Contact

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)

 1. STZ

Isala is een STZ-ziekenhuis. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Zevenentwintig ziekenhuizen in Nederland hebben deze status.

De STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiëntgerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast vervult de STZ een sleutelrol bij drie wisselende kernthema’s: medisch leiderschap, innovatie en transitie van de zorg.

Topklinische zorgfuncties

Isala heeft tien topklinische zorgfuncties die door de STZ zijn erkend, te weten:

 • MS centrum;
 • Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta;
 • Neonatale intensive care;
 • Colorectaal neoplasma;
 • Borstcentrum (Mammapolikliniek);
 • HPB-expertisecentrum;
 • Isala Melanoomcentrum;
 • Inwendige insulinepompen bij moeizaam reguleerbare diabetes mellitus;
 • Expertisecentrum voor antireflux chirurgie en hernia diafragmatica;
 • Magnetic Resonance image-guided High Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU) centrum.
 • Porfyrie

Topklinisch houdt in dat het gaat om zorgfuncties voor complexe aandoeningen, waarbij hoogwaardige patiëntenzorg is verweven met wetenschappelijk onderzoek, kennisuitwisseling, opleidingsmogelijkheden en regelmatig contact met patiëntenorganisaties.

MS centrum

De zorg voor mensen met multiple sclerose is door toenemende effectieve, deels risicovolle therapieën maatwerk geworden. Wij bieden alle behandelingen in een gespecialiseerd, multidisciplinair team met een uitgebreid netwerk met de 1e lijn. Inzet van thuismonitoring maakt ons uniek in Nederland. Het effect hiervan wordt in een eigen onderzoekslijn geëvalueerd.

Expertisecentrum Osteogenesis imperfecta

Osteogenesis Imperfecta (OI) is een zeldzame, aangeboren en erfelijke bindweefselaandoening. Het meest opvallende kenmerk van OI is de grote breekbaarheid van de botten. Andere kenmerken zijn slechthorendheid, blauw oogwit, achterblijvende groei en vervormingen van de botten.  De symptomen verschillen sterk per persoon en per levensfase. OI is niet te genezen. De negatieve gevolgen van OI kunnen wel beperkt worden door een goede begeleiding en behandeling. Isala is het Landelijk expertisecentrum voor volwassen patiënten met (OI). De ruime ervaring en het hoge kennisniveau binnen het centrum komen ten goede aan kwalitatief goede diagnostiek, zorg, behandeling en voorlichting aan mensen met OI en hun zorgverleners. www.isala.nl/oi

Neonatale intensive care

De Neonatale intensive care verleent gespecialiseerde medische en verpleegkundige zorg aan pasgeborenen bij wie vitale functies op een acuut levensbedreigende wijze gestoord dan wel zeer instabiel zijn. www.isala.nl/neonatologie

Colorectaal neoplasma

De zorg voor patiënten met colorectaal neoplasma wordt maatwerk door verdergaande specialisering. Door inzet van de nieuwste technieken en studies voorkomen we overbehandeling. Isala is verwijscentrum, inclusief klinische genetica, voor de patiënt met erfelijke aanleg voor colorectaal carcinoom (zoals lynch syndroom) en voor het gemetastaseerd colorectaal carcinoom. In het hele multidisciplinaire proces van diagnostiek en behandeling wordt de patiënt door onze regieverpleegkundigen begeleid hetgeen uniek is in Nederland. www.isala.nl/mdloncologie

Borstcentrum (Mammapolikliniek)

Bij de Mammapolikliniek worden alle patiënten behandeld met een aandoening van de borst of een hoge kans daarop, in het bijzonder borstkanker. Om patiënten zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, vindt er eendagsdiagnostiek plaats . Er is expliciete aandacht voor zorg op maat met een multidisciplinaire aanpak. Samen met de patiënt beslist de arts welke behandeling in haar of zijn situatie het beste past. Een team van regieverpleegkundigen begeleidt de patiënten door de gehele zorgketen. De Mammapolikliniek draagt bij aan landelijke innovatie en wetenschap van de borstkankerzorg. Niches in de zorg, zoals mannen met borstkanker en zwangeren met borstkanker, worden in samenwerking met Gelre ziekenhuizen behandeld in expertiseteams.

HPB-centrum

Het HPB-centrum verzorgt diagnostiek en behandeling van maligne en benigne aandoeningen van lever-, alvleesklier- en galwegaandoeningen in de volle breedte met een multidisciplinaire aanpak . De zorg voor patiënten met HPB-aandoeningen wordt steeds meer maatwerk door verdergaande specialisering. De inzet van de nieuwste technieken en studies en optimaal (regionaal) teamwork dragen bij aan uitstekende resultaten. Voor de behandeling van levermetastasen zijn -naast chirurgie- behandelingen voorhanden als immunotherapie, ablatie, radiotherapie, SIRT, en binnenkort ook HAIP chemotherapie. Een team van regieverpleegkundigen begeleidt de patiënt tijdens het gehele zorgpad. Naast alle moderne behandelingen voor alvleesklierkanker, heeft Isala ook bijzondere expertise in acute en chronische alvleesklierontsteking (pancreatitis) en complex galsteenlijden.

Melanoomcentrum

Het Melanoomcentrum is een ervaren en multidisciplinair centrum gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van (gemetastaseerd) melanoom. Als 1 van de 14 Nederlandse melanoomcentra heeft het centrum de erkenning voor toepassing van immunotherapie/doelgerichte systeemtherapie bij patiënten met gemetastaseerd melanoom. Er is expliciete aandacht voor zorg op maat en shared desicion making. Het centrum heeft een bijzondere deskundigheid in de behandeling van gemetastaseerde melanomen bij zwangerschap. Patiënten worden begeleid door de gehele zorgketen door dezelfde verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist werkt specialisme overstijgend en is het aanspreekpunt voor zowel patiënten als zorgprofessionals. Daarnaast draagt het centrum bij aan landelijke bewustwording van melanoom, onderwijs aan de eerste lijn, innovatie van zorg en wetenschap.

Inwendige insulinepompen bij moeizaam reguleerbare diabetes mellitus

Bij uitzondering is het bij mensen met (met name type 1) diabetes mellitus noodzakelijk om te kiezen voor een oplossing voor insulinetoediening, waarbij de insuline intraperitoneaal wordt toegediend. Deze zelden toegepaste behandelingsvorm wordt qua volledige behandeling in Nederland in slechts één ziekenhuis uitgevoerd. Daarmee vervult Isala een landelijke rol als tertiair verwijscentrum. www.isala.nl/diabetescentrum

Expertisecentrum voor antireflux chirurgie en hernia diafragmatica

Isala Zwolle fungeert als supraregionaal verwijscentrum voor zowel antireflux chirurgie en hernia diafragmatica pathologie. Noordoost Nederland verwijst patiënten structureel naar Isala en voor 2nd opinions en redo-chirurgie worden patiënten uit heel Nederland verwezen. Gastro-Oesofageale Reflux Ziekte (GORZ) of kortweg refluxziekte is een chronische aandoening waarbij (zure) maaginhoud terugstroomt in de slokdarm. Dit wordt reflux genoemd. Een andere oorzaak van reflux is een middenrifsbreuk, ook wel een hiatus hernia oesofageï (H.H.O.) genoemd. Hierbij is de opening in het middenrif waar de slokdarm doorheen loopt te wijd. Het voordeel voor de patiënt is de minimaal invasieve chirurgie door zeer ervaren zorgverleners en de korte opnameduur. 

Magnetic Resonance image-guided High Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU) centrum

Isala en UMCU zijn momenteel de enige twee ziekenhuizen in de Benelux die de beschikking hebben over de MR-HIFU techniek voor de behandeling van myomen en pijnlijke botmetastasen. Weefsel wordt onder MRI geleiding verhit met behulp van gefocust ultrageluid zodat necrose optreedt. MR-HIFU biedt een niet-invasieve therapie met een laag risico, waarbij schade aan het omliggende weefsel, die zich bij radiotherapie wel kan voordoen, wordt vermeden. De respons op MR-HIFU is over het algemeen snel; bij de behandeling van pijnlijke botmetastasen ervaart ongeveer twee derde van de patiënten pijnverlichting binnen enkele dagen na de behandeling. In de toekomst verwachten we MR-HIFU ook voor de behandeling van andere aandoeningen te kunnen toepassen.

Porfyrie

 

Opleidingsziekenhuis

Wij leiden de zorgverleners van de toekomst op Isala is een groot opleidingsziekenhuis. Binnen ons ziekenhuis vinden we het belangrijk én leuk om zorgverleners van de toekomst het vak te leren; alleen door goed gekwalificeerde mensen op te leiden kunnen wij goede zorg blijven bieden. Vrijwel alle afdelingen in ons ziekenhuis bieden stage- en opleidingsplaats, voor zowel mbo-, hbo- of wo-studenten. Isala is één van de zeven teaching hospitals in de regio Noordoost-Nederland. Dit betekent dat we (onderdelen van) een groot aantal opleidingen tot medisch specialist verzorgen. Isala participeert in de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR N&O). www.isala.nl/opleidingen

Wetenschappelijk onderzoek

Isala heeft een goed onderzoeksklimaat. Binnen de Isala Academie ondersteunt de afdeling Innovatie en Wetenschap (I&W) Isala-medewerkers die onderzoek doen. Het I&W-team begeleidt METC-procedures, ondersteunt subsidieaanvragen en ontwikkelt onderzoeksprotocollen. Ook datamanagement, monitoring van onderzoek en financieel management behoren tot het takenpakket. De ambitie is om binnen Isala innovatie en wetenschap naar een hoger niveau te tillen. Om de innovatiemotor in Nederland aan de gang te houden ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de ziekenhuizen om deel te nemen aan door de industrie geïnitieerd klinisch wetenschappelijk onderzoek. Als er steeds opnieuw innovatieve producten op de markt kunnen worden gebracht, verbetert de kwaliteit van zorgt. De Isala Academie heeft een groot netwerk binnen de industrie, waardoor wij veel studies aangeboden krijgen. Met enkele partijen is een preferred partnership afgesproken, zodat alle studies van deze bedrijven naar Isala komen. Gemiddeld verzorgt Isala zo’n 300 publicaties per jaar. De komende jaren zal het onderzoek in Isala zich toeleggen op zorginnovatie, het ontsluiten van big data en onderzoek in de keten. De veranderingen in de zorg vragen namelijk om innovatieve oplossingen. www.isala.nl/onderzoek

Meer weten?

Kijk dan op www.stz.nl.

Ervaringen