eerdere behandelaren. Wij geven zo nodig zit- en lighouding adviezen en voorzieningen zoals mobilisatie naar de. Na de operatie begeleidt de ergotherapeut de start van de mobilisatie uit bed. Verder verzorgt de ergotherapeut de verstrekking van zitkussens bij decubitus categorie 3 en 4 om decubitus te behandelen tijdens opname.

Valproblematiek

Ergotherapie maakt deel uit van het multidisciplinaire onderzoeks- en behandelteam van de valpolikliniek. De ergotherapeut richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheden om de dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. In de thuissituatie wordt hiervoor een test afgenomen, de AMPS (Assesment of Motor and Proces Skills). De ergotherapeut heeft regelmatig overleg met de andere betrokkenen uit het onderzoeks- en behandelteam, zodat er een integrale aanpak is.​

Ervaringen