Contact

Wetenschap en innovatie

  1. Wetenschap en innovatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Ons toegewijde team zorgt voor uitstekende kwaliteit van zorg volgens de laatste inzichten. Verder doen wij mee aan de meeste landelijke, belangrijke wetenschappelijke onderzoeken en onze patiënten kunnen daaraan deelnemen.

Landelijke coördinatie

Medisch wetenschappelijk onderzoek binnen de oncologie wordt gecoördineerd door landelijke werkgroepen, zoals de BOOG: Borstkanker Onderzoek Groep, DCCG: Dutch Colorectal Cancer Group, DUOS: Dutch Uro-Oncology Studygroup en de WIN-O projectgroep: Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie. Binnen deze werkgroepen bestaat samenwerking tussen alle medisch specialisten betrokken bij de zorg voor patiënten met betreffend ziektebeeld. Zij houden zich bezig met het verbeteren van behandelmethoden voor volwassen patiënten met kanker. Binnen Isala vindt ook medisch wetenschappelijk onderzoek plaats dat niet door deze werkgroepen wordt gecoördineerd. Bedrijven die nieuwe tests of medicijnen hebben ontwikkeld, kunnen ook initiatief nemen tot onderzoek.

Deelname

Patiënten die behandeld worden voor kanker in Isala kunnen gevraagd worden deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Indien van toepassing zult u hierover uitvoerig mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd door uw arts en regieverpleegkundige. Mogelijke voor- en nadelen van deelname worden met u besproken. Vervolgens neemt u de tijd voor persoonlijke afweging en beslist u of u wel of niet wilt deelnemen.​
Veel medisch wetenschappelijke onderzoeken zijn gericht op het ontwikkelen van effectievere of veiliger opsporingsmethoden of behandelingen. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan hoe patiënten met kanker het beste ondersteund en begeleid kunnen worden tijdens hun ziekteproces.

Deelname aan een studie is altijd op vrijwillige basis. U kunt zich gaandeweg een behandeling in onderzoeksverband ten alle tijde terugtrekken van deelname. Besluit u af te zien van deelname, dan wordt u behandeld volgens de huidige richtlijn of standaard.

Wetenschappelijk onderzoek in Isala

Voordat u bij Isala wordt gevraagd deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, controleert de specialist of u voldoet aan specifieke criteria voor deelname. Wanneer u instemt met deelname, dan volgen bij veel wetenschappelijke onderzoeken nog aanvullende medische onderzoeken om te zien of u daadwerkelijk geschikt bent voor deelname.

Momenteel worden in Isala borstkankerpatiënten gevraagd voor deelname aan de volgende medisch wetenschappelijk onderzoeken:

APBI (Accelerated Partial Breast Irridiaton)

Een haalbaarheidsonderzoek*. Een onderzoek bij een specifiek groep borstkankerpatiënten van 60 jaar en ouder, die bestraald worden in het kader van een borstsparende behandeling. Niet de gehele borst, maar slechts het aangedane deel wordt in een korte tijd bestraald.

Belle 3

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor postmenopauzale patiënten met uitgezaaide of lokaal gevorderde borstkanker. De borstkanker is tijdens of na behandeling met een mTOR-remmer, een vorm van doelgerichte therapie, verergerd. Onderzocht wordt of een nieuw middel, ook een vorm van doelgerichte therapie, in combinatie met een vorm van anti-hormonale behandeling effectief is in het bestrijden van de ziekte. Een dubbelblinde*, placebo gecontroleerde* studie.

Biomarker Everolimus Exemestaan

Onderzoek bij patiënten met uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker. Een onderzoek naar kenmerken in tumorweefsel en bloed, die informatie kunnen geven over de werkzaamheid van het medicijn everolimus ( een doelgerichte therapie) in combinatie met exemestaan (een vorm van anti-hormonale therapie).

Boog Big Pregnancy

Een registratiestudie* met betrekking tot borstkanker tijdens de zwangerschap.

Boog 2013-07

Onderzoek naar de beste behandeling voor patiënten met borstkanker en lymfeklier uitzaaiing(en) in de schildwachtklier. Onderzocht wordt of een extra okselbehandeling – operatie of bestraling - veilig achterwege gelaten kan worden bij patiënten behandeld met een borstamputatie. Een gerandomiseerde studie*.

Bravo

Een gerandomiseerd* onderzoek bij eerder behandelde patiënten met her2 neu negatieve, uitgezaaide borstkanker, waarbij een genmutatie (oftewel een erfelijke vorm van borstkanker) is bewezen. Een onderzoek naar de werking van een nieuw middel (een vorm van doelgerichte therapie) versus de keuze van de arts.

Homerus

Een onderzoek bij patiënten met her2 neu positieve borstkanker die adjuvante (aanvullend na operatie) of neo-adjuvante* behandeling krijgen met trastuzumab (een vorm van doelgerichte therapie). De mogelijkheid van thuistoediening van dit middel wordt onderzocht. Een gerandomiseerde* studie.

Inpres

Een studie bij een bepaalde categorie patiënten met uitgezaaide borstkanker. Een onderzoek naar de invloed van leeftijd en gewicht op de bloedconcentratie van everolimus, een middel dat behoort tot de doelgerichte therapie.

Male Breast

Een registratiestudie* met betrekking tot borstkanker bij mannen.

Nbreast

Een onderzoek bij patiënten die neo-adjuvant* behandeld worden met chemotherapie. Het is een onderzoek naar de mammaprint, blue print en targetprint. Dit zijn tests die kijken naar de genetische eigenschappen van tumoren.

NEO-TN

Een onderzoek bij patiënten met hormoonreceptor en her2 neu negatieve borstkanker, die neo adjuvante* chemotherapie therapie krijgen. Bij een subgroep van de patiënten met dit type borstkanker, wordt het effect van hoge dosis chemotherapie met stamceltransplantatie vergeleken met chemotherapie zonder stamceltransplantatie. Bij de overige patiënten worden verschillende chemotherapieschema’s met elkaar vergeleken.

Stop and go

Onderzoek bij patiënten die chemotherapie krijgen bij uitgezaaide, her2 neu negatieve borstkanker. Er wordt gerandomiseerd* tussen 8 cycli van kuren continue, versus 2 cycli van 4 kuren.

Symfony

Een registratiestudie* met betrekking tot de behandelkeuze die door arts en patiënt gemaakt wordt na het bepalen van een mammaprint (en eventueel target print en blue print). Dit zijn tests die kijken naar de genetische eigenschappen van borstkanker.

Tired

Een onderzoek bij borstkankerpatiënten met uitgezaaide borstkanker die chemotherapie of anti-hormonale therapie krijgen. Het effect van verschillende behandelmethoden bij ernstige vermoeidheid wordt onderzocht.

Train 2

Een onderzoek bij patiënten met her2 neu positieve borstkanker, die neo-adjuvant* chemotherapie en immunotherapie krijgen. Er wordt onderzoek gedaan naar het optimale behandelschema.

Triple B

Gerandomiseerd* onderzoek bij patiënten met uitgezaaide borstkanker die hormoonreceptor en her2 negatief is. Een onderzoek waarbij verschillende combinaties van chemotherapie en bevacizumab (doelgerichte therapie) met elkaar vergeleken worden. Er wordt ook weefselonderzoek verricht om te achterhalen of er subtypen van tumoren zijn binnen dit type tumoren die speciaal gevoelig zijn voor één van de onderzochte chemotherapie schema’s. 
 
*Toelichting op de verschillende termen:

  • Dubbelblind: Het lot bepaalt of een patiënt een nieuw medicijn krijgt of een placebo. De patiënt en de behandelend specialist weten beide niet voor welke behandeling de patiënt heeft geloot.
  • Gerandomiseerd: het lot bepaalt in welke onderzoeksgroep een patiënt wordt ingedeeld.
  • Haalbaarheidsstudie: een nieuwe en beproefde behandeling, welke in het buitenland succesvol is gebleken, wordt nu toegepast in Nederland.
  • Neo adjuvante behandeling: chemotherapie en/of doelgerichte therapie en/of hormoontherapie voorafgaand aan operatie.
  • Placebo (gecontroleerd): het lot bepaalt of een patiënt een nieuw medicijn krijgt of een placebo. Een placebo is een tablet zonder werkzame stof.
  • Registratiestudie: een studie waarbij een patiënt de reguliere behandeling krijgt, maar gegevens worden verzameld en geanalyseerd om kennis te vergroten ten aanzien van een specifiek onderwerp. De gegevens worden verzameld vanuit de medische dossiers en/of door vragenlijsten aan de patiënt voor te leggen. 

Meer informatie

Meer informatie over het meedoen aan onderzoek, de rechten en plichten, kunt u vinden in de brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.