Contact

Raad van Bestuur

 1. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie, het beleid en de resultatenontwikkeling.

Daarnaast is de Raad verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en voor de dagelijkse aansturing van de verschillende organisatieonderdelen. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt Isala bij overheid, financiers, onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en in de pers. De structuur van onze organisatie vindt u in het organogram.

Samenstelling Raad van Bestuur

Michèle Blom Michèle Blom

Mevrouw M. (Michèle) Blom, voorzitter Raad van Bestuur

Michèle Blom (1963) is als organisatiesocioloog afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte in diverse leidinggevende en bestuursfuncties op verschillende gebieden voor onder andere het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Waterstaat en Infrastructuur in Den Haag. Michèle was onder meer verantwoordelijk als directeur-generaal Straffen en Beschermen voor alle TBS-klinieken, jeugdinrichtingen en gevangenissen in Nederland. Ook was zij directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Een landelijke organisatie die ervoor zorgt dat Nederland droge voeten houdt, dat er voldoende en kwalitatief goed water is en dat mensen en goederen over wegen en vaarwegen van A naar B kunnen. Rode draad in haar loopbaan is het bijdragen aan maatschappelijke doelen in grote organisaties waar professionals werken. In juli 2023 is zij gestart als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Isala.

Nevenfunctie

 • lid bestuur Stichting Cellowercken Zutphen
Ina Kuper Ina Kuper

Mevrouw H.H. (Ina) Kuper, lid Raad van Bestuur

Dr. Ina Kuper (1962) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op het onderwerp ‘Burden of illness in early rheumatoid arthritis’. Zij werkte van 1991 tot 2001 als arts-onderzoeker en reumatoloog in opleiding bij het UMC Groningen en als reumatoloog bij de IJsselmeer ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. Daarna stapte zij over naar het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Daar was zij onder andere werkzaam als reumatoloog, plaatsvervangend opleider reumatologie en voorzitter bestuur medische staf. Vanaf 2011 heeft Ina Kuper diverse managementfuncties in MST bekleed bij de specialismen Reumatologie, Radiotherapie, Nucleaire geneeskunde en Oogheelkunde. Ook was zij bij MST lid Raad van Bestuur a.i. (2012-2013). In juli 2016 is zij gestart als lid Raad van Bestuur bij Isala.

Aandachtsgebieden Isala

 • Kwaliteit en veiligheid
 • Klachten en claims
 • IGJ
 • Isala Academie (opleiding, onderzoek en innovatie)
 • Hartcentrum
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Psychiatrie
 • Netwerk en Regionaal Overleg Acute Zorg.

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht ZINN zorg
 • Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg

De heer J. (Jules) de Vet, lid Raad van Bestuur

Jules de Vet (1959) is interim-bestuurder bij Isala. Hij heeft ruime ervaring als bestuurder van organisaties in de gezondheidszorg. De afgelopen jaren werkte hij als interim-bestuurder bij verschillende algemene en academische ziekenhuizen, zoals het UMCG, LUMC, het Dijklander Ziekenhuis en nu bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ook was hij actief in de gehandicaptenzorg, de medische diagnostiek en bij verschillende gezondheidscentra. De afgelopen jaren heeft hij zich beziggehouden met het combineren van bestuurlijke taken en verandermanagement.

Aandachtsgebieden Isala

 • Finance en control
 • Bedrijfsvoering

Reglement Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Ook heeft de Raad de taak om openheid te geven over het beleid, de zorgverlening en prestaties van Isala.

Deze en andere regels vindt u in het Reglement Raad van Bestuur. Hierin staan de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de Raad beschreven.

Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden Raad van Bestuur

De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de Raad van Bestuur zijn bepaald op basis van de adviesregeling arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD.

Overlegstructuur

Overlegvorm Frequentie Doel
Bestuursteam wekelijks Bespreken en afhandelen van interne en externe bestuursaangelegenheden, nemen van (voorgenomen) bestuursbesluiten, ontwikkelen strategie intern en extern.
Overleg Raad van Bestuur met Stafbestuur wekelijks Bespreken van zaken die de kwaliteit en veiligheid van zorg en het medisch en strategisch beleid van het ziekenhuis betreffen. Onder andere: vorming en ontwikkeling van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden, nieuwbouw, financiën, ICT, investeringen, samenwerking in de regio, inkoopbeleid, inhoudelijke zaken betreffende vakgroepen/stafleden.
Overleg Raad van Bestuur met de Concernstaf​ maandelijks Adviesorgaan voor de Raad van Bestuur waarin strategische zaken, organisatieontwikkeling alsmede de voortgang besproken wordt van programma’s en projecten op het gebied van financiën, personeel, communicatie en kwaliteit
Overleg Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht​ ca. 6 keer per jaar ​Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, bespreken van strategisch beleid. Vaste agendapunten zijn kwaliteit en patiëntveiligheid; maandcijfers, financieel (meerjaren)beleid, nieuwbouw (financiering, voortgang, risico’s) en het lopende ziekenhuisbedrijf.
Overlegvergadering Ondernemingsraad​ ca. 8 keer per jaar Bespreken en toelichten van advies- en instemmingaanvragen en uitwisselen van informatie over ontwikkelingen in het ziekenhuis.
Overlegvergadering Cliëntenraad​ ca. 6 keer per jaar Bespreken en toelichten van adviesaanvragen en uitwisselen van informatie over ontwikkelingen in het ziekenhuis.
Gesprekken met de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) 2 keer per jaar​ RVE’s leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur over de resultaatgebieden zoals opgenomen in de kaderbrief. In het voorjaar wordt de rendementsdeling vastgesteld, alsmede welke doelstellingen nog gerealiseerd moeten worden en wat kernpunten zijn. In het najaar worden de businessplannen en begrotingen besproken en vastgesteld.

 

Ervaringen