Contact

Laboratorium voor klinische chemie

 1. Laboratorium voor klinische chemie

Het Klinisch chemisch laboratorium (KCL) van Isala beoefent de klinische chemie en hematologie (bloedziekten) in de volle breedte. Voor complexe en zeldzame laboratoriumdiagnostiek onderhoudt het KCL contacten met andere laboratoriumspecialisten. Op deze manier is vrijwel elk klinisch relevant onderzoek mogelijk. Op deze pagina leest u meer over het KCL.

Voor het aanvragen van onderzoek en instructies gaat u naar Aanvragen diagnostiek.

Soorten laboratoriumonderzoek

Het KCL doet onderzoek in onder andere bloed (arterieel, capillair en veneus), urine, ontlasting, liquor, beenmerg, sperma, lymfeklieren en lichaamsvochten zoals ascites, pleuravocht, pericardvocht, wondvocht en gewrichtsvocht. Naast chemische bepalingen worden ook hematologische, cytologische, immunologische, moleculair biologische, parasitologische en stollingsonderzoeken verricht. Op basis van de uitslagen van het aangevraagde onderzoek kan de laboratoriumspecialist een diagnose stellen of u als arts helpen bij het stellen van een diagnose. Naast bovenstaande onderzoeken verricht het KCL ook diverse onderzoeken naar erfelijke ziekten, waaronder DNA–onderzoek. In de eLabgids kunt u alle praktische informatie vinden over bepalingen die door het KCL worden verricht.

Naast bloedafname en materiaalverzameling voor eigen onderzoek, doet KCL dit ook voor:

 • medisch microbiologisch onderzoek (Laboratorium voor infectieziekten);
 • toxicologisch onderzoek;
 • medicijnspiegelbepalingen (Klinische farmacie);
 • INR-bepalingen (Trombosedienst);
 • prenatale zwangerschapsscreening;
 • klinisch wetenschappelijk onderzoek (studies, trials).

Overige taken van het KCL:

 • Uitgifte van bloed en bloedproducten.
 • Eindverantwoordelijkheid in het hemovigilantietraject.

Dienstverlening eerste lijn

Naast het uitvoeren van diverse laboratoriumonderzoeken, verricht het KCL ook diverse andere activiteiten voor de eerste lijn zoals:

 • voorlichting over procedures en onderzoeken;
 • nascholing doktersassistenten en huisartsen;
 • externe kwaliteitscontrole labonderzoek bij huisartsen;
 • diagnostisch toetsingsoverleg;
 • implementatie, uitvoering en ondersteuning ‘point of care testing’.

Iedere vier jaar houdt het KCL een schriftelijke enquête onder de huisartsen in het adherentiegebied. Huisartsen kunnen met een score aangeven hoe zij de verschillende onderdelen en activiteiten van het KCL beoordelen.

Point of care testing in de huisartsenpraktijk

Laboratoriumdiagnostiek wordt allang niet meer uitsluitend op een Klinisch chemisch laboratorium verzorgd. Sinds geruime tijd wordt ‘near patient testing’ of ‘point of care testing’ (POCT) toegepast in de 1e en 2e lijn. Het KCL van Isala heeft voor de volgende onderzoeken POCT-testen beschikbaar: 

 • Glucose
 • Hb
 • CRP
 • Urinescreening

Voor implementatie, uitvoering en ondersteuning van POCT-testen beschikt het KCL over een POCT-team. De kwaliteit van POCT-diagnostiek wordt onder andere gewaarborgd door:

 • Betrouwbare apparatuur die een juist en precies resultaat levert. Het resultaat is vergelijkbaar met de resultaten van de laboratoriumtest.
 • Training van medewerkers die metingen uitvoeren. Voor CRP geldt: training van een medewerker van de huisartsenpraktijk (=contactpersoon) die daarna de overige medewerkers van praktijk traint volgens het principe ‘train de trainer’. De training behandelt het hele traject van afname, analyse en gerapporteerde resultaat. De bekwaamheid van de praktijkmedewerker wordt beoordeeld door de contactpersoon en, bij goed gevolg, beloond met een certificaat. Het certificaat is twee jaar geldig en wordt verlengd als de medewerker opnieuw door de trainer (contactpersoon) is beoordeeld.
 • Regelmatige controle van POCT-apparatuur uit te voeren. Eén keer per jaar bezoekt een medewerker van het POCT-team de huisartsenpraktijk, verricht onderhoud aan de CRP-en/of urinestriplezer en bepaald kwaliteitscontroles op de urinestriplezer.
 • Beschikbaarheid van werkinstructies en formulieren. Na plaatsing van de POCT-apparatuur en instructie over de werking ervan, ontvangt u van het KCL een URL waarmee u toegang krijgt tot werkinstructies en formulieren die nodig zijn bij het uitvoeren van POCT-testen.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met het POCT-team van het KCL via 088 624 80 99 of laboratorium.poct@isala.nl. Meer informatie over POCT leest u ook in de Richtlijn POCT in de Huisartsenvoorziening 2015.

Samenwerking en onderzoek

Isala:

 • werkt nauw samen met andere laboratoria waaronder het Universitair Medisch Centrum Groningen, Academisch Medisch Centrum Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum Utrecht;
 • werkt samen met het VU Medisch Centrum te Amsterdam op het gebied van hemato-oncologie;
 • werkt samen met en adviseert MCC Klik, en Zwolse Stadsapothekers, diagnostische bedrijven en nationale - en internationale instanties, zoals SAN, RIVM, NEN, ISO, FDA;
 • voert regelmatig overleg in het kader van Samenwerking Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ);
 • bewaart en geeft bloedproducten uit voor operaties en bloedtransfusies;
 • verricht onder andere plasmafereses en stamcelfereses;
 • verricht hielprikonderzoek voor het landelijk neonataal screeningsonderzoek;
 • produceert controlemateriaal in het kader van het SKML Hemocytometrie ringonderzoek;
 • controleert vrijwel alle bloedglucosemeters en bijbehorende strips voor de Nederlandse patiëntenmarkt. Het KCL functioneert internationaal als vraagbaak op dit terrein;
 • produceert binnen het Europees Referentielaboratorium (ERL) de gouden standaard voor HBA1c voor de rest van de wereld.

Privacy medische informatie

Elke patiënt moet toestemming geven om medische informatie en familiehistorie bekend te maken aan relevante beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg als dat noodzakelijk is voor de behandeling en het behandeltraject. Lees meer over Patiëntenrechten en verantwoordelijkheden.

De laboratoriummedewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de patiëntengegevens. Deze geheimhoudingsplicht is opgenomen in het arbeidscontract. Op de polikliniek Bloedafname zijn gescheiden afnamecabines aanwezig, zodat de privacy van de patiënt zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. De computerbestanden met patiëntgegevens zijn beveiligd met een persoonsgebonden wachtwoord. Bij de registratie van patiëntengegevens wordt gewerkt volgens het Privacyreglement voor patiënten en medewerkers van Isala. Deze is afgeleid van de eisen zoals gesteld in de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Informatiedragers met patiëntgevoelige informatie worden na de daarvoor geldende bewaartermijnen vernietigd. Elektronische informatie wordt uit de betreffende bestanden gewist en het papier wordt vernietigd. In het kader van de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst hebben patiënten of hun wettelijke vertegenwoordigers inzagerecht in hun gegevens.

Keurmerken

 • Het KCL van Isala is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) voor ISO15189:2012 onder nr. M026. De activiteiten van het KCL zijn opgenomen in de scope op de website van de RvA
 • Voor stamceltransplantatie is het KCL JACIE-geaccrediteerd. Daarmee is het KCL verplicht om een minimaal aantal transplantaties te doen met goed gekwalificeerd personeel, kwalitatief goede middelen en volgens gestandaardiseerde procedures.
 • Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent sinds oktober 2016 Isala KCL en Isala Pathologie (LAB) in Zwolle als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.
 • KCL is onderdeel van Isala en daardoor ook JCI-geaccrediteerd.

Klachten en opmerkingen

Het KCL streeft er naar om u optimaal van dienst te zijn. Mocht u klachten of opmerkingen hebben over onze dienstverlening, nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken via het reactieformulier. Daarnaast kunt u een klacht melden met de app TIM (Transmuraal Incident Melden). Deze app is te downloaden via de Android of iOS appstore van uw mobiele device. Gebruik als zoekterm ‘TIM ZVN’.

De eLabgids

De Isala eLabgids is een database waarmee u op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier informatie kunt raadplegen over het bepalingenpakket van KCL. Ook worden met de eLabgids contactgegevens en nieuws vanuit het KCL beschikbaar gesteld.

De Isala eLabgids is specifiek ingericht voor Isala en kent een openbaar deel en een gesloten deel. Het gesloten deel bevat meer specifieke en inhoudelijke informatie over bepalingen en is enkel toegankelijk voor huisartsen en medisch specialisten met een beveiligde login. Indien gewenst kunt u toegang verkrijgen tot het gesloten deel door een mailbericht te sturen naar: kcl-pa.kwaliteitszorg@isala.nl. Vermeld in het mailbericht uw mailadres en uw VEKTIS(AGB)-code of BIG-registratienummer. Wij informeren u dan zodra uw account is geactiveerd.

TIP: zet de link (URL) van de eLabgids op een voor u makkelijk bereikbare plek, bijvoorbeeld in uw favorieten van de browser.

De eLabgids: ook beschikbaar als app voor mobile devices

De eLabgids is ook als app op uw mobile device te installeren. Ga daarvoor naar de Google (Android) of Apple (iOS) appstore en zoek op Isala Lab. Onze informatie is daarmee altijd en overal raadpleegbaar.

Contact

Consultatie

Het KCL is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor vragen over de interpretatie van laboratoriumuitslagen en voor adviezen over laboratoriumdiagnostiek. Indien u diagnostiek die niet vermeld staat op het aanvraagformulier wil verrichten, dan vragen wij u om eerst contact op te nemen met het KCL via 088 624 24 68 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur). Buiten bovenstaande tijden en op zaterdag, zondag en erkende feestdagen is het KCL bereikbaar via de centrale balie van Isala, 088 624 50 00. U wordt door hen doorverbonden met de dienstdoende medisch specialist of aios klinische chemie of de physician assistant van het KCL.

Locaties

Isala Diagnosepunt Zwolle

Gebouw A
Dr. Spanjaardweg 29
8025 BT Zwolle
088 624 24 68
Routebeschrijving

Isala Zwolle

Hoofdgebouw (V4.0)
Bloedafname
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
088 624 24 68
Routebeschrijving

Isala Kampen

Polikliniek Bloedafname
Engelenbergplantsoen 7
8266 AB Kampen
088 624 24 68
Routebeschrijving

Isala Heerde

Polikliniek Bloedafname
Groteweg 5
8191 JS Wapenveld
088 624 24 68
Routebeschrijving

Isala Meppel

Routenummer 50
Klinisch chemisch laboratorium
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
088 624 24 68
Routebeschrijving

Isala Steenwijk

Sluisweg 2
8332 JC Steenwijk
088 624 24 68
Routebeschrijving

Ervaringen