Contact

Cliëntenraad

 1. Cliëntenraad
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Isala en hun wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast heeft de Cliëntenraad een open oor voor familie, begeleiders en bezoekers.

Vanuit deze positie denkt en praat de Cliëntenraad mee over ontwikkelingen in de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg raken. Het hebben van een Cliëntenraad is verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorgsector.

Isala stelt de patiënt centraal; het ziekenhuis is er voor de patiënt. De Cliëntenraad onderschrijft dit uitgangspunt. De raad ziet voor zichzelf de taak erop toe te zien dat de patiënt ook daadwerkelijk centraal staat bij alle zorg- en dienstverlening.

Vanuit het perspectief van de patiënt wil de Cliëntenraad, met alle wettelijk ten dienste staande middelen, de kwaliteit van zorg bewaken. Kwaliteit hangt onder andere samen met:

 • een respectvolle bejegening;
 • erkenning van de ervaringsdeskundigheid van patiënten op alle niveaus binnen de zorgverlening;
 • een voor ieder toegankelijke zorg die deskundig en professioneel wordt verleend.

De Cliëntenraad stelt zich ten doel eraan bij te dragen dat de organisatie optimale zorg verleent aan de patiënt. De raad kijkt en reageert daarbij met de ogen, oren en het gevoel van de patiënt en diens naaste.

De Cliëntenraad heeft onder meer adviesrecht over:

 • de bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg;
 • veiligheid;
 • voeding, gezondheid en hygiëne;
 • belangrijke wijzigingen in de afhandeling van klachten;
 • jaarverslagen betreffende klachtenbehandeling;
 • geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand;
 • ingrijpende verbouwingen;
 • belangrijke wijzigingen in de organisatie;
 • belangrijke wijzigingen in langdurige samenwerking of fusie met andere organisaties;
 • benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
 • begroting en jaarrekening.

Uitgangspunten en regels over de samenwerking met de Raad van Bestuur zijn opgenomen in het ‘Instellingsbesluit’ en de ‘Samenwerkingsovereenkomst’.

Naast de reguliere overlegmomenten met de Raad van Bestuur heeft de Cliëntenraad contact met andere geledingen in het ziekenhuis, zoals de Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundigen Adviesraad en andere afdelingen.

Leden

De Cliëntenraad bestaat uit:

 • Geesje Benthem, voorzitter;
 • Ellen Zijp, vice-voorzitter;
 • Patricia Bron, lid;
 • Jeroen Huzen, lid;
 • Sonja Baljeu, lid;
 • Jouke de Vries, lid;
 • Nely van der Horst, lid;
 • Ronald Memelink, lid;
 • Ton Heddema, lid;
 • Marita Kerssies, ambtelijk secretaris.

De leden van de Cliëntenraad hebben allemaal grote affiniteit met de zorgverlening in Isala. Zij werken op vrijwillige basis, gemiddeld een halve dag per week voor de raad.

Voor alle duidelijkheid: de Cliëntenraad richt zich altijd op het algemeen belang van patiënten en hun naasten. De raad behandelt dan ook geen individuele klachten van patiënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie over uw rechten, plichten en klachtenbehandeling.

Uw mening telt

Via de Cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van Isala. Heeft u algemene opmerkingen of adviezen over de patiëntenzorg? Neem dan contact met ons op.

Cliëntenraad

Postbus 502
7940 AM Meppel
06 30 59 25 74 (mevrouw Marita Kerssies, ambtelijk secretaris)
clientenraad@isala.nl