Contact

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Wetenschappelijk onderzoek
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De afdeling Orthopedie is actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Hiermee dragen wij bij aan de verbetering en de vernieuwing in de zorg voor de orthopedische patiënt.

Onderzoeksbureau Orthopedie

De afdeling Orthopedie heeft een onderzoeksbureau ingericht dat zich volledig richt op het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De kern van het onderzoeksbureau bestaat uit drie orthopedisch chirurgen, een wetenschapscoördinator en een jaarlijks wisselende arts-onderzoeker. Stafleden en arts-assistenten van de vakgroep werken op projectbasis samen met het onderzoeksbureau. De wetenschapscoördinator bewaakt de kwaliteit en de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek.

Onze wetenschappelijke activiteiten resulteren vaak in publicaties in verschillende (online) vakbladen. Ook worden er geregeld voordrachten op zowel regionale, nationale als internationale wetenschapsdagen en congressen gehouden. Door in diverse wetenschappelijke gremia actief te zijn, probeert de afdeling ook in de organisatie van wetenschap op lokaal en landelijk niveau haar bijdrage te leveren. Orthopeden binnen onze maatschap hebben zitting in de Medisch-ethische Toetsingscommissie, de Commissie voor het Wetenschappelijk Werk van de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) en de editorial en review board van (inter)nationale orthopedische tijdschriften. De wetenschapscoördinator is lid van de werkgroep orthopedie en wetenschap van het NOV. Op deze manier blijven wij op de hoogte van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen de orthopedie.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de wetenschapscoördinator: onderzoek.orthopedie@isala.nl

Landelijk Registratie Orthopedische Implantaten

De afdeling Orthopedie van Isala levert data aan het Landelijk Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) voor onderzoek naar de kwaliteit van gewrichtsprothesen die in Nederland geplaatst zijn. Daarnaast worden bij onze patiënten vragenlijsten afgenomen waarop de patiënt de kwaliteit van leven en het niveau van functioneren aangeeft voor en na een ingreep (PROM: Patiënt Reported Outcome Measurement). Deze data beschrijven de uitkomsten van een behandeling vanuit het perspectief van de patiënt en worden gebruikt om de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de orthopedische zorg verder te verbeteren.

Toestemming van patiënten

U kunt tijdens uw behandeltraject gevraagd worden deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. U bent vrij in uw keuze wel of niet deel te nemen, daarom vragen wij altijd uw toestemming. Het onderzoek is er vaak op gericht om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren. Alle onderzoeken worden volgens een opgelegd format beschreven, besproken binnen het onderzoeksbureau Orthopedie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Medisch-ethische toetsingscommissie voordat ze worden uitgevoerd.

Lopende onderzoeken

  • ACCENT studie: vergelijkende studie naar drie veelgebruikte technieken voor het reconstrueren van de voorste kruisband in het geval van een gescheurde voorste kruisband, te weten de ‘transtibiale’ techniek, de ‘anteromediale tunnel’ techniek en de ‘tape locking screw’ techniek.
  • APOLLO trial: Deze trial vergelijkt het effect van verschillende chirurgische benaderingen bij het plaatsen van een kophalsprothese op uitkomsten die voor de patiënt belangrijk zijn.
  • DART studie: vergelijkende studie naar de behandeling met gips versus een operatie bij patiënten die 65 jaar of ouder zijn en een breuk hebben in het spaakbeen die doorloopt tot in het gewricht.
  • DART II studie: Patiënten die hebben deelgenomen aan de DART studie (zie hierboven) wordt gevraagd deel te nemen aan deze vervolgstudie met als doel deze patiënten voor een langere periode te volgen.
  • FRAIL hip studie: observationele studie naar de kwaliteit van leven bij kwetsbare oudere verpleeghuispatiënten met een heupfractuur, waarbij gekeken wordt naar de verschillen in uitkomst tussen patiënten die wel en die geen operatie ondergaan.
  • LEAK studie: een vergelijkende studie naar de beste behandeling van een langdurig lekkende wond na een primaire totale heup of knieprothese.
  • MISTLETOE: een vergelijkende studie waarbij een minimaal invasieve chirurgische klauwteenbehandeling vergeleken wordt met de traditionele chirurgische behandeling.
  • REDEP trial: vergelijkende studie naar het uit de kom gaan van de protheseheup bij een standaard heupkom versus een ‘dual mobility’ heupkom. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten, kwaliteit van leven, eventuele complicaties en andere factoren die bepalen of de ‘dual mobility’ cup een goed alternatief is voor de standaard cup.
  • SPSI studie: studie over de waarde van een computerprogramma als hulpmiddel, waarmee de beweging tussen ruggenwervels kan worden berekend bij patiënten die een operatie aan een kanaalstenose in de onderrug ondergaan.