Contact

Raad van Bestuur

 1. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie, het beleid en de resultatenontwikkeling.

Daarnaast is de Raad verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en voor de dagelijkse aansturing van de verschillende organisatieonderdelen. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt Isala bij overheid, financiers, onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en in de pers. De structuur van onze organisatie vindt u in het organogram.

Samenstelling Raad van Bestuur

Ina Kuper Ina Kuper

Mevrouw H.H. (Ina) Kuper, voorzitter Raad van Bestuur ad interim

Dr. Ina Kuper (1962) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op het onderwerp ‘Burden of illness in early rheumatoid arthritis’. Zij werkte van 1991 tot 2001 als arts-onderzoeker en reumatoloog in opleiding bij het UMC Groningen en als reumatoloog bij de IJsselmeer ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. Daarna stapte zij over naar het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Daar was zij onder andere werkzaam als reumatoloog, plaatsvervangend opleider reumatologie en voorzitter bestuur medische staf. Vanaf 2011 heeft Ina Kuper diverse managementfuncties in MST bekleed bij de specialismen Reumatologie, Radiotherapie, Nucleaire geneeskunde en Oogheelkunde. Ook was zij bij MST lid Raad van Bestuur a.i. (2012-2013). In juli 2016 is zij gestart als lid Raad van Bestuur bij Isala.

Aandachtsgebieden Isala

 • Kwaliteit en veiligheid
 • Klachten en claims
 • IGJ
 • Isala Academie (opleiding, onderzoek en innovatie)
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Psychiatrie
 • Netwerk en Regionaal Overleg Acute Zorg.

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Ambiq.
Portret Roel Venema Roel Venema

De heer R. J. (Roel) Venema, lid Raad van Bestuur

Roel Venema (1964) studeerde HEAO Bedrijfseconomie en ging werken als financieel beleidsmedewerker bij de gemeente Grootegast. In 1990 vervolgde hij zijn loopbaan bij het UMCG waar hij begon als hoofd Bedrijfsadministratie en zich via functies als senior adviseur Bedrijfseconomische aangelegenheden en manager Kwaliteit & Control ontwikkelde tot clustermanager Facilitaire Dienst. In de tussentijd behaalde hij de Master of Business Administration (2006) en bekleedde hij diverse nevenfuncties in de gemeentelijke politiek.

In 2008 maakte Roel Venema de overstap naar Isala als directeur Finance & Control. Hij heeft zich in die functie o.a. beziggehouden met de financiering rondom de nieuwbouw en onderhandelingen met zorgverzekeraars. Per 1 juni 2013 is Roel Venema lid van de Raad van Bestuur van Isala.

Aandachtsgebieden Isala

 • Finance en control
 • Facilitair bedrijf
 • Vastgoed; w.o. Strategische Huisvesting / Nieuwbouw Meppel / Gebouwenbeheer
  Zorgverzekeraars
 • Hartcentrum
 • Med. Psychologie
 • Zorgtechnologie
 • Radiologie/Nucleaire geneeskunde
 • Klinische Farmacie
 • Reumatologie
 • Inkoop

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Sprank. Deze stichting geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle.
 • Bestuurslid Vereniging Samenwerkende Chipsoft ziekenhuizen.
Roos Leber, lid Raad van Bestuur Isala Roos Leber

Mevrouw R. (Roos) Leber, lid Raad van Bestuur

‘Isala is een koploper onder de topklinische ziekenhuizen. Dan heb ik het niet alleen over omvang, maar ook over de ambities om de zorgprocessen te verbeteren, de moderne verandermanagementtechnieken en connected care. Dus daarom ben ik blij dat ik deel uit mag maken van het Bestuursteam van Isala. Een mooie uitdaging.’

Aandachtsgebieden

 • Isala Meppel
 • Isala Beweegcentrum
 • Electieve zorg
 • Interne geneeskunde
 • Reumatologie
 • Anesthesie en pijn
 • Beeldvorming: Nucleaire geneeskunde en Radiologie
 • Zorgtechnologie
 • Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten
 • Klinisch chemisch laboratorium
 • Klinische farmacie
 • ICT

Reglement Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Ook heeft de Raad de taak om openheid te geven over het beleid, de zorgverlening en prestaties van Isala.

Deze en andere regels vindt u in het Reglement Raad van Bestuur. Hierin staan de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de Raad beschreven.

Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden Raad van Bestuur

De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de Raad van Bestuur zijn bepaald op basis van de adviesregeling arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD.

Overlegstructuur

Overlegvorm Frequentie Doel
Bestuursteam wekelijks Bespreken en afhandelen van interne en externe bestuursaangelegenheden, nemen van (voorgenomen) bestuursbesluiten, ontwikkelen strategie intern en extern.
Overleg Raad van Bestuur met Stafbestuur wekelijks Bespreken van zaken die de kwaliteit en veiligheid van zorg en het medisch en strategisch beleid van het ziekenhuis betreffen. Onder andere: vorming en ontwikkeling van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden, nieuwbouw, financiën, ICT, investeringen, samenwerking in de regio, inkoopbeleid, inhoudelijke zaken betreffende vakgroepen/stafleden.
Overleg Raad van Bestuur met de Concernstaf​ maandelijks Adviesorgaan voor de Raad van Bestuur waarin strategische zaken, organisatieontwikkeling alsmede de voortgang besproken wordt van programma’s en projecten op het gebied van financiën, personeel, communicatie en kwaliteit
Overleg Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht​ ca. 6 keer per jaar ​Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, bespreken van strategisch beleid. Vaste agendapunten zijn kwaliteit en patiëntveiligheid; maandcijfers, financieel (meerjaren)beleid, nieuwbouw (financiering, voortgang, risico’s) en het lopende ziekenhuisbedrijf.
Overlegvergadering Ondernemingsraad​ ca. 8 keer per jaar Bespreken en toelichten van advies- en instemmingaanvragen en uitwisselen van informatie over ontwikkelingen in het ziekenhuis.
Overlegvergadering Cliëntenraad​ ca. 6 keer per jaar Bespreken en toelichten van adviesaanvragen en uitwisselen van informatie over ontwikkelingen in het ziekenhuis.
Gesprekken met de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) 2 keer per jaar​ RVE’s leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur over de resultaatgebieden zoals opgenomen in de kaderbrief. In het voorjaar wordt de rendementsdeling vastgesteld, alsmede welke doelstellingen nog gerealiseerd moeten worden en wat kernpunten zijn. In het najaar worden de businessplannen en begrotingen besproken en vastgesteld.

 

Ervaringen