Contact
 1. 7086-Vruchtbaarheidsbehandeling (PID): H3 Psychische ondersteuning

Patiënten Informatie Dossier

​Verminderde vruchtbaarheid kan een behoorlijke belasting zijn voor uw psychisch (geestelijk) welzijn en uw dagelijks functioneren. Tijdens de periode van onderzoek en behandeling kunt u te maken krijgen met veel emoties. Gevoelens van angst, verdriet, boosheid, rouw, jaloezie of leegte kunnen een rol spelen. Iedereen gaat op zijn eigen manier om met deze gevoelens. Hoe u het beste met uw emoties kunt omgaan, is helaas niet te zeggen. Er is geen pasklaar antwoord; voor iedereen werkt het anders. Ook reageren mannen en vrouwen nogal eens verschillend.

Het onderkennen van de emoties is vaak de eerste stap om ermee om te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat u díe ondersteuning zoekt waarbij u zich prettig voelt. Hier noemen we een aantal mogelijkheden.

Zelfhulp

Onzekerheid en stress zijn emoties waarop u zelf ook invloed kunt uitoefenen. Zo kunt u onzekerheid beperken door op zoek te gaan naar informatie. Ook zijn er manieren om stress te verminderen.

Geef uzelf duidelijkheid en rust door informatie te vragen of zoeken. Dit kan gevoelens van onzekerheid verminderen. Probeer deze informatie af te bakenen en bepaal wat voor u op dit moment belangrijk is. Dit hangt samen met uw stemming en de fase van onderzoek of behandeling. U kunt informatie krijgen via:

 • uw arts of de fertiliteits- of researchverpleegkundige;
 • thema-avonden die het Isala Fertiliteitscentrum één à twee keer per jaar organiseert.

Omgaan met stress

Zorg daarnaast goed voor uzelf en zoek manieren die u helpen om te gaan met stress. Denk aan:

 • een dagboek bijhouden;
 • sporten;
 • praten met bijvoorbeeld vrienden of lotgenoten;
 • iets doen wat u een goed gevoel geeft, zoals een avond uitgaan. Doe wat voor u persoonlijk werkt. Dit is voor iedereen verschillend.

Hulp van familie en vrienden

Het kan moeilijk zijn om alleen met uw partner het traject van vruchtbaarheidsonderzoek en -behandeling te doorlopen. Waarschijnlijk heeft u om u heen wel mensen die u daarbij graag helpen. Voordeel van deze hulp is dat de ander u goed kent. Er is een goede basis van vertrouwen.

Zoek familieleden of vrienden op, als u te maken krijgt met teleurstellingen. Dit kan helpen de gevoelens van pijn en angst wat te verminderen. De één zal u daarbij beter begrijpen dan de ander, hoewel iedereen goede bedoelingen zal hebben. Houd er rekening mee dat reacties soms pijnlijk kunnen zijn. Vaak speelt onbegrip en/of onbekendheid met het probleem dan een rol. Het kan helpen om dit bespreekbaar te maken.

Professionele hulp

Het kan voorkomen dat u en uw partner tijdens het onderzoeks- of behandeltraject extra ondersteuning nodig hebben van een professionele hulpverlener. Hiervoor kan de arts of verpleegkundige u doorverwijzen naar onze maatschappelijk werker. Ook doorverwijzing naar een klinisch psycholoog is mogelijk.

Medisch maatschappelijk werk

De hulpverlening van de maatschappelijk werker richt zich op de psychosociale begeleiding tijdens uw onderzoek- en behandelingstraject binnen het fertiliteitscentrum. Concreet betekent dit dat de maatschappelijk werker u onder andere steunt bij het op een rij zetten van gedachten en gevoelens, zodat er weer ruimte ontstaat in het denken, voelen en handelen. Als de kinderwens niet wordt vervuld, kunnen thema’s als het omgaan met kinderloosheid en het zoeken naar een nieuw toekomstperspectief besproken worden.

De maatschappelijk werker biedt een behandeling die gericht is op het verminderen van stress en het omgaan met de gevoelens die een vruchtbaarheidsprobleem met zich meebrengt. Zo nodig kan zij u doorverwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Hulp van lotgenoten

Misschien vinden u en uw partner het prettig om contact te hebben met lotgenoten. Lotgenotencontact kan u het gevoel geven ‘niet de enige’ te zijn die te maken heeft met vruchtbaarheidsproblematiek. Het kan u zelfs uit een isolement halen. Het is wel belangrijk te beseffen dat iedere situatie uniek is. Probeer goed voor uzelf te bepalen of u zich (nog) goed voelt bij het lotgenotencontact. Ook reacties van lotgenoten zijn gekleurd door de eigen beleving. Reacties kunnen u helpen, maar ook wel eens onzeker maken.

Wanneer u ervoor kiest om lotgenotencontact op te zoeken, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Digitaal Fertiliteitscentrum
  Patiënten van het Fertiliteitscentrum kunnen (gratis) lid worden van deze community.  
 • Freya, landelijke vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblematiek. Deze vereniging biedt meerdere mogelijkheden voor lotgenotencontact, zoals groepsbijeenkomsten, een telefonisch spreekuur door ervaringsdeskundigen, een forum en een chatbox.

Opleidingsziekenhuis

Isala is een groot opleidingsziekenhuis. Als u zich in ons ziekenhuis laat behandelen, betekent dit dat u te maken kunt krijgen met artsen in opleiding, verpleegkundigen in opleiding en andere zorgverleners die in opleiding zijn. De medisch specialist is als behandelend arts verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Hij kan worden bijgestaan door arts-assistenten: (afgestudeerde) artsen die meestal tot medisch specialist worden opgeleid. Ook werken er co-assistenten in ons ziekenhuis: dit zijn artsen in opleiding die onder leiding en toezicht van de medisch specialisten en arts-assistenten werken.

Wetenschappelijk onderzoek

In Isala vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. Ook het fertiliteitscentrum doet regelmatig mee aan grote landelijke wetenschappelijke studies om de kwaliteit van de zorg aan fertiliteitspatiënten te blijven verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Onderzoek mag pas uitgevoerd worden als aan bepaalde zorgvuldigheidseisen is voldaan. De zorgverlener/wetenschappelijk onderzoeker heeft de plicht u uitvoerig te informeren over het onderzoek en welke medewerking van u wordt gevraagd.

In het fertiliteitscentrum is het mogelijk dat u gevraagd wordt mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming wordt u bij zo’n onderzoek betrokken. Welke beslissing u ook neemt, het heeft geen nadelige gevolgen voor uw behandeling. In ons centrum werkt researchverpleegkundige Henriëtte Hulsebos om wetenschappelijk onderzoek te coördineren en te begeleiden. U kunt bij haar terecht met al uw vragen over onderzoeken. Ze is telefonisch te bereiken op 088 624 77 83. U kunt haar ook mailen: h.j.m.hulsebos@isala.nl.

Op onze website kunt u nalezen welke studies er momenteel in het fertiliteitscentrum lopen. Als u belangstelling heeft om met een bepaalde studie mee te doen, kunt u dit bespreken met uw arts of de researchverpleegkundige.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7086 / P