Contact

Raad van Toezicht

 1. Raad van Toezicht
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De Raad van Toezicht van Isala bestaat uit zeven leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • de heer drs. W.B. Groen (voorzitter Raad van Toezicht);
 • de heer prof. dr. J. Kievit (lid Raad van Toezicht);
 • mevrouw drs. W. de Koning-Martens (lid Raad van Toezicht);
 • de heer G.J. Lokerse RA (lid Raad van Toezicht);
 • de heer dr. J.F.J. de Munnik (lid Raad van Toezicht);
 • mevrouw drs. M.I. Verstappen (lid Raad van Toezicht).

Reglement Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft bepaalde (basis)kwaliteiten in huis. Hiervoor is een Profielschets opgesteld.

De Raad is zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. Bij benoeming van een nieuw lid stelt de Raad een wervings- en selectiecommissie aan uit de eigen kring. Deze en andere regels vindt u in het Reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn onder andere de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht vastgelegd.

Bezoldiging

De bezoldiging voor de Raad van Toezicht bedraagt 18.000 euro per jaar voor de voorzitter en 13.000 euro voor de leden.

Overlegstructuur

De Raad van Toezicht vergadert zes tot zeven keer per jaar met de Raad van Bestuur.

Vaste agendapunten zijn: kwaliteit en patiëntveiligheid, de maandcijfers, het financieel (meerjaren)beleid, de nieuwbouw (financiering, voortgang, risico’s) en het lopende ziekenhuisbedrijf. Daarnaast staan onderwerpen als het strategisch beleid en de samenwerking met andere ziekenhuizen regelmatig op de agenda.

De Raad van Toezicht heeft daarnaast twee keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het Bestuur Medische Staf. De voorzitter overlegt maandelijks met de Raad van Bestuur.

Auditcommissie

De Auditcommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht, die zich bezighoudt met het beoordelen van onder andere het functioneren van het interne risicobeheersingssysteem van Isala.

De Auditcommissie bestaat uit drie personen van de Raad van Toezicht. De huidige leden zijn:

 • de heer dr. J.F.J. de Munnik (voorzitter);
 • mevrouw drs. W. de Koning-Martens;
 • de heer G.J. Lokerse RA.

In het Reglement Auditcommissie van Isala staan onder andere de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de Auditcommissie beschreven.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op en voorstellen doet voor de benoeming en beloning van de Raad van Bestuur.

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee personen van de Raad van Toezicht. De huidige leden zijn:

 • de heer drs. W.B. Groen;
 • vacature.

In het Reglement Remuneratiecommissie Isala staan onder andere de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de Remuneratiecommissie beschreven.

Commissie Zorg

De Commissie Zorg is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht, die zorginhoudelijke onderwerpen bespreekt en de resultaten van dit voorberaad inbrengt in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht. Deze commissie vergadert zes keer per jaar.

De Commissie Zorg bestaat uit twee personen van de Raad van Toezicht. De huidige leden zijn:

 • mevrouw drs. M.I. Verstappen (voorzitter);
 • de heer prof. dr. J. Kievit.

Reglement Commissie Zorg

Rooster van aftreden

Tot wanneer zijn de leden van de Raad van Toezicht aangesteld? Hier vindt u een overzicht van de aanstellingstermijnen.

Naam  Benoemd per Herbenoemd per Einde termijn
De heer drs. W.B. Groen 1 januari 2015 1 januari 2019 1 januari 2023
De heer prof. dr. J. Kievit 1 januari 2019   1 januari 2023
​Mevrouw drs. W. de Koning-Martens 14 maart 2017 15 december 2020 14 maart 2025
​De heer G.J. Lokerse RA 10 maart 2015 10 maart 2019 10 maart 2023
De heer dr. J.F.J. de Munnik 8 maart 2016 8 maart 2020 8 maart 2024
Mevrouw drs. M.I. Verstappen 15 september 2015 15 september 2019 15 september 2023

Jaarverslag Raad van Toezicht