Contact

Verpleegkundig Stafbestuur

  1. Verpleegkundig Stafbestuur

Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) is het adviesorgaan van verpleegkundigen voor de Raad van Bestuur van Isala.

Verpleegkundig Stafbestuur Isala

Binnen Isala hebben verpleegkundigen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zorgbeleid. Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) vertegenwoordigt de ongeveer 2300 algemeen verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en specialistische verpleegkundigen in Isala en zet zich in voor het optimaliseren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg binnen Isala.

  • Het VSB vindt het belangrijk dat de verpleegkundige beroepsgroep zich binnen Isala optimaal weet te profileren, te positioneren en te professionaliseren met als kernwaarden: open, professioneel, innovatief en met hart & ziel met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  • Het VSB is strategisch gesprekspartner van Raad van Bestuur, medisch specialisten en management en adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over vakinhoudelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen.
  • Daarnaast zet het VSB zich in voor de ontwikkeling en het uitdragen van Verpleegkundig Leiderschap en het versterken van Verpleegkundige Zeggenschap in Isala. Op deze manier draagt het VSB bij aan een grotere betrokkenheid en draagvlak van de verpleegkundige beroepsgroep bij het (nieuwe) beleid in Isala.

Visie van VSB op verpleegkundige zorg

Het VSB in Isala heeft haar eigen visie op verpleegkundige zorg in Isala ontwikkeld. We zetten de waarde voor de patiënt centraal. We geven persoonsgerichte zorg waarbij we verder kijken dan de ziekte of de aandoening van de patiënt. Als verpleegkundigen in Isala nemen we de verantwoordelijkheid voor de manier waarop we zorg verlenen en voor de resultaten daarvan. Daarom zit Continu Verbeteren in ons DNA. 
Vanzelfsprekend bevordert het VSB de onderlinge samenwerking van verpleegkundigen en de samenwerking met artsen en andere zorgprofessionals. Het VSB werkt actief samen met partners op het gebied van verpleegkundig onderzoek, verpleegkundige zeggenschap en digitalisering.

Ons streven is excellente zorg bieden aan de patiënt oftewel zorg op het hoogste niveau: patiëntgericht, innovatief en volgens de laatste stand van de wetenschap. Hiervoor zijn excellente verpleegkundigen nodig. Dit vraagt om professionalisering van verpleegkundigen op alle niveaus en dat verpleegkundigen het beste uit zichzelf halen.
Om dit te bereiken is een excellente organisatie een voorwaarde, waarbij verpleegkundigen betrokken zijn bij en invloed hebben op de besluitvorming op alle organisatieniveaus. Het nastreven van excellentie op al die plekken en het bevorderen van de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen draagt bij aan behoud van personeel door goed werkgeverschap.

Door verpleegkundigen met elkaar te verbinden in netwerken en zeggenschapsstructuren zijn we als verpleegkundige beroepsgroep in staat mee te bouwen aan een toekomstbestendig Isala, het verbeteren van de zorg en het mooier maken van het verpleegkundige vak.

Samenstelling VSB

Het VSB bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en vijf algemene leden. Alle leden hebben een verpleegkundige achtergrond en komen uit verschillende organisatieonderdelen.

Jaarverslag

Bekijk het Jaarverslag VAR 2021.

Contact

Isala Verpleegkundig Stafbestuur
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
vsb@isala.nl
088 624 30 26

Ervaringen