Contact

Cliëntenraad

 1. Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Isala en hun wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast heeft de Cliëntenraad een open oor voor familie, begeleiders en bezoekers.

Vanuit deze positie is de Cliëntenraad betrokken bij, voor de patiënt relevante, besluitvorming. De Cliëntenraad geeft gevraagd advies of instemming aan de Raad van Bestuur en/of het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf van Isala (MSB-I) over besluiten die de patiëntenzorg raken. Ook kan de Cliëntenraad ongevraagd advies geven. Het hebben van een Cliëntenraad is verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorgsector (WMCZ).

Isala stelt de patiënt centraal; het ziekenhuis is er voor de patiënt. De Cliëntenraad onderschrijft dit uitgangspunt. De raad ziet voor zichzelf de taak erop toe te zien dat de patiënt ook daadwerkelijk centraal staat bij alle zorg- en dienstverlening.

Vanuit het perspectief van de patiënt wil de Cliëntenraad, met alle wettelijk ten dienste staande middelen, de kwaliteit van zorg bewaken. Kwaliteit hangt onder andere samen met:

 • een respectvolle bejegening;
 • erkenning van de ervaringsdeskundigheid van patiënten op alle niveaus binnen de zorgverlening;
 • een voor ieder toegankelijke zorg die deskundig en professioneel wordt verleend.

De Cliëntenraad stelt zich ten doel eraan bij te dragen dat de organisatie optimale zorg verleent aan de patiënt. De raad kijkt en reageert daarbij met de ogen, oren en het gevoel van de patiënt en diens naaste.

De nieuwe Wmcz 2018 is in juli 2020 van kracht geworden. Isala en Medisch Specialistisch Bedrijf van Isala zijn daarop, in goed overleg, overeengekomen dat met ingang van 1 januari 2021 de Cliëntenraad van Isala tevens de Cliëntenraad van MSB-I is.                                                                                              

Advies- en instemmingsrecht

De Cliëntenraad heeft adviesrecht over:

 1. Wijziging doelstelling of grondslag
 2. Fusie; aangaan of verbreken duurzame samenwerking met andere instelling.
 3. Overdragen van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan.
 4. Geheel of gedeeltelijke beëindiging / belangrijke uitbreiding van de zorgverlening.
 5. Belangrijke wijziging organisatie van de zorgverlening.
 6. Profielschets voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur.
 7. Begroting en jaarrekening.
 8. Benoeming geneesheer-directeur (in het kader van de WvGGZ).
 9. Beleidsplan WvGGZ.

De Cliëntenraad heeft instemmingsrecht over:

 1. Medezeggenschapsregeling.
 2. Voor cliënten geldende regelingen, zoals de klachtenregeling.
 3. Profielschets voor de benoeming van een klachtenfunctionaris.
 4. Procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen.
 5. Algemeen beleid ter zake van voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand.
 6. Algemeen beleid kwaliteit, hygiëne en veiligheid.
 7. Toelatings- en ontslagbeleid cliënten.
 8. Selectie en benoeming van de persoon die zorgt voor de onafhankelijke ondersteuning van de Cliëntenraad.

Uitgangspunten en regels over de samenwerking met de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala zijn opgenomen in de medezeggenschapsregeling en het bijbehorend informatieprotocol.

Naast de reguliere overlegmomenten met de Raad van Bestuur en het MSB-I heeft de Cliëntenraad contact met andere geledingen in het ziekenhuis, zoals de Ondernemingsraad, de Verpleegkundigen Adviesraad en andere afdelingen.

Leden

De Cliëntenraad bestaat uit:

 • Jaap van der Veen, voorzitter;
 • Margriet Prins, vicevoorzitter;
 • Odessa Salet, lid;
 • Ton Heddema, lid;
 • Karin Blaauwbroek, lid;
 • Ronald Memelink, lid;
 • Beshay Saad, lid;
 • Paul Bruins, lid;
 • Herman Zwart, lid;
 • Anja Buys, ambtelijk secretaris.

De leden van de Cliëntenraad hebben allemaal grote affiniteit met de zorgverlening in Isala. Zij werken op vrijwillige basis, gemiddeld een halve dag per week voor de raad.

Voor alle duidelijkheid: de Cliëntenraad richt zich altijd op het algemeen belang van patiënten en hun naasten. De raad behandelt dan ook geen individuele klachten van patiënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie over uw rechten, plichten en klachtenbehandeling.

Uw mening telt

Via de Cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van Isala. Heeft u algemene opmerkingen of adviezen over de patiëntenzorg? Neem dan contact met ons op.

Cliëntenraad

Postbus 502
7940 AM Meppel
06 30 59 25 74 (Anja Buys, ambtelijk secretaris)
clientenraad@isala.nl

Ervaringen