Contact

Strategie 2023-2026

 1. Strategie 2023-2026

Isala is een groot regionaal, topklinisch ziekenhuis en traumacentrum met twee ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel en poliklinieken in Heerde, Kampen en Steenwijk.

Onze 7000 medewerkers staan dag in dag uit klaar om onze patiënten de beste zorg te bieden. 690 duizend mensen beschouwen Isala als hun ziekenhuis voor algemene ziekenhuiszorg. Naast algemene medisch specialistische zorg verleent Isala topklinische zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies. Voor deze zorg komen ook mensen uit omliggende ziekenhuizen en ver daarbuiten naar Isala. Isala is traumacentrum voor Zwolle en omstreken en heeft een gespecialiseerde IC-functie voor pasgeborenen. Lees de verhalen van onze medewerkers.

Onze strategie

Om ervoor te zorgen dat de zorg in Isala antwoord blijft geven op de uitdagingen waar we elke dag voor staan, vernieuwen we elke drie jaar Isala’s strategie, gevisualiseerd in onze strategiepiramide. De basis van de piramide wordt gevormd door onze kernwaarden. Daarboven staan alle stappen die nodig zijn om te komen tot de top van de piramide: patiëntwaarde. Die top is wat we met zijn allen willen bereiken: waarde toevoegen voor onze patiënten en hun naasten.

Lees hier het complete document: Samen maken wij Isala - strategie Isala 2023-2026.

Strategie Isala 2023 - 2026

Hieronder benoemen we beknopt op welke wijze Isala deze strategieperiode antwoord blijft geven op deze uitdagingen.

De komende jaren stijgt de zorgvraag en verandert de manier van werken in de zorg, doordat:

 • Mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden dus belangrijker.
 • Er door medische ontwikkelingen steeds meer mogelijk is, waardoor de verwachtingen over de resultaten van zorg toenemen.
 • Er krapte is op de arbeidsmarkt. Het aantal medewerkers in de zorg zal naar verwachting de komende jaren niet toenemen.
 • We de komende jaren geconfronteerd zullen worden met stevige uitdagingen en meer onvoorspelbaarheid op allerlei terreinen. De energie- en grondstofprijzen stijgen, zodat we niet alleen voor een gezondere planeet, maar ook voor een gezonde bedrijfsvoering moeten investeren in duurzaamheid.
 • Wij geven patiënten steeds meer de regie over hun zorg en gezondheid, vanuit hun eigen leefsituatie, ondersteund met de modernste e-healthoplossingen.
 • Onze artsen en zorgverleners staan als partner naast de patiënt en zijn of haar naasten om hen bij te staan bij het maken van de juiste keuze en het geven van passende zorg. Samen beslissen is het uitgangspunt.
 • Isala ziet het als zijn taak om patiënten zoveel mogelijk op de juiste plek te diagnosticeren en te behandelen. Samen met de huisartsen en andere partners in de eerste lijn willen we zorgen voor passende zorg, zo dicht mogelijk bij huis. Thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet.
 • Om te borgen dat we onze zorg ook in de toekomst kunnen blijven aanbieden, wil Isala de beste en meest aantrekkelijke opleider en werkgever zijn.
 • Door in te zetten op smart hospital-voorzieningen zorgen we ervoor dat we de beschikbare technologie maximaal inzetten, zodat medewerkers meer tijd kunnen besteden aan de echte zorg.
 • Om hoogwaardige zorg te leveren en te innoveren is wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek belangrijk om talentvolle en ambitieuze zorgprofessionals aan te trekken en te behouden. De focus voor wetenschappelijk onderzoek komt met name te liggen bij de topklinische zorg en onze thema’s rond passende zorg (waardegedreven zorg, connected care, zorgevaluatie en gepast gebruik). Een goede data-infrastructuur is hierbij cruciaal.
 • We zetten in op het versterken van de kwaliteit van het verpleegkundig onderzoek.
 • De komende jaren intensiveren we de samenwerking met andere kennisinstellingen (universiteiten en hogescholen).
 • We zien een toenemende tendens van concentratie van complexe zorg. Isala wil ook in de toekomst topklinische zorg kunnen blijven aanbieden en zijn topklinische karakter in brede zin bevorderen. We realiseren ons dat topzorg vraagt om focus. Daarom zullen we in de komende periode met specialisten en centra gesprekken voeren om onze keuzes nog nader te bepalen. Bij het maken van deze keuzes streven we ernaar om deze zorg voor de regio te behouden door samen te werken met andere ziekenhuizen in de regio.
 • Voor 2026 willen we 60 tot 80% van al onze zorg in zorgketens hebben ondergebracht, waarbij een multidisciplinair team integraal verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorgketen. Het team wordt aangestuurd door een tripartite ketenbestuur waarin de cure, care en het management vertegenwoordigd zijn.
 • Om de zorg gezond, betaalbaar en toekomstbestendig te houden moet het anders. Er is een transformatie nodig, waarin we ons niet alleen richten op ziekte en zorg maar ook op gezondheid en gedrag. Isala onderzoekt samen met partners in de regio hoe we de zorg in de keten kunnen verbeteren en een gezonde sociale leefomgeving in de regio kunnen verbeteren.
 • Binnen Isala stimuleren we patiënten om zo weinig mogelijk tijd in bed door te brengen en in beweging te komen. In het ziekenhuis is liggen verleden tijd. Want weinig bewegen leidt tot een verminderde conditie, afname van spierkracht, functieverlies en bij ouderen zelfs tot afname van zelfstandigheid.
 • In de komende periode wordt de zorg voor de grote groep ouderen een van onze aandachtspunten. We zetten onze organisatie, kennis en kunde in om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis komen.
 • De komende jaren zetten we – allereerst voor specifieke patiëntgroepen – ziekenhuisbrede prehabilitatie programma’s’ op voorafgaand aan alle belastende interventies. Dankzij zo’n programma ondergaat een patiënt zo fit mogelijk een ingreep, waardoor de uitkomst van de ingreep ook beter is.
 • De afgelopen jaren heeft COVID-19 ons geleerd dat we te allen tijde voorbereid moeten zijn op een pandemie. Isala voelt het als zijn taak om bij te dragen aan deze pandemische paraatheid.
 • Als Isala geloven we in vooruitgang. Al een aantal jaren investeren we flink in digitalisering, innovaties en connected care, zodat we kunnen meebewegen met wat er in de toekomst aan zorg nodig is.
 • We zetten digitale technologie en connected care op zo’n manier in dat ze echt bijdragen aan betere zorg voor onze patiënten en tegelijkertijd helpen de schaarste aan personeel en de toenemende vraag aan zorg op te vangen.
 • In Isala krijgt de slimme inzet van data de komende periode een prominentere plek.

Zorginstellingen zijn in ons land verantwoordelijk voor maar liefst 7% van de CO2-uitstoot. Isala wil haar steentje bijdragen om dit te veranderen en is een van de ondertekenaars in de zorgsector van de Green Deal. De pijlers die zijn beschreven in de Green Deal zijn ons richtsnoer. Met ingang van het verslagjaar 2023 verwoorden we dit transparant en toetsbaar in onze jaarverslaglegging.

Strategie-piramide

Ervaringen