Contact

Verpleegkundig Stafbestuur

  1. Verpleegkundig Stafbestuur

Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) is het adviesorgaan van verpleegkundigen voor de Raad van Bestuur van Isala.

Binnen Isala hebben verpleegkundigen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zorgbeleid. De belangrijkste taak van het Verpleegkundig Stafbestuur (voorheen Verpleegkundige adviesraad, opgericht in 2009) is het adviseren van de Raad van Bestuur op het gebied van de zorginhoud en de verpleegkundige beroepsontwikkelingen, om daarmee invloed uit te oefenen op het beleid en de kwaliteit van de te verlenen verpleegkundige zorg. Scholing, goed leiderschap en een bewuste kritische houding van verpleegkundigen vinden we binnen Isala belangrijk. Vanzelfsprekend bevordert het VSB ook de onderlinge samenwerking van verpleegkundigen en de samenwerking met artsen en andere zorgprofessionals.

Visie VSB

Met de samenleving is de zorg veranderd. Mensen weten en vragen meer. Zij leven langer, vaak met chronische ziekten en gecompliceerde combinaties van aandoeningen. Medisch-technisch is er steeds meer mogelijk. Operaties zijn minder invasief, patiënten verblijven korter in het ziekenhuis. Ouderen worden aangemoedigd om zo lang mogelijk thuis te wonen en willen dat ook. Je gezond voelen gaat niet meer over aandoeningen of specifieke beperkingen, maar om het aanpassingsvermogen van mensen om in hun kracht te blijven.

Moderne verpleegkundige zorg is het bevorderen van het zelfmanagement van de patiënt en het behoud van zijn dagelijks functioneren. Wanneer de zelfredzaamheid van de patiënt tekort schiet, grijpt de verpleegkundige in. Zo nodig neemt zij de gehele zorg over.

Onze maatschappij stelt hoge eisen aan de verpleegkundige beroepsuitoefening. Veiligheid, kwaliteit en verantwoording zijn een vanzelfsprekendheid. Nieuwe technologie is overal doorgedrongen in het dagelijks leven, óók in de gezondheidszorg. Vernieuwingen en veranderingen volgen elkaar snel op. Intussen is er een grote druk vanuit de politiek om de kosten van de gezondheidszorg te beteugelen. In de praktijk betekent dat meer doen met minder mensen. Dit heeft gevolgen voor het werk van verpleegkundigen. Zij vormen de grootste groep werknemers binnen Isala. Wat zij doen is in hoge mate medebepalend voor de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van de patiënt. Verpleegkundigen moeten hun rol optimaal kunnen invullen in de veranderde context. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de verpleegkundige zelf als professional en van Isala als werkgever.

Doelstelling VSB

Het VSB zet zich in voor het optimaliseren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg binnen Isala. Daarnaast vindt het VSB het belangrijk dat de verpleegkundige beroepsgroep zich binnen de Isala optimaal weet te profileren, te positioneren en te professionaliseren met als kernwaarden; open, professioneel en met hart & ziel met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Samenstelling VSB

Het VSB bestaat uit een voorzitter, een ad-interim voorzitter en vijf algemene leden. Alle leden hebben een verpleegkundige achtergrond en komen uit verschillende organisatieonderdelen. Het VSB onderhoudt met diverse stakeholders contacten waaronder de Medische Staf, de Isala Academie en het Centrum voor Veiligheid en Innoveren.

Jaarverslag

Bekijk het Jaarverslag VAR 2021.

Contact

Isala Verpleegkundig Stafbestuur
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
vsb@isala.nl
088 624 30 26

Ervaringen