Contact

Raad van Toezicht

 1. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Isala bestaat uit zes leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • de heer ir. R.H. Van Terwisga (voorzitter Raad van Toezicht)
 • mevrouw M.H. Koelemaij (vice-voorzitter Raad van Toezicht)
 • de heer prof. dr. J. Kievit (lid Raad van Toezicht)
 • de heer dr. J.F.J. de Munnik (lid Raad van Toezicht)
 • mevrouw M.A.C. Kasper-de Kroon (lid Raad van Toezicht)
 • de heer dr. R.W.L. Spanjers (lid Raad van Toezicht)

Reglement Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft bepaalde (basis)kwaliteiten in huis. Hiervoor is een Profielschets opgesteld.

De Raad is zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. Bij benoeming van een nieuw lid stelt de Raad een wervings- en selectiecommissie aan uit de eigen kring. Deze en andere regels vindt u in het Reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn onder andere de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht vastgelegd.

Bezoldiging

De bezoldiging voor de Raad van Toezicht bedraagt 22.658 euro per jaar voor de voorzitter en 16.417 euro voor de leden.

Overlegstructuur

De Raad van Toezicht vergadert zes tot zeven keer per jaar met de Raad van Bestuur.

Vaste agendapunten zijn: kwaliteit en patiëntveiligheid, de maandcijfers, het financieel (meerjaren)beleid, de nieuwbouw (financiering, voortgang, risico’s) en het lopende ziekenhuisbedrijf. Daarnaast staan onderwerpen als het strategisch beleid en de samenwerking met andere ziekenhuizen regelmatig op de agenda.

De Raad van Toezicht heeft daarnaast twee keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het Bestuur Medische Staf. De voorzitter overlegt maandelijks met de Raad van Bestuur.

Auditcommissie

De Auditcommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht, die zich bezighoudt met het beoordelen van onder andere het functioneren van het interne risicobeheersingssysteem van Isala.

De Auditcommissie bestaat uit twee personen van de Raad van Toezicht. De huidige leden zijn:

 • de heer dr. J.F.J. De Munnik (voorzitter)
 • de heer dr. R.W.L. Spanjers

In het Reglement Auditcommissie van Isala staan onder andere de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de Auditcommissie beschreven.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op en voorstellen doet voor de benoeming en beloning van de Raad van Bestuur. 

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee personen van de Raad van Toezicht. De huidige leden zijn:

 • mevrouw M.H. Koelemaij (voorzitter);
 • de heer ir. R.H. van Terwisga.

In het Reglement Remuneratiecommissie Isala staan onder andere de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de Remuneratiecommissie beschreven.

Commissie Zorg

De Commissie Zorg is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht, die zorginhoudelijke onderwerpen bespreekt en de resultaten van dit voorberaad inbrengt in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht. Deze commissie vergadert zes keer per jaar.

De Commissie Zorg bestaat uit twee personen van de Raad van Toezicht. De huidige leden zijn:

 • de heer prof. dr. J. Kievit(voorzitter)
 • mevrouw M.A.C. Kasper - de Kroon

Reglement Commissie Zorg

Rooster van aftreden

Tot wanneer zijn de leden van de Raad van Toezicht aangesteld? Hier vindt u een overzicht van de aanstellingstermijnen.

Naam  Benoemd per Herbenoemd per Einde termijn
De heer prof. dr. J. Kievit 1 januari 2019 1 januari 2023 1 januari 2027
De heer dr. J.F.J. de Munnik 8 maart 2016 8 maart 2020 8 maart 2024
Mevrouw  M.H. Koelemaij  1 december 2023 - 1 december 2027
De heer ir. R.H. Van Terwisga  1 januari 2022 - 1 januari 2026
Mevrouw M.A.C. Kasper-de Kroon 16 mei 2023 - 16 mei 2027
De heer dr. R.W.L. Spanjers 1 juli 2023 - 1 juli 2027

Jaarverslag Raad van Toezicht

Ervaringen